Корпоративно съобщение от Евроинс Иншурънс Груп

19.06.2017
Корпоративно съобщение от Евроинс Иншурънс Груп

УВЕДОМЛЕНИЕ

С входящ номер 7835/13.06.2017 г.  в деловодството на „ЗД Евроинс“ АД постъпи Търгово предложение от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД до останалите акционери на „ЗД Евроинс“ АД, в което търговият предложител е отразил бележките, дадени от Комисията за финансов надзор върху първоначалния проект, входиран на 13.04.2017 г..

С търговото предложение „Евроинс Иншурънс Груп“АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЗД Евроинс“АД. Търговият предложител „Евроинс Иншурънс Груп“АД притежава пряко 14 834 631 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, представляващи 90.07 на сто от капитала „ЗД Евроинс“ АД.

Търговото предложение се отнася за 100% от акционерния капитал на „ЗД Евроинс“АД.


Предложената цена от предложителя за една акция е 1,27 лева.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки