Решения от заседание на КФН

14.06.2017
Решения от заседание на КФН


На заседанието си на 13.06.2017 г. КФН реши:
 
              


                      
 1. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД като одиторско дружество, което да извърши   проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” АД.
 
2. Изпраща писмо ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „БДО България“ ООД за одитор,  който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
 
3. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
           
4. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт” АД.
 
5. Отказва да предостави на ЗД „ОЗОК Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 2 326.10 лв., представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
6. Отказва да предостави на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 3 352. 42 , представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
7. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
8. Изпраща писмо ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „MAZARS S.A.”, Република Франция, и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,