• 21 Октомври 2010 г., zastrahovatel.com
При нас ще има пълна прозрачност
Стоян Мавродиев, председател на КФН: Екипът ни е единен, моля за коректност към надзорната институция Който нарушава закона, ще получава санкции, а който спазва правилата, ще работи необезпокояван Адвокати и адвокатски кантори няма да ...
 • 05 Февруари 2009 г., zastrahovatel.com
През 2009 година се очаква диференциация на отделните субекти на застрахователния пазар и ръст 10%
Доц. Стоян Проданов, изпълнителен директор и заместник председател на СД на ЗД “БУЛ ИНС”
 • 25 Април 2008 г., zastrahovatel.com
Аз съм човек, удовлетворен от своята работа
ПЛАМЕН ХИНКОВ, член на УС и Изпълнителен директор на ЗК “Дженерали Животозастраховане” АД
 • 10 Април 2008 г., zastrahovatel.com
Бъдещето е не на продуктите, а на стойностите, които създаваме
Цветанка Крумова, зам.-председател на УС и изпълнителен директор на ЗПАД „Армеец”
 • 23 Февруари 2006 г., zastrahovatel.com
Професията на застрахователя ме научи правилно да преценявам рисковете, които поемам
Разговор с Красимир Жечев, изпълