Презастраховането е основният генератор за ръста на активите в сектора през 2012 г.

11 Юни 2013 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

 

Средствата, управлявани от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, осъществяващи дейност на територията на България, възлизат на 5.304 млрд. лв. към края на декември 2012 г. Техният размер се увеличава с 500.4 млн. лв., или с 10.4% в сравнение с декември 2011 г. (4.804 млрд. лв.), и с 268.3 млн. лв. (5.3%) спрямо края на третото тримесечие на 2012 г. (5.036 млрд. лв.). Това показват публикуваните от БНБ данни. Данните са предварителни и в тях се включва информация за клоновете на застрахователи със седалище извън България. Важно уточнение е, че данните за презастрахователни дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 87.9 млн. лв., или с 8%, от 1.093 млрд. лв. в края на 2011 г. до 1.180 млрд. лв. в края на 2012 г. Спрямо септември 2012 г. (1.147 млрд. лв.) ръстът е с 33.6 млн. лв., или с 2.9%. Относителният им дял в общия размер на активите е 22.3% при 22.7% към края на четвъртото тримесечие на 2011 г. и 22.8% към септември 2012 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 412.7 млн. лв., или с 11.4%, т.е. от 3.628 млрд. лв. към декември 2011 г. до 4.041 млрд. лв. към края на същия месец на 2012 г. Активите нарастват с 235.1 млн. лв., или с 6.2% спрямо септември 2012 г. (3.806 млрд. лв). Към декември 2012 г. застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, имат най-висок относителен дял в общия размер на активите - 76.2% при 75.5% към декември 2011 г. и 75.6% към края на третото тримесечие на 2012 г.

Здравноосигурителните дружества управляват средства на обща стойност 82.7 млн. лв., което е с 0.3 млн. лв. по-малко в сравнение с края на 2011 г.

Статистиката показва, че регистрираното за годината повишение в общия обем на активите се дължи на нарастването на активите на единственото работещо на българския пазар презастрахователно дружество „Джи Пи презастраховане”, част от италианската застрахователна група Generali. За миналата година отчетеното от БНБ увеличаване в размера на активите на компанията е с 397.3 млн. лв., или 24.8%, до 1.997 млрд. лв. Дружеството обслужва всички дъщерни компании от групата на Generali в страните от Централна и Източна Европа. По предварителни данни на Комисията за финансов надзор към декември 2012 г. реализираният от „Джи Пи презастраховане” премиен приход е в размер на 1.462 млрд. лв.

 

 

Статистиката на централната банка показва още, че като цяло компаниите от сектора запазват консервативния си подход при управлението на средствата в портфейлите си.

Преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 259 млн. лв., или с 11.9%, до 2.431 млрд. лв. Сходно по обем нарастване е отчетено и при средствата, инвестирани под формата на депозити. Спрямо декември 2011 г. депозитите се увеличават с 224.2 млн. лв. или с 25% до 1.120 млрд. лв., а средствата във вземания намаляват с 11.6 млн. лв., или с 2%, до 566.5 млн. лв. В края на четвъртото тримесечие на 2012 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 45.8% при 45.2% към края на същото тримесечие на 2011 г., на депозитите - 21.1% при 18.6% към декември 2011 г., и на вземанията - 10.7% при 12% към края на четвъртото тримесечие на 2011 г., показват още данните на БНБ.

Същевременно обаче дружествата от сектора остават консервативно настроени по отношение на инвестициите в акции и други форми на собственост. За последната година вложенията в такъв тип активи се увеличават с 12.6 млн. лв. до общо 448.7 млн. лв., а делът им спрямо общия обем активи намалява до 8.5% спрямо 9.1% за 2011 г. Отчетеното нарастване в обема се дължи изцяло на инвестициите в акции, които се повишават с 49 млн. лв. до 318.4 млн. лв. Вложенията в т.нар. други форми на собственост обаче намаляват 36.4 млн. лв. до 130.3 млн. лв. В тази категория се включват дяловите участия в капитала на дъщерни, съвместни и асоциирани дружества, както и участията в инвестиционни пулове.

 

Разбивката на данните според валутната структура на инвестициите обаче показва, че в по-голямата си част вложенията, насочени към Европейския съюз, са в страни извън еврозоната. За изминалата година вложенията на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните компании, деноминирани в евро, са се увеличили със 154.5 млн. лв., което е ръст с 15.9% спрямо 2011 г. За същия период инвестициите в други валути (извън левове, евро и щатски долари) нарастват с 301.4 млн. лв., или 24.6%. Повишението при активите в левове е с 43.1 млн. лв., или 1.8%.

Във валутната структура на активите основен дял имат активите, деноминирани в български лева - 45.8% при 49.7% към края на четвъртото тримесечие на 2011 г. Активите в евро заемат дял от 21.3% при 20.3% към декември 2011 г. Към декември 2012 г. активите в щатски долари са 4% при 4.4% в края на четвъртото тримесечие на 2011 г., а в други валути - 28.8% при 25.6% към декември 2011 г.

 

 

В края на четвъртото тримесечие на 2012 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 405.6 млн. лв. до 2.344 млрд. лв. при 1.938 млрд. лв. към декември 2011 г. Така към края на годината общо 44.2% от активите на сектора са вложени в страни от съюза при 40.4% година по-рано.

Макар че инвестициите в България се увеличават с 55.3 млн. лв., или с 2.1%, до 2.720 млрд. лв. при 2.665 млрд. лв. към декември 2011 г., относителният им дял намалява до 51.3% при 55.5% към края на същия месец на предходната година. Така на практика нарастването на инвестициите в страни от Европейския съюз е за сметка на средствата, инвестирани в България.

 

 

Привлечените средства от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества към декември 2012 г. са 5.304 млрд. лв., показват данните на централната банка. Собственият капитал е 1.838 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2012 г., като нараства с 266.7 млн. лв., или със 17% спрямо декември 2011 г. (1.571 млрд. лв). Делът му в размера на пасивите към декември 2012 г. е 34.6% при 32.7% към края на същия месец на 2011 г.

В края на четвъртото тримесечие на 2012 г. застрахователните технически резерви се увеличават на годишна база с 242.6 млн. лв., или с 8.6%, до 3.071 млрд. лв. при 2.829 млрд. лв. в края на декември 2011 г.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 1.980 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2012 г. при 1.882 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2011 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към декември 2012 г. е 64.5% при 66.5% към края на четвъртото тримесечие на предходната година.

Към декември 2012 г. задълженията към сектор „Домакинства и НТООД” (нетърговските организации, обслужващи домакинствата) се увеличават със 146.9 млн. лв., или с 12.2%, до 1.354 млрд. лв. при 1.207 млрд. лв. към декември 2011 г. Към края на четвъртото тримесечие на 2012 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 44.1% при 42.7% към декември 2011 г.

На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2012 г. задълженията към сектор „Нефинансови предприятия” се понижават с 4 млн. лв., или с 0.8%, до 520.9 млн. лв. при 524.9 млн. лв. към декември 2011 г. и са 17% от застрахователните технически резерви при 18.6% в края на четвъртото тримесечие на 2011 г.

Пасивите към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 45.5 млн. лв. (38.5%) до 72.5 млн. лв. към края на декември 2012 г. при 117.9 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2011 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2.4% в края на декември 2012 г. при 4.2% към декември 2011 г.

Пасивите към нерезиденти (сектор „Останал свят”) в края на четвъртото тримесечие на 2012 г. нарастват със 144.5 млн. лв. (15.3%) до 1.092 млрд. лв. при 947.1 млн. лв. към края на същото тримесечие на 2011 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2012 г. е 35.5% при 33.5% към края на декември 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки