ЗАД “АРМЕЕЦ” АД

ЗАД “АРМЕЕЦ” АД


1000 София, ул. “Ст. Караджа” 2,


тел./факс: (02) 981 13 40; 987 17 93; 987 06 61,


e-mail: office@armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество “Армеец”  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2 е лицензирано за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет на Република България с Разрешение № 7 / 15.06.1998 г. Учредена е през 1996 г.


ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 60 години, „Химимпорт” АД  се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика - предимно в областта на транспорта и  финансите, както и в производствената сфера.


Към февруари 2012 г. „Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД  „Армеец”. Според ежегодната класация на в. Капитал през 2011 г. „Химимпорт” АД е категорично най-големият български холдинг за 2010 г. и заема първа позиция по рентабилност. Повече информация за Химимпорт Холдинг ще намерите на www.chimimport.bg


ЗАД “Армеец” извършва всички видове застраховки по Раздел “Общо застраховане” от Закона за застраховането:


- “Злополука”;


- “Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”;


- “Плавателни съдове”;


- “Товари по време на превоз”;


- “Пожар” и “природни бедствия”;


- “Щети на имущество”;


- “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС”;


- “Обща гражданска отговорност”;


- “Помощ при пътуване”


- “Летателни апарати”;


- “Гражданска отговорност, свързана с притежаване и използване на летателни апарати”;


- “Кредити”;


Застраховката “Каско” има водещо и приоритетно място в цялостната застрахователна политика на ЗПАД “Армеец” . Спрямо 2004 год., нарастването за първото тримесечие на 2005 год. е 266 %. Утвърдена практика е денонощната пътна помощ за клиентите: чрез центровете на СБА – за България и за чужбина, включително и окомплектоване с всички необходими документи – ползване услугите на международния лидер AVUS GMBH чрез неговите асистанс-центрове в над 40 страни


Компанията е лицензирана и за застраховката “Зелена карта”. При вече сключена застраховка “Зелена карта” и наличие на вече действаща застраховка “Пълно Каско” в ЗПАД “Армеец” , дружеството е разширило безплатно територията на валидност по застраховка “Каско”, при следните условия: “Пълно каско за страните – членки на ЕС” и “Частично Каско за останалите страни – членки на споразумението Зелена карта” за периода на действие на сключената застраховка “Зелената карта”.


Компанията осигурява пълно, ограничено и минимално застрахователно покритие, съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи. Допълнителни покрития - за военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения, трансбордиране – активно се практикуват през последната година. Често дружеството работи и на абонаментен принцип на застраховане “Карго” за определен срок, с което дава редица преимущества на клиентите си. В резултат, премийният приход за първото тримесечие на 2005 год. е нараснал със 146 % спрямо същия период на предходната.


ЗПАД “Армеец” предлага най-изгодни условия по застраховки на кредити, гаранции, лизинги и други финансови загуби, в сравнение с другите застрахователни дружества.


Компанията има, съобразени с последните изисквания на законовата уредба, конкурентни условия за застраховане на всякакъв вид отговорности.


Ръководството на дружеството разширява агентската и брокерската си мрежи. Отделят се изключително внимание и средства за подготовката и квалификацията на кадрите, с цел усъвършенстване професионализма на работещите в системата на компанията.


За сигурността на своите клиенти ЗПАД “Армеец”  се е погрижила чрез създаването на подходяща презастрахователна програма. В нея участват първокласни презастрахователи като:


* Mitsui Sumitomo Reinsurance Limited,


* Lloyds,


* Military Insurance Company,


както и други стабилни наши партньори, притежаващи висок рейтинг, според S & P.


Тази програма ни дава възможност не само да приемаме рискове, които могат да се окажат многократно по-големи от акционерния капитал на компанията, но и отлична гаранция за нашите клиенти и бизнес партньори.


За протекцията на авиационния ни портфейл, използваме подходящ пазар, с помощта на който осигурява спокойни полети и първокласна защита на екипажите на нашите клиенти.


ЗАД “Армеец”  изплаща веднага всички застрахователни обезщетения по настъпилите застрахователни събития, което е отлична гаранция за застрахованите от компанията.


Дружеството предлага изключително изгодни тарифи, намаления и бонуси в следните случаи:


- при еднократно издължаване на застрахователните вноски;


- при сключване на комплексни застраховки;


- при системно подновяване на застраховката;


- при липса на щети от застрахователни събития;


- при договаряне на средства за предпазни мероприятия;


- и други по договореност.


Компанията има изградена клонова мрежа от над 70 агенции и представителства в цялата страна, в които работят доказани професионалисти. Застрахователните продукти на дружеството се разпространяват както във всички териториални структури, така и в клоновете на ЦКБ и от широка мрежа от водещи брокери и застрахователни агенти.


Изпълнителни директори

ЗАД „Армеец“ има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителния съвет. Управителният съвет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

 

Надзорен съвет

Председател:

 • „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членовe:

 •  Доц. д-р Иванка Данева
 • „Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги Константинов, Сава Стойнов, Тихомир Атанасов и Георги Костов

 

Управителен съвет

Председател:

 • Александър Керезов

Членове:

 • Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Вася Кокинова, Валентин Димов, Галин Горчев

Представляващи

Изпълнителни директори:

 • Александър Керезов
 • Миролюб Иванов
 • Константин Велев
 • Диана Манева
 • Вася Кокинова

Акционери

Към 30 юни 2016 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Акционерният капитал е разпределен, както следва:
 • „ЦКБ Груп “ ЕАД - 85.02%
 • „Нико Комерс“ АД - 2.16%
 • „Инвест Кепитъл“ АД - 2.10%
 • “Химимпорт” АД - 8.98%
 • други миноритарни акционери

 

Банкова сметка

ЕИК 121076907, IBAN: BG79 CECB 9790 1061 9050 00, BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАД “АРМЕЕЦ” АД
Александър Керезов
АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

Председател на УС
Роден е на 14.08.1958 г. в г. София. Завършва Университет за национално и световно стопанство магистърска степен по счетоводство и контрол; специализация в УНСС – “Счетоводна отчетност на външнотърговските организации”.
През периодите: 1983 - 1990 г. е главен специалист “Реекспорт и специфични външнотърговски операции” на ВТД “ХИМИМПОРТ” , а от 1990 до 2000 г. – зам. гл. счетоводител на “ХИМИМПОРТ” АД. През 2000 г. е зам. генерален директор по корпоративен контрол и финанси на “Химимпорт” АД – холдинг. Дългогодишна практика и задълбочени познания по икономически анализ и прогнозиране, финансово и търговско право, данъчни закони. Понастоящем е: член на СД на “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД, член на УС на “ХИМИМПОРТ” АД – холдинг, член на УС на “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, управител на Счетоводна къща “ХИМИМПОРТ КОНСУЛТ” ООД. Ползва английски, немски и руски език.
“ХИМИМПОРТ” АД

Председател на НС
представлявано от Никола Мишев
“ЦКБ” АД

Член на НС
представлявана от Георги Константинов, Сава Стойнов и Тихомир Атанасов
ИВО КАМЕНОВ

Прокурист


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006