Решения от заседание на КФН

12.07.2017
Решения от заседание на КФН


 

На заседанието си на 11.07.2017 г. КФН реши:

1
. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Евроинс Иншурънс Груп” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции на застрахователно дружество „Евроинс” АД, гр. София.
Обект на настоящото търгово предложение са 1 635 369 бр. акции от капитала на „Застрахователно дружество Евроинс“ АДпредставляващи 9.93%
 от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 1,30 лева.

2
. Изпраща писмо до „Токуда здравно застраховане” ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Мур Стивънс България – одит“ като одитор.

3. Съгласува избора на „ПОД – Бъдеще“ АД на „Захаринова и партньори“ ООД и „БДО България“ ООД като одитори  за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки