„Платежоспособност 2“ търси пътища чрез публични консултации

11 Юни 2013 г.,zastrahovatel.com
Галина Маринова

 

  

Комисията за финансов надзор в България прикани всички участници на застрахователния и пенсионноосигурителения пазар у нас да изразят своето мнение по повод предстоящото въвеждане на европейската директива „Платежоспособност 2“.

 

Консултациите

 

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) прикани групите на пазарните участници и (пре)застрахователите да изразят мнение по „Дискусионен доклад относно определянето на стандартната формула и калибриране на някои дългосрочни инвестиции”.

Докладът се изготвя по искане от Европейската комисия (ЕК) към EIOPA да проучи дали калибрирането и определянето на регулаторните капиталови изисквания за дългосрочни инвестиции на застрахователите в определени класове активи по режима Платежоспособност 2 изискват коригиране според настоящите икономически условия, без да се накърнява пруденциалния характер на режима.

EIOPA вече е извършил по-задълбочен анализ на някои от класовете активи, изрично посочени в писмото на ЕК. Дискусионният доклад обобщава предварителните констатации на EIOPA и съдържа специфични въпроси за заинтересованите страни.

Приканват се всички заинтересовани лица да предоставят мнения и обратна информация. Това им дава възможност да осигурят информация за по-нататъшната техническа работа на EIOPA по тези въпроси и по-специално по отношение на ограничения на данни. Събраната информация ще помогне на EIOPA да изготви добре обоснована препоръка за прегледа на определянето и калибрирането на стандартната формула по отношение на посочените класове активи. EIOPA ще разгледа също така влиянието на падежа на застрахователните задължения върху регулаторните капиталови изисквания за дългосрочни инвестиции. Не на последно място EIOPA ще анализира и нерегулаторни пречки за дългосрочни инвестиции от страна на застрахователите.

По-нататъшното изследване от EIOPA за дългосрочните инвестиции трябва да доведе до окончателен доклад през началото на юли. Това ще даде възможност на EIOPA да вземе изцяло под внимание резултатите от оценката на въздействието на дългосрочните гаранции, насрочено за края на юни. Това ще позволи цялостно проучване дали регулаторната рамка на Платежоспособност 2” следва да бъде изменена, за да се улеснят дългосрочните инвестиции.

Предвидено е консултацията да приключи на 28 май 2013 г. Още една консултационна процедура откри EIOPA относно Насоки за разглеждането на жалби от застрахователни посредници“. Консултациите са логическо продължение на предходните „Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия” и целят да осигурят цялостна защита за потребителите.

Насоките покриват сходни теми както тези при застрахователите: подходящи вътрешни системи за контрол на жалбите, предоставяне на информация на потребителите и утвърдени процедури за разглеждане на жалби. Насоките се отнасят и за националните компетентни органи (НКО), които следва да ги включат в своите надзорни практики по подходящ начин, като така ще се осигури минимум ниво на съгласуване на регулаторната и надзорна рамка в ЕС. При създаването на насоките EIOPA преди всичко се стреми да спази принципа за пропорционалност, който цели да осигури, и ползите за потребителите ще бъдат повече, отколкото разходите за НКО и посредниците. Бил е отчетен и разнообразният по характер и размер пазар на застрахователни посреднически услуги в Европа. Насоките са придружени от доклад, който доразвива принципите в тях чрез детайлни примери на надзорни практики, директно рефериращи към текстове от насоките.

 

Насоките – ключова стъпка

 

Междувременно европейски юристи предупредиха преди дни, че различията в правомощията на националните регулаторни органи, както и правните ограничения, с които се сблъскват, вероятно ще доведат до разпокъсано изпълнение на дейностите, които се предвиждат в насоките за подготовка на Solvency II.

На 27 март паневропейският регулаторен застрахователен и осигурителен орган EIOPA стартира консултации относно междинните насоки за прилагане на новата директива „Платежоспособност 2“. Предложените насоки включват мерки по отношение на системите на управление, дългосрочните оценки на застрахователните рискове, представянето на информация на националните регулаторни органи и предварителното прилагане на вътрешните модели.

Рамката, съдържаща „ключови аспекти“ на новите правила за управление на риска, включително и подготовката на така наречените вътрешни модели, или собствени застрахователни модели, които са одобрени от надзорните органи. Те започват да се прилагат от 1 януари следващата година. Все пак това ще даде възможност за „известна гъвкавост“.

„Тези насоки са важна стъпка към последователни и ефективни надзорни практики в подготовката за прилагането на Solvency II - заяви Габриел Бернардино (Gabriel Bernardino), председател на EIOPA. - Те ще играят важна роля в подкрепа на доброто функциониране на вътрешния пазар в застрахователния сектор.“

„Платежоспособност 2“ е в процес на изграждане от 2001 г. насам. Забавянето според EIOPA се дължи на лобирането от страна на немски, английски и френски застрахователи в посока въвеждане на множество промени относно въздействието на правилата върху дългосрочните спестовни продукти.

„Аз все още вярвам, че е възможно, ако всичко върви добре, датата на въвеждането на новата директива да бъде 1 януари 2016 г.“, каза още Бернардино.

Периодът на обществените консултации ще приключи на 19 юни и панрегулаторът ще публикува окончателните насоки. Това би трябвало да позволи на местните регулатори "да въведат някои важни аспекти от „Платежоспособност 2“ в действие“, заявиха от организацията.

 

Камъни по „малките“

 

Оптимизмът обаче по отношение на Solvency II далеч не е отличителна черта за самия застрахователен бранш. Гласовете за това, че „Платежоспособност 2“ може да постави европейците в неравностойно положение, стават все по-силни. Засилената регулация може да затрудни конкурентоспособността въпреки ползите за управлението на риска.

Застрахователният сектор може да се окаже несправедливо балансиран след въвеждането на Solvency II, алармират финансисти от „Лойдс”. Люк Саваж (Luke Savage), финансов директор в „Лойдс”, например директно заявява: „Аз не съм убеден, че другите държави възприемат новите европейски правила чак толкова сериозно, колкото ние във Великобритания. Дали някои от по-малките държави ще въведат инфраструктурни промени така, както ние и дали надзорът ще се съобразява със същите строги стандарти като Обединеното кралство? На хартия това сигурно е така, но на практика... Ако не го направят, а аз не съм сигурен, че ще го направят, в крайна сметка ще бъдем поставени в условия на неравнопоставеност.“

 

Бунтът на лордовете

 

Неотдавна ръководителят на презастрахователния пазар Lloyd's of London Ричард Уорд (Richard Ward) отправи остра критика към проектопредложението на EIOPA. Уорд отбелязва, че с огромните средства, които застрахователите са пръснали до момента по подготовката си за въвеждане на новата директива „Платежоспособност 2“, можеше няколко пъти да бъдат решени проблемите на Кипър например.

Уорд заяви, че за да се подготови за новите капиталови правила, „Лойдс” е изразходвала около £ 300 млн., а след това въвеждането им се е отложило. „Това е, меко казано, разочароващо!“, отбеляза Уорд. Застрахователят обърна внимание и на огромната инвестиция от време, която е била вложена в избистрянето на окончателните правила за „Платежоспособност 2“. Регулаторните органи работят вече 10 години по тази директива, като непрекъснато се сблъскват с редица препятствия по пътя. Същите тези пречки дават основание на експертите дълбоко да се съмняват в стартирането на системата преди 2016 година.

Ръководителят на „Лойдс” дебело подчерта, че говорейки за „Платежоспособност 2“, не трябва да откъсваме поглед от сътресенията в Кипър. По думите му фискалните предизвикателства там са доказателство, че финансовите затруднения, които съществуват в Европа, далеч не са изчезнали все още и че преодоляването им би могло да отнеме значително количество време.

Изявлението на Уорд далеч не е първият ясен сигнал, който застрахователите отправят по отношение на съмнителния характер на благата, които въвеждането на новата директива ще донесе на бранша.

Краят на „наливането“ на значителен ресурс от време, енергия и пари в „Платежоспособност 2“ вече изглежда безкрайно на фона на постоянно променящите се правила.

 

Масло в огъня

 

В същото време регулаторите също имат своя гледна точка върху сагата „Платежоспособност 2“. Джулиан Адамс (Julian Adams) от регулаторния орган на Великобритания - Financial Services Authority, заяви само преди дни на форум в Лондон, че същите тези застрахователи, които днес изразяват остро своето недоволство, са предявили редица претенции за промени в изискванията на новата директива, което допълнително е наляло „масло в огъня“ и е усложнило както процедурите по въвеждане на директивата, така и самите нови регулаторни правила.

Адамс подчерта, че именно застрахователната индустрия в Европа е настояла за уеднаквяване на регулаторните правила, които се прилагат в различните държави на Европейския съюз. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (The European Insurance and Occupational Pensions Authority) EIOPA, съобщи в края на миналата година, че считано от 2014 г., режимът ще бъде официално приет с помощта на серия от временни насоки. Държавите в ЕС ще имат възможност да изпълняват правилата или да проявяват известна гъвкавост в това отношение. Индустрията прие това с одобрение и Франк Ейджсинк (Frank Eijsink), глобален директор за програмата Solvency II в базираната в Амстердам застрахователна компания ING, заяви пред медиите, че „по принцип тези временни мерки са положителна крачка напред“. Той добави, че „тези промени помагат за уравновесяване и изглаждане на противоречията на различните регулатори в Европа. Това ще ни даде отправна точка при разговорите ни с  надзорните органи“.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li