Статут и дейност на застрахователните посредници според окончателния проект на Кодекса за застраховането, приет от правителството

Адвокат Христо Христов

Изискванията на европейските директиви в областта на застрахователното посредничество и необходимостта от тяхното въвеждане в окончателния проект на Кодекса за застраховането, приет от Министерския съвет /”проектът на Кодекс за застраховането”/, предписват редица промени в статута на застрахователните посредници с оглед на присъединяването на България към Европейския съюз.

Тук накратко ще посочим по-важните правила, които застрахователните посредници ще бъдат длъжни да следват при осъществяването на своята дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

По-съществените промени в режима за застрахователните брокери са в изискванията, на които трябва да отговаря застрахователният брокер, неговото финансово състояние и поддържането на задължителната застраховка Професионална отговорност”.

Завишени изисквания за професионалния опит и квалификация на застрахователния брокер

Съгласно проекта на Кодекс за застраховането застрахователният брокер трябва да има професионален опит в областта на застраховането или да е преминал успешно изпит за професионална квалификация, организиран от Комисията за финансов надзор.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на проекта на Кодекс за застраховането, заварените към момента на влизането му в сила застрахователни брокери, които извършват дейност по застрахователно посредничество в продължение на повече от пет години, ще подават единствено заявление за вписване в регистъра на Комисията за финансов надзор в тримесечен срок. Останалите следва да положат изпит, организиран и проведен от Комисията за финансов надзор в срок от шест месеца от влизане в сила на Кодекса за застраховането. Считаме, че въвеждането на посочения времеви критерий във връзка с полагането на изпит, поставя застрахователните брокери в условията на неравнопоставеност.

Когато застрахователният брокер е юридическо лице, най-малко една трета от членовете на управителния му орган, както и другите лица, оправомощени да го управляват и представляват във връзка с извършваната посредническа дейност, трябва да имат висше образование и професионален опит в областта на застраховането или да са преминали успешно изпита за професионална квалификация, организиран от Комисията за финансов надзор.

Ограничения на дейността

Застрахователният брокер няма да може да извършва дейност като застрахователен агент. Това ограничение следва да се прилага и за членовете на управителните и контролните органи на застрахователния брокер, за всички други лица, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер, както и за неговите служители, непосредствено заети с извършване на застрахователно или презастрахователно посредничество.

Застрахователният брокер няма да може да бъде акционер или съдружник, или член на управителен или контролен орган на застрахователен агент.

Финансово състояние на застрахователния брокер

Застрахователният брокер следва да поддържа постоянно собствени средства в размер 4 на сто от общия размер на застрахователните премии по застрахователни и/или презастрахователни договори, сключени с неговото посредничество през предходната финансова година, но не по-малко от 30 000 лв.

Също така паричните средства, платени на застрахователния брокер от потребителите на застрахователни услуги, ще се считат за изплатени на застрахователя, а паричните средства, платени на застрахователния брокер от застрахователя, няма да се считат за изплатени на потребителя на застрахователни услуги, докато последният не ги получи, освен ако същите са изплатени на застрахователния брокер от застрахователя по изричното упълномощаване за това, дадено от потребителя на застрахователната услуга с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Паричните средства по предходното изречение няма да влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност за застрахователния брокер.

Поддържане на задължителна застраховка “Професионална отговорност”

Застрахователният брокер следва да поддържа задължителна застраховка “Професионална отговорност”, валидна за цялата територия на Европейския съюз, която да покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие на негово виновно действие или бездействие. Минималната застрахователна сума е 2 000 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 3 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.

Застраховката следва да покрива отговорността за вреди, причинени и от виновно действие или бездействие на служители на застрахователния брокер при/или по повод извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на проекта на Кодекс за застраховането до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз минималната застрахователна сума по застраховката ще бъде 200 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 300 000 лв. за всички застрахователни събития за една година. Считаме, че тук изрично следва да се уточни, че посочените занижени застрахователни суми ще важат само на територията на България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ

С оглед изискванията на европейските директиви в режима за застрахователните агенти се наблюдават съществени промени в сравнение с досегашния им статут. Правят впечатление промени във връзка с вписване в регистър на застрахователните агенти и за поддържане на задължителната застраховка Професионална отговорност”, както и промени в самата фигура на застрахователния агент.

Определение

Застрахователен агент е физическо лице или търговец, вписано в регистър, воден от Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка, без да събира премии и да извършва плащания към потребителите на застрахователни услуги. Това е фигурата на така наречения обвързан агент. Този вид застрахователен посредник се въвежда по изричното настояване на Европейската комисия, поради което той ще запази своята регламентация в Кодекса за застраховането. Би следвало обаче да се предложи и формулата на друг вид застрахователен агент, който да може да получава и извършва плащания от името и за сметка на застрахователя. По този начин ще се отчете реалното състояние на българския пазар, традиции и изградени мрежи за продажби на застрахователни продукти.

Поддържане на задължителна застраховка “Професионална отговорност”

Застрахователният агент следва да поддържа задължителна застраховка “Професионална отговорност”, валидна за цялата територия на Европейския съюз, която да покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно посредничество вследствие на неговото виновно действие или бездействие. Минималната стойност на застраховката е 2 000 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 3 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.

Тази застраховка следва да покрива отговорността за вреди, причинени и от виновно действие или бездействие на застрахователен агент – физическо лице, или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършването на застрахователно посредничество.

И тук се предвижда, че до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз минималната застрахователна сума по застраховката ще бъде 200 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 300 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.

Задължението за поддържане на застраховката ще се счита за изпълнено, ако застрахователният агент представи декларация от застрахователя, който го е упълномощил да извършва застрахователно посредничество, относно поемане на пълна отговорност за неговите действия като посредник.

Обучение на застрахователните агенти

Застрахователите следва да осигурят обучение на застрахователните агенти, с които са сключили договор за застрахователно агентство, както и на техните служители, непосредствено заети с извършването на застрахователно посредничество. Обучението трябва да съответства на изискванията, свързани с предлаганите от застрахователните агенти застрахователни продукти.

След края на обучението застрахователят трябва да провежда изпит и да издава удостоверение на успешно издържалите изпита застрахователни агенти, с което да удостоверява наличието на професионална квалификация, свързана с познаването и предлагането на застрахователните продукти, както и правото да предлага посочените в удостоверението видове застраховки.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на проекта на Кодекс за застраховането застрахователите ще са длъжни в шестмесечен срок от влизането на кодекса в сила да подновят договорите за застрахователно агентство с агентите, които са избрали да работят за тях и са преминали успешно посочените обучение и изпит. В същия срок застрахователите следва да подадат заявление за вписване в регистъра на Комисията за финансов надзор на застрахователните агенти, с които имат сключени договори за застрахователно агентство и които отговарят на изискванията на кодекса.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на проекта на Кодекс за застраховането заварените застрахователни посредници ще трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на кодекса в срок от 3 месеца от влизането му в сила. Този срок, както и предвидените нови изисквания към застрахователните посредници, неминуемо ще създадат проблеми при осъществяването на дейността както на самите тях, така и на българските застрахователи. Наложително ще е обаче предприемането на действия към адаптиране на утвърдилите се у нас схеми за застрахователно посредничество към новите условия - както с оглед на европейските изисквания в тази област, така и с оглед на конкурентноспособността на застрахователи и застрахователни посредници на бъдещия застрахователен пазар.

 
Рубриката се води от Адвокатско дружество "ДИА Консулт"
http://www.diaconsult.bg
diacon@mail.techno-link.com 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки