Застрахователният пазар - пазар на колела

20 Септември 2011 г.,zastrahovatel.com
Надеждата: с увеличаване на доходите ще дойде и нуждата от застраховане

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - юни 2011 г., възлиза на 814.647 млн. лв., което е ръст от 0,5% на годишна база. Това показват оповестените от Управление „Застрахователен надзор” към Комисията за финансов надзор данни за пазара.

Приходът в общото застраховане е 688.858 млн. лв., което представлява спад от 0,2% на годишна база. По традиция най-голям е делът на автомобилните застраховки - „Гражданска отговорност” на автомобилистите (39,4 %) и „Автокаско” (32,2 %). Двата вида полици формират 71,6% от приходите в сектора.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за същия период, е  125.789 млн. лв., което е ръст от 4,2 % на годишна база. Най-голям дял в структурата на портфейла заема застраховката „Живот” и рента - 74,4%, следвана от застраховката „Живот”, свързана с инвестиционен фонд - 8,3%, и „Злополука” - 7,8%.

Получените премии по активно презастраховане се изчисляват на 774.893 млн. лв., като 5.798 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 1.117 млн. лв. от животозастрахователите и 767.978 млн. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност” на автомобилистите) и имуществените полици („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно - 45,5% и 34,3%.

Възникналите претенции в общото застраховане са за 321.784 млн. лв., като намаляват с 15,8% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са за 49.621 млн. лв., което също е намаление от 2,7%.

Активите на застрахователите нарастват с 2,1% на годишна база до 2.895 млрд. лв., като 64,8 % от тях са на застрахователите по общо застраховане и 35,2% на застрахователите по животозастраховане.

Собственият капитал на компаниите в сектора намалява с 8,2% на годишна база и достига 888.110 млн. лв., в т.ч. 509.576 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 378.534 млн. лв. на животозастрахователите.

За първото полугодие на тази година брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нарастват с 8,2%  до 1.415 млрд. лв., а тези, заделени от животозастрахователите, са се увеличили с 13,1% до 605.865 млн. лв.

Компаниите в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 12.907 млн. лв., при 7.425 млн. лв. в края на юни 2010 г., и финансов резултат от 22.696 млн. лв., при 15 267 млн. лв. за същия период на миналата година.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат е 6.051 млн. лв. при 11.063 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2010 г., а финансовият резултат е 15.741 млн. лв., при 14.623 млн. лв. в края на юни 2010 г.

 

 

Застраховането е функция на икономиката, а без съживяване на тази икономика застраховането няма как да тръгне напред. Данните за пазара за пореден път доказват, че в условия на свито потребление, ниски доходи и увеличаваща се безработица няма как да говорим за ръст, напротив, вероятно спадът в сектора ще се задълбочи. Най-малкото защото анализът се прави върху данни за начислен премиен приход, а не върху реални премии и част от този приход е възможно да не бъде събран. Кризата провокира голяма част от хората, които доскоро сключваха застраховките си еднократно, да започнат да плащат на вноски. Факт е, че все повече хора „забравят” да платят поредната вноска.   

За съжаление не се сбъдват и очакванията, че когато човек мисли за оцеляването си, той ще помисли и за застраховането си. Действителността опроверга тезата, че ако човек не е достатъчно богат, той не може да си позволи лукса да изгуби автомобила, имуществото, живота си и така да доведе до финансов крах хората, които остават зад него - жена, деца, роднини. Или точно защото не е достатъчно богат, той трябва да мисли за застрахователната сигурност. За съжаление българинът за пореден път е затегнал колана и разходът за застраховки е в графата лукс

 

За никого не е тайна, че все по-голяма част от хората не подновяват „Каско” полиците си, а сключват само и единствено застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите, защото е задължителна и защото в противен случай ще бъдат глобени. На практика единствено задължителното застраховане вкарва свежи пари в сектора. Резонно записаните премии по задължителната полица за първото полугодие на тази година бележат ръст от 15,11% спрямо същия период на миналата година, генериран най-вече от лекото нарастване на цената и в изключително малка степен от увеличаването на броя на сключените полици. ЗК „Лев Инс” АД запазва лидерската си позиция при продажбата на полицата с премиен приход от 51 125 376 лв., следвана от ЗД „Бул инс” АД с 41 785 903 лв., „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД с 31 465 065 лв. и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с 28 042 320 лв. Тревожното в случая е, че приходът от продажбата на задължителната полица заема твърде висок дял в портфейлите на застрахователите, като при някои от компаниите достига 80%.   

