Носи ли 2013 край на „Ерата на мрака“ или сме в плен на коледния оптимизъм

10 Януари 2013 г.,zastrahovatel.com
ГАЛИНА МАРИНОВА

            Макар сегашните условия за работа на световния застрахователен пазар да са мрачни, икономистите виждат светли перспективи за индустрията през 2013 година.

            Ниските лихви и дълговата криза на еврото се оказват основните главоболия на застрахователната индустрия. Единственият светъл лъч е продължаващия силен икономически растеж в развиващите се пазари, въпреки че и в тази област инерцията до известна степен се забави. Очакванията, които касаят 2013 година, обаче са по-оптимистични.             Анализаторите прогнозират възход на инвестиционните приходи и премии и макар и скромно подобрение на икономическите перспективи. 

 

Лошата новина

 

            Политическите събития в световен мащаб като цяло се определят от анализаторите като „лоша новина“ за икономическата стабилност на застрахователния пазар.

            Най-сериозната заплаха за икономическата стабилност идва от политическите събития в Европа и САЩ, обясняват експерти. Според тях политическата нестабилност в Европа това може да доведе до неочаквани развръзки на наболели проблеми, които ще се изразяват в държавни неустойки или дори в излизане на някои държави от европейския паричен съюз. Като се има предвид, че е налице политическа криза и в САЩ, може да се стигне до невъзможност да се прибягва към необходими фискални корекции, които биха могли да подкрепят икономическия растеж и да намалят дефицита.

            Развиващите се пазари също са негативно засегнати от залитанията в растежа на развитите икономики. Строгата парична политика от страна на няколко развиващите се страни пък допълнително доведе до забавяне на техния растеж, като основната цел бе да се задържи „капака“ върху инфлацията.

 

Добрата новина

 

            Общото застраховане вероятно ще се съвземе към края на 2013 година, предричат анализаторите. Като цяло икономическите слабости на САЩ и Европа са основно препятствие за ръста на премийния приход в този сегмент. Експертите, обаче, очакват това състояние постепенно да се подобрява през 2013 г., когато развитите се страни най-вероятно ще ускорят напредъка си  по отношение на премийните приходи, отбелязвайки до 3% ръст. През същия период, според анализатори, се очаква премийният приход в развиващите се страни да отбележи ръст между 7 и 9%.

            Високите катастрофични загуби през 2011 година, които намериха отражение в баланса на козмпаниите през настоящата 2012 година ще продължават да влияят в посока намаляване на печалбите на застрахователите, а тази ситуация доведе до втвърдяване на презастрахователните премии. Ниските лихвени проценти и доходност на държавните облигации ще изтръгнат значителна част от печалбите през 2012 и 2013 година, коментират анализатори, но все пак се очакват подобрение в края на идната година и възвръщане към добрите печеливши нива.

 

Трудният път на „Живота

 

            Традиционните и новите продукти в животозастраховането отбелязаха спад през 2011 година, но през 2012 година започнаха да се придвижват към старите си високи нива и този процес ще продължи през идната 2013 година, считат водещите световни анализатори. В краткосрочен план фактори като ниска възвръщаемост на инвестициите, по-високи хеджинг такси и по-тежките капиталови изисквания ще предотвратят връщането към рентабилността, отчитана преди кризата. Растежът в развитите страни ще се ръководи до голяма степен от дългосрочните и големи пакетни транзакции.

            Като цяло капитализацията на животозастрахователната индустрията се е подобрила значително така, че тя дори е в по-добра форма, отколкото преди криза през 2007 г. и е в състояние да се справи с предизвикателствата на бъдещето.

 

Двигател на растежа

 

            Развиващите се пазари все още са двигател на растежа. Въпреки забавянето през 2011 г. поради промени в нормативната уредба в Китай и Индия, през следващите две години ще видим мащабна дейност в областта на застраховките „Живот“ в развиващите се пазари, прогнозират експерти. Ръстът се връща към своята дългосрочна тенденция от около 8%.         Застрахователната дейност, различна от животозастраховане, се повлиява благоприятно, наред с благотворното въздействие и на други фактори, от нарастващото потребление на автомобили в тези държави. Интересно е да се отбележи, че поредицата от природни бедствия в Азия може да повлияе благоприятно върху застрахователната индустрия в региона.         Резултатът от природните катаклизми е повишена осведоменост относно рисковете и насърчаване на фирмите да търсят адекватно застрахователно покритие, както за своето имущество, така и за защитата на живота и здравето на служителите. Очакванията за Азия са, че ще продължи либерализацията в ключови развиващи се пазари като Индия, Китай и Русия, което ще ускори глобализацията на развиващите се застрахователни пазари.

 

Основните тенденции

 

            Застрахователите ще трябва да се справят с основните тенденции в бизнеса през 2013 г., за да гарантират мястото си на световните пазари.

            Според някои анализатори застрахователната индустрия 2013 година ще изглежда „отчайващо подобна“ на 2012 година. Догмата на едни и същи икономически фактори, такива, каквито наблюдавахме през изминалата година ще продължи и през следващата. Борба за поддържане на Еврозоната цяла, улични протести, нестабилни финансови пазари, високи нива на бедността, както и ниски темпове на икономически растеж в развитите икономики, все проблеми, които са ни вече до болка познати, нямат намерение скоро да отшумят или да намерят разрешение.

            И все пак експертите виждат двете оптимистични зони, в които застрахователния свят ще намира утеха. От една страна това е продължаващият растеж на кохортата на средната класа в развиващите се икономики, които се нуждаят от все повече различни видове застраховки, а от друга запазването на икономическия растеж, макар и поотслабено от глобалните събития, в Азиатско-Тихоокеанския регион.

            Накратко, през 2013 г. икономическата среда ще бъде трудна, но в нея ще може да се очаква печеливш растеж.

            В наскоро публикуван доклад на Ovum 013 - „Тенденции в застрахователната индустрия" се коментират подробно тенденциите в развитието на глобалния бизнес с фокус върху технологиите и благоприятстващите фактори, от които застрахователите ще трябва да се възползват през 2013 г., за да регистрират успехи.

            Четирите ключови послания на документа са, че застрахователите трябва да се фокусират върху разширяването и адекватното управление на своите дистрибуторски канали, че ще трябва да се постараят да взимат по-добри решения на всяко управленско и експертно ниво и то базирани на модерни методи на анализ и акумулиране на данни и не на последно място да оптимизират ключовите си административни системи, за да бъдат адекватни на новите нормативни изисквания в сектора, които стават все по-наболял проблем.

 

Предизвикателствата на каналите

 

            Тъй като пазарът става все по-мобилен и ориентиран към потребителите на пазара, застрахователните агенти ще трябва да използват все по-активно нови системи за управление на дистрибуторските канали като в този процес ще се използват различни мобилни устройства. Тези устройства ще трябва да бъдат взаимосвързани и осигуряващи широки възможности за управление на продажбите. Потребителите им ще трябва да имат достатъчно администраторски права и възможности за обработка на данните. Само така агентите ще могат да работят ефективно. Масово ще трябва да се работи с технология, носеща белезите на качествена мултимедия, която е в състояние да работи със снимков, видео и звуков материал, при това тя трябва да работи в условията на защитена и криптирана среда.

            Друга тенденция, с която застрахователната индустрия ще трябва да се съобразява в глобален мащаб е това, че през 2013 година все повече застрахователни компании ще генерират продажби не само чрез агенти, но и чрез директни канали, като ще започнат да се правят разширени модули за управление на мобилните канали с повече възможности, предоставяни на разположение на клиентите под формата на системи за взаимодействие с потребителя. Тези системи за взаимодействие с клиентите ще трябва да бъдат предлагани в пакети за мобилни приложения и/или уеб приложения, но няма да осигуряват широката функционалност на агента. Двата подхода ще се прилагат паралелно и няма да могат да бъдат взаимозаменяеми.

            Друга тенденция ще принуди застрахователите, за да бъдат достатъчно жизнени на пазара да вземат по-добри решения, базирани на новаторски форми на анализ.

            През 2013 г. повече застрахователи, независимо дали работят в областта на общото застраховане или в животозастрахователния сектор, ще осъзнаят, че трябва да използват широк спектър от модерни и взаимозависими аналитични методи за стратегическо управление на риска в предприятието за постигане на маркетингови цели, както и при оценяване и планиране на оперативната ефективност и ефикасност, а също и при взаимодействието  с клиентите и управлението на рисковете от застрахователни измами. Освен това застрахователите ще трябва да станат по-опитни в използването на новаторски форми на анализ, ще бъдат все по-притиснати да се научат „в движение“ как да използват голямо количество данни поради непрекъснатия ръст в потреблението на социалните медии и безкрайния поток от богата информация, вливащ се в застрахователните компании от мобилните устройства.

            Застрахователите ще трябва да се научат как да се справят с предизвикателствата на бързия пренос на данни, което в повечето случаи означава „в реално време

            Според анализаторите новите предизвикателства, които произтичат от социалните медии, мобилните и телематичните устройства все още не се осъзнават в пълна степен от индустрията.

 

Новите нормативни изисквания

            Да бъдеш в крак с новите нормативни изисквания става все по-наболял проблем. Забавеното развитие на световните финанси увеличава изискванията на регулаторните органи, отговорни за застрахователната индустрия. Застрахователите ще трябва да се съобразят с множество нови норми на законодателството през следващите няколко години, сред които Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) 4 Фаза II и потенциално „Платежоспособност II“.

            Датата на прилагане на най-мащабната регулаторната реформа на Европейската застрахователната индустрия, съдържаща се в "Платежоспособност II“ наближава. Новата директива продължава да бъде меко казано „противоречива“ по отношение на начина, по който се възприема от компаниите в Европа, които пряко ще засегне.

            Голямата част от великобританските общозастрахователни компании, например, са разочаровани от начина, по който „Платежоспособност II“ се въвежда. Това сочи изследване, публикувано преди броени дни в британския печат.

            Това проучване на мнението на висши ръководители в индустрията сочи, че 82% от анкетираните сочи, че базисните принципи, заради които е била създадена директивата Solvency II са били „разрушени“ в процеса на влагането им в директивата. Това единодушие идва на фона на мнението, че 99% от запитаните считат, че принципите, залегнали в основата на новия режим са добри. Не е маловажно също така, че е твърде висок процента на мениджърите, които считат, че правилата, заложени в директивата са „твърде сложни- 89% от запитаните.

            "Платежоспособност II", която ще постави нови изисквания за капиталовата адекватност и нови регулаторни правила за застрахователите, се очаква да влезе в сила от януари 2014 г. Въпреки че въвеждането на новите правила бе отлагано до момента вече няколко пъти, то някои забавяния по отношение на транспонирането им в националните законодателства, както и изчистването на някои „горещи“ моменти в текстовете доведоха до опасения, че „Платежоспособност II“ може би ще влезе в сила по-късно от последно-предвидения срок или няма да бъде въведена за всички едновременно.             Резултатите от проучването показват, че има явно увеличение на чувството на неудовлетвореност относно процеса на изпълнение и сложността на правилата в „Платежоспособност II

            Регулаторите, както и поддръжниците на" Платежоспособност II" трябва да следят много отблизо реакциите на пазара, защото те са от жизненоважно значение. Те трябва ефективно да насърчават участниците на пазара и да ги убеждават в предимствата на новия режим, защото не всички застрахователи към момента са убедени в полезността на новата директива.

            Фактът е, че експертите вече предупреждават застрахователите, че „Платежоспособност II“ е полезен и нужен ход и се стараят да убеждават участниците на пазара, че не трябва да се спира подготовката на новата директива въпреки забавянето й. Това само по себе си показва изменение на настроенията на европейския застрахователен пазар.

            „Все още има значително количество работа за вършене и е най-добре компаниите да продължат да работят по въвеждането на правилата на новата директива независимо дали тя е приета или не. Въпреки че някои второстепенни детайли на новия режим все още чакат да бъдат променени, структурата, както се предвижда за новата директива няма, да претърпи съществени промени в сравнение със сегашния й вид. Не бива да губим набраната инерция до момента. Ако сега спрем с подготовката на новите правила ще бъде далеч по-трудно и много по-скъпо, да се върнем към тази задача по-късно насърчават индустрията експерти.

 

Отражение върху цените

 

            Високият икономически растеж ще поведе глобалните застрахователни премии нагоре, така твърдят експертите в анализите си за ценовите нива през 2013 година.

