Покана за Общо събрание на Фондация "Проф.д-р Велеслав Гаврийски"

26.08.2022


 

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, Управителният съвет на Фондацията свиква  редовно, годишно Общо събрание на членовете на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“. Общото събрание ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 16.00 часа, в гр. София, пл. „Позитано “ № 5, ет. 4, голяма зала на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, при следния дневен ред:  

  1. Отчетен доклад от Управителния съвет на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" за периода от предходното Общо събрание до настоящият момент;

  2. Приемане на Годишния финансов отчет на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за 2021г.;

  3. Отчетен доклад за финансовото състояние на Фондация "Проф.д-р Велеслав Гаврийски" за  периода от предходното Общо събрание до настоящия момент;

  4. Изготвяне на план-програма за бъдещата дейност на Фондацията и приемане на бюджет;

  5. Избор на нов Управителен съвет;

  6. Приемане на нови членове;

  7. Разни.

 

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. 

Материалите  за ОС се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, гр. София, ул. „Аксаков“ 16.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17.00 часа.

 

 

 

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li