За разлика от ръста по „Гражданска отговорност” приходите от сертификата „Зелена карта” обаче бележат спад. Ако в края на юни 2010 г. премиите са били 470 488 лв., то за първото полугодие на тази година секторът отчита едва 193 556. Изплатените обезщетения по „Зелена карта” са съответно 6 063 808 лв. за първите шест месеца на 2010 г. и 3 526 023 лв. за полугодието на тази година. Това се дължи на намаления брой пътувания зад граница, респективно по-малко претенции за изплащане на обезщетения.

Приходите от граничната застраховка „Гражданска отговорност” се запазват относително постоянни -  1 364 364 лв. за шестте месеца на 2011 г. , при 1 305 476  лв. за шестте месеца на 2010 г. Компаниите обаче регистрират ръст при изплатените обезщетения.    

Данните сочат, че „Каско”-то спада сериозно при всички застрахователи, и причината е повече от ясна - нов автопарк няма, автомобилните вносители отчитат почти нулеви продажби на нови автомобили, а автопаркът, който се движи на територията на страната, остарява, амортизира се и съответно има по-ниска застрахователна стойност, а оттам и по-ниски премии. Вече споменахме, че и голяма част от хората не подновяват полиците си

 

Спадът при автомобилната застраховка е с 12,07%.  ЗАД „Армеец” е лидер в класацията по премиен приход с 37 575 475 лв., следвано от ЗД „Бул инс” АД с 36 482 671 лв., „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД с 33 740 633 лв., ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с 26 995 859 и ЗАД „Алианц България” с 24 636 688 лв. Трябва да се има предвид, че за спада в приходите от автомобилната полица влияние оказа и изключително сериозната, понякога неразумна надпревара в този сегмент, която доведе до намаляване на тарифните числа.  

Ограниченията в ипотечното и потребителското кредитиране доведоха до спад и при имуществените полици. Премиите при застраховката „Пожар и природни бедствия” са намалели от 100 046 215 лв. през шестте месеца на 2010 г. до 91 668 073 лв. през първото полугодие на 2011 г. При застраховката „Други щети на имущество” намалението е съответно от 31 316 472 лв. на 30 143 383 лв.

Добрата новина е, че животозастраховането бележи ръст. Причината е основно в активната политика в продажбите, която е донесла повече нов бизнес, отколкото компаниите са загубили под формата на откупи през миналата година. Банките също са спомогнали в някаква, макар и малка, степен за увеличаване на бизнеса чрез сключените нови животозастрахователни полици, като част от предлаганите от тях кредитни продукти.

Погрешното схващане на българина за животозастраховането е в основата за незначителния дял на този пазар у нас, смятат застрахователи.

Очакванията за 2011 г. са свързани с малък растеж в застрахователния сектор в рамките на 2%-3%, обусловен от възстановяването на икономиката, активизирането на кредитирането, на експорта и на вътрешното потребление. Някои застрахователи очакват, че ще продължи процесът на въвеждане на добри застрахователни практики в българското застраховане и на технологични нововъведения, целящи оптимизиране на технологичния цикъл и на финансовата ефективност. Според други обаче тази година ще бъде най-тежката за българското застраховане поради нарастващите претенции от страна на пострадали по застраховката „Гражданска отговорност“ и увеличаващите се измами в „Каско“-то. Дано не станем свидетели и на нещо още по-тежко - фалит на застраховател, тъй като никой няма интерес да работи при такива условия. В Гърция фалираха две застрахователни компании с дългогодишна история и опит в застраховането. Дано това не се случи и дано не продължи дивата конкуренция в посока намаляване на цените по „Каско“ и „Гражданска отговорност“, допълват те. На всички трябва да ни бъде ясно, че неразумно ниските премии, използвани в конкурентната борба, внасят допълнителни съмнения и недоверие у потребителите - защо едни компании могат да предлагат услуга на такава цена, а други не? Така на практика нелоялната конкуренция играе лоша шега на бизнеса като цяло. Да не говорим, че при избора на застраховател за възлагане на обществена поръчка например обикновено само цената се ползва за определящ критерий. Винаги се търси „най-евтината” застраховка. Така на практика понякога се стига дотам, че само и само да спечели поръчката застрахователят е склонен да свали драстично цената и да пренебрегне някои основни принципи като този, че премията трябва да бъде достатъчна за покриване на евентуални бъдещи събития. 

Надеждите на всички обаче са, че с увеличаване на платежоспособността на населението сама ще дойде и нуждата от застраховане. А дотогава пазарът ще трябва да го кара на „мускули”. 

 

Гергана Иванова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003