Защото застраховането черпи вдъхновение от страховете на хората

19 Май 2014 г.,zastrahovatel.com
ГАЛИНА МАРИНОВА

Растящата взаимосвързаност на рисковете става все по-сериозно предизвикателство.

Принудителното прекъсване на производствения процес или на доставката на суровини са най-сериозните рискове за компаниите през 2014 г. Стихийните природните бедствия, пожарите и експлозиите също са сред най-опасните рискове. Кибер-рискът и репутационният риск забележимо са се придвижили напред в класацията на рисковете. Все по-сложните и взаимосвързани рискове изискват силен вътрешен контрол и цялостен подход към риск-мениджмънта.

 

 

Прекъсването на бизнеса (BI ), както и на доставките, а също и природните бедствия, експлозиите и пожарите са основните рискове, които продължават да привличат вниманието на международни компании в началото на 2014 година. Това са резултатите от третото годишно изследване „Барометър на рисковете на Алианц“ ( Allianz Барометър Risk), в която се анкетират над 400 застрахователни експерти, специализирани в работата с юридически лица от 33 държави.

В анализа на изследването се подчертава нарастващата сложност на бизнес-риска и по-специално фактът, че комбинирайки се, новите технологични, икономически и регулаторни рискове могат да се превърнат в заплаха за бизнеса от системен характер. Allianz съветва компаниите да отговорят своевременно на тези предизвикателства чрез засилване на вътрешния контрол и холистичен подход в областта на риск-мениджмънта.

2014 година ще бъде от решаващо значение за компаниите, които ще се изправят пред заплахата от  редица нови рискове , обяснява Аксел Тайс (Axel Theis) , главен изпълнителен директор на Allianz Global Corporate & Specialty SE ( AGCS ) . „Идентифицирането на взаимодействието на различните рискове е един от приоритетите на риск-мениджърите.Съвременните планове за превенция и реакция на принудителните бизнес-прекъсвания трябва да включват обучение за разширена гама от рискови сценарии. Те трябва да отразяват ефекта на доминото, а това изисква поглед отвъд повърхността на проблема. Например едно природно бедствие може да доведе едновременно до криза поради прекъсване на производството, срив на IT-системите, както и повреди в електроснабдяването.“

В своя „Барометър  на рискове“ Allianz подчертава, че днес компаниите повече от всякога са загрижени за кибер-рисковете и за репутационния риск.  Тези притеснения се коренят в продължаващата вяла, слаба икономика и пазарна стагнация, както и в „липсата на таланти, особено в развиващите се пазари“.

Не на последно място, благодарение на програмата за преход към възобновяеми енергийни източници (Energiewende) компаниите, свързани с немската икономика, се безпокоят от изменението в законодателните и нормативните актове  и рискът това да повлияе отрицателно на бизнеса през 2014 година е поставен на трето място. По думите на Майкъл Брух,  ръководител на отдела за научни изследвания в департамент изследване на риска Consulting AGCS, „Във връзка с плановете за преминаване към възобновяеми енергийни източници в Германия традиционната бизнес- стратегия в енергоснабдителната индустрия трябва да бъде преразгледана. От друга страна, като държава, водеща в обастта на прехода към световното енергийно бъдеще, Германия ще има по-голям потенциал и компаниите ще могат да извлекат ползи от новата й енергийна политика“.

 

Два от най-сериозните рискове носят и най-големи загуби

 

Прекъсванията в производството и нарушаването на веригата на доставките са едни от най-сериозните рискове, на които е подложен съвременният бизнес. През изминалата година различните икономики в света са претърпели колосални загуби по този показател - между 50 и 70 процента от всички загуби в имущественото застраховане. През 2013 г. общият им размер е 26 млрд. долара, като в класацията “Рисков барометър“ те са най-честата причина за безпокойство за компаниите от цял ​​свят, включително в Австралия , Бразилия , Франция , Германия , Великобритания и САЩ.

„В ерата на глобализацията, когато бизнесът не се ограничава от никакви локални бариери, веригите за доставки на суровини, сегменти, готова продукция и т.н. става все по-сложна. Всяко прекъсване в нея, било то поради природни катаклизми или бедствия, предизвикани от човешка ръка, води до огромни загуби на много нива. Представете си важността на непрекъснатата работа в IT-сървърите или телекомуникациите, пречките, които могат да създадат и създават транспортните затруднения, и т.н. Какви последици за бизнеса има обявяването на фалит на някой от  доставчиците?“, обяснява Пол Картър, риск-мениджър в  Consulting AGCS. „Ефектът на гражданските вълнения, който може да предизвика „ефекта на снежната топка“.

Планирането, насочено към поддържане на непрекъсваемостта на производствения процес, играе ключова роля в съвременния бизнес и то трябва да бъде част от процеса на възлагане на обществени поръчки и избора на доставчици в работата на всяка една компания. В същото време , за да се гарантира, че са взети адекватни и достатъчни превантивни мерки, трябва да се знаят „критичните“ точки в дистрибуторската верига.“

При корпоративните клиенти най-сериозната заплаха, която е видима за висшия мениджмънт, ангажиран с туширането на рисковете, си остава прекъсването на производствения процес. За средния бизнес обаче по-голямата заплаха идва от друга посока. МСП са загрижени повече за рискове като „взрив“, „пожар“, влиянието на мерките за икономии, както и наличието на достъпни и качествени кредитни услуги.

Загубите, свързани с втория риск в класацията на сериозните рискове – „стихийни бедствия“, – през 2013 година бяха още по-големи, отколкото от прекъсванията в производствения процес. Техният размер бе около 38 милиарда щатски долара. Това сочат данните на Swiss Re Sigma, AGCS. През предходната година те са били дори на по-високо ниво - 75.0 милиарда щатски долара. Причините за това бяха опустошителните урагани в Атлантическия океан.

В България застрахователното проникване в областта на имущественото застраховане при корпоративните клиенти, което би ги защитило от рисковете пожар и други природни бедствия, все още е далеч от нивата на застрахователно проникване на развитите пазари. Въпреки че все повече корпоративни клиенти разбират нуждата от такава защита, то потенциалът на този вид корпоративна сигурност, която може да се постигне благодарение на защитата на застрахователите, все още е голям.

По отношение на застраховките за прекъсване на производство страната ни все още е далеч от световните тенденции. Като основна причина за този факт експертите изтъкват вялата икономика на България. „За да възникне сериозна нужда от защита на производствения процес, в България първо трябва да имаме сериозно производство, а за жалост това е все още нещо, към което се стремим, а не нещо, с което можем да се похвалим. Въпреки това проучването на Allianz Global е много интересно и важно за всички участници на застрахователния пазар в България. То ни позволява да се ситуираме в координатната система на световната икономика в областта на управлението на риска и обръща внимание на заплахите, които ние често подценяваме“, коментираха за в. „Застраховател прес“ специалисти.

 

Cyber​​-престъпността излиза на преден план

 

Кибер-престъпността и други рискове, свързани с интернет, излизат на преден план в опасенията на бизнеса за рисковете, пред които ще се изправят през 2014 година.

Според експертните прогнози на анализаторите от Allianz най-голямо безпокойство през 2014 г. ще предизвикват кибер-рисковете и щетите върху репутацията, които могат да възникнат във връзка с различни причини.

В класацията на рисковете „Кибер-рискът“ бележи най-голям скок към предните позиции – от 15-о място тази година той е на 8-ма позиция. Репутационният риск също е станал по-опасен в очите на бизнеса и от десета позиция вече се изкачва на шеста рейтингова линия.

Голяма част от класираните в топ-десет на рисковия барометър рискове са тясно свързани помежду си, коментират експертите. Те могат да предизвикват както верижна реакция, така и кумулативен ефект.

Точно за това работата на рисковия мениджмънт в компаниите добива все по-голяма важност и експертизата на това мениджърско ниво става особено критична. Рисковете, предизвиквани от промени в законодателството например, често водят до завишаване на кибер-рисковете и скоро след това до щети за репутацията.

На фона на ръста на организираната кибер-престъпност IT-сигурността, постигната от компаниите, никога не може да бъде считана за „достатъчна“. Технологиите и уменията се развиват с бясна скорост и бизнеса, както и мениджмънта на риска, е длъжен да ги следва.

Компаниите трябва да имат набор от стратегии и процедури, които да се прилагат за хардуерната им и софтуерна поддръжка и да бъдат одобрени на топ-мениджърско ниво. Нужно е тези процедури да бъдат своевременно тествани и актуализирани .

"Въпреки всички грижи, дори и  снабдени с най-добрите техники за  управление на риска, компаниите никога няма да бъдат 100% защитени от провали в IT-инфраструктурата, блокажи във вътрешните процеси или външни кибернетични атаки. Всяка компания трябва да реши дали и до колко ще носи този риск сама за себе си или ще го преразпредели и ще се облегне на застрахователите чрез закупуване на застрахователна полица срещу кибер-рискове“, заявява Найджъл Пиърсън , директор по сигурността и предпазването от незаконни действия на персонала (включително и кибер-рискове) в AGCS .

Въпреки че в България рисковете от този вид престъпна дейност далеч не са по-малки, българският корпоративен клиент рядко поставя за обсъждане пред себе си нуждата от подобен род защита. Вероятността обаче тази тенденция да се обърне е голяма. 

Компаниите в световен мащаб, а не само в развитите пазари, осъзнават все по-ясно, че кибер-престъпността се превръща в една от най-големите заплахи за тях. Значителни средства се изразходват и за подобряване на ИТ-системите в съответствие със законите за личните данни. Фирмите все по-ясно осъзнават, че потенциалното изтичане на данни може да предизвика сериозни репутационни щети и правни последици.

Ето защо застраховка срещу рисковете, свързани с информационните технологии (застраховка срещу кибер-риск), не е само инструмент за управление на риска, а също и допълнителна услуга, предлагана от застрахователните компании. Ако компанията планира да работи с чуждестранни клиенти, то със сигурност ще трябва да закупи пълно застрахователно покритие, включително имуществено застраховане, гражданска и професионална отговорност, отговорност на работодателя и, разбира се, отговорността за кибер-рискове.

Застраховането на рискове, свързани с информационните технологии, е задължително за компании, които правят бизнес в интернет среда, тъй като те са лесно податливи на компютърни атаки. Застрахователната полица би могла да ги предпази от кибер-рискове, да ги защити от срив на репутацията, да покрие евентуални правни разходи, както и да компенсира финансовите им загуби при „прекъсване на бизнес“.

Важно е да се отбележи, че по време на кибер-инцидент на изтичане на информация най-важна е навременната реакция. В този аспект е от особена важност застрахователната компания, към която се обръщат особено малките и средните предприятия, да бъде добре подбрана. МСП обикновено не могат да поддържат достатъчно персонал, в това число квалифицирани професионалисти, способни бързо да оценят значимостта на проблема и да предложат начини за решаването му. Точно тук е мястото да се намеси с адекватна подкрепа застрахователят. В този смисъл обезщетението по застраховката е само част от услугите, предоставяни от застрахователя. Застрахователят може да предостави пълна гама от консултантски услуги по идентифициране на причините за изтичане на информация, както и за справяне с правните и репутационни последствия. По този начин цената на полицата, която се заплаща за кибер-защита, макар и да се счита за традиционно висока, е при всички случаи значително по-ниска от разходите за привличане на експерти по тези въпроси.

 

Промяна на регионалните различия

 

През призмата на барометъра настроенията в Европа са много по-позитивно настроени и оптимистични спрямо бъдещето на еврозоната, отколкото бяха година по-рано. В същото време редица държави са обезпокоени, както и по-рано, от влиянието на програмите за строги икономии. За компаниите в Испания и Португалия например това е „риск номер едно“.

Рисковете „Накърняване на репутацията“ или „Падането на стойността на бранда“ правят най-голям скок в класацията на опасните рискове в Северна и в Южна Америка. От осма позиция през 2013 година те стават четвърти в рисковете за 2014 година. Характерно за този регион е и опасението, че бизнесът не разполага с достатъчно талантливи кадри, гарантиращи адекватното му развитие през 2014 година. Същите тенденции се наблюдават и в Азиатско-тихоокеанския регион.

 

Следвайки примера на Америка и Европа, в азиатския и тихоокеански регион също нараства загрижеността за промените в закона и тяхното влияние върху работата на корпорациите. Бизнесът се притеснява например от въвеждането на по-строги изисквания за нивото на замърсяване на околната среда.

 

Браншови тенденции: електроенергетиката и финансовият сектор - обезпокоени от законодателните изменения

 

В инженеринга и строителството  най-голямо безпокойство предизвикват рискове, които се влияят от бедствия и прекъсвания на производството (и/или на веригата за доставка). Това е единственият сектор на икономиката, в който достъпността на кредитите е сред петте най-значителните риска.

В обработващата промишленост сред най-сериозните рискове ярко се откроява рискът от прекъсване на производството и/или проблеми във веригата на доставките. Това са рисковете, които са най-големи според 60% от анкетираните. Производителите изтъкват важността на безпроблемното функциониране на дистрибуторските вериги от гледна точка на световното търсене на суровините и конкуренцията.

Промените в закона са риск номер едно за компанията в областта на енергетиката и в сектора на комуналните услуги. На второ място в тези бизнес-сегменти стоят проблемите с прекъсването на веригите за доставки, както и прекъсването на производствения процес. На трето – прекъсването в електрозахранването.

В корабоплаването и корабостроенето (тук се включват и товарните превозвачи) на първо място са природните бедствия, а на второ - кражбите, измамите и корупцията. Кражбата, и по-специално вътрешната измама, се счита за особено значима заплаха в целия транспортен сектор.

Междувременно в авиационната промишленост загрижеността за възможните последствия от мащабни кибератаки е на първо място. Това е разбираемо, като като се имат предвид силно зависимите от интернет-средата билетни системи и нуждата от глобална и серия от локални мрежи за  връзка и данни за клиентите.

Киберпрестъпността е отбелязана и като все по-голям риск в сектора на финансовите услуги. Въпреки това  основният проблем в този сектор си остават предизвикателствата, поставяни от промените в законодателството, които отразяват нарастващата активност на регулаторните органи по цял свят след финансовата криза.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,