            „Догодина ще бъдем свидетели на продължаващ ръст на цените на премиите в общото застраховане, които ще се движат нагоре с умерени темпове. Цените в животозастраоването ще се върнат към ръст за разлика от резултатите, показвани през настоящата 2012 година Такава бе прогнозата на Swiss Re, цитирана от АФП в началото на декември.

            В анализа си Global re/insurance review 2012 and outlook 2013/14(„Глобален пре/застрахователен преглед 2012 и перспективи 2013/14“), презастрахователят предрича леко подобрение в глобалната икономическа активност през следващата година. Това според него ще се дължи на подобряването на жилищния пазар в САЩ, фискалните и парични стимули в Китай и бавното подобрение във финансовата ситуация на Еврозоната.

            Тези фактори, в комбинация с леко покачване на цените ще доведат, според анализаторите, до директно повишаване на събраните премии с 3 процента, а в развиващите се пазари този ръст може да достигне и до 8 процента.

            Тази година анализаторите отчетоха подобрени резултати в представянето на световната застрахователна индустрия в сравнение с 2011 година, която се характеризираше с високо ниво на катастрофичните загуби, докато през 2012 година тези щети са на нивото на обичайните или, според някои отчети, с „леко завишаване Анализаторите от Swiss Re обаче твърдят, че сравнително по-добрите резултати от 2012 година няма да бъдат достатъчни, за да се компенсират намаляването на инвестиционната доходност до момента и през следващата, 2013 година се очаква „пресушаванена застрахователите резерви, което ще доведе до "силен темп" на увеличаване на цените.

            Според Томас Холзи, един от авторите на доклада Global re/insurance review 2012 and outlook 2013/14, очакваните повишения на цените в различните продуктови линиите вероятно ще бъде извършено постепенно поради слабата икономическа среда и жестока конкуренция

            Swiss Re очаква развитието в сектора на презастрахователното да следва стриктно тенденциите в развитието на общозастрахователния и животозастрахователния сегмент.

            Анализаторите, обаче отбелязват, че това предположение се базира на прогнози, силно зависими от загубите от урагана Sandy. Експертите предупреждават, че ако данните, с които компанията-анализатор е разполагала към момента на подготвяне на анализа бъдат променени от катастрофичните модулатори, то и прогнозата за развитието на презастрахователния пазар ще се промени.

            Очакваният ръст на пазара, прогнозиран спрямо индикатор „премии“ се очаква да допринесе за увеличение на животозастрахователните премии през следващата година с 2%, след като тази година първичният пазар на животозастрахователни премии отбеляза ръст близък до нулевите нива.

            Развитите пазари, включително САЩ, Канада и Австралия също ще имат положителен реален растеж на премиите. Това ще се дължи на засилването на икономиките на тези страни и повишаването на лихвите, което, според експерти ще им помогне „да отскочат“ от спада в премийните приходи през идната година.

            „Рентабилност ще остане ограничена, защото инвестиционните приходи ще продължават да намаляват поради факта, че голяма част от облигациите ще достигнат матуритет и ще трябва да бъдат заменени с високодоходни активи“, се казва в доклада. Очаква се също и ефекта от множеството планирани регулаторни промени, които ще имат голямо въздействие върху дейността на  животозастрахователите се казва още в доклада.

 

Отвъд „Ерата на мрака“

 

            Като цяло застрахователната индустрия през идната година, както и през изтеклата ще бъде все още силно зависима от редица външни фактори. Успехът на застрахователния сектор ще зависи от способността на отделните играчи да се справят адекватно с базисният принцип, на който се подчиняват „играчитена икономическата сцена. Мястото на свободният им избор е и винаги е бил в празното пространство между „стимула“ и „реакцията Всеки един от застрахователите ще трябва да се съобразява с три основни „стимула които на пръв поглед са все негативни природни катаклизми,  политически регулаторен натиск и нестабилна, бързопроменяща се пазарна среда. От мъдрите решения на всички професионалисти, работещи в областта на застраховането експерти и мениджъри в застрахователни и презастрахователни компании, както и специалисти в регулаторните органи на местно, национално ниво и в Паневропейския регулаторен орган, ще зависи бъдещото развитие на бранша, който има всички шансове да излезе „на светло“ пред 2013 година отвъд „Ерата на мрака защото във  всеки проблем се таи зародиша на едно успешно решение.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки