Решения от заседание на КФН

21.07.2017
Решения от заседание на КФН
На заседанието си на 20.07.2017 г. КФН реши:
 

1. Назначава Николай Михайлов Полинчев  за квестор на Застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД за срок от един месец.  Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на „ЗК Юроамерикан“ АД, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Той трябва да представи отчет в КФН в срок не по-късно от 5 работни дни преди изтичането на едномесечния срок. Пълният текст на решението може да намерите тук.

2. Удължава 6-месечния срок за прилагане на Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти” на 12 месеца.
В рамките на този срок застрахователите и застрахователните брокери уведомяват Комисията за финансов надзор и застрахователите, за които извършват посредничество, за предприетите мерки по прилагане на настоящите указания.

3. Приключва ликвидацията на застрахователния портфейл на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”.

4. Утвърждава„Атлас одитинг” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „България“ АД.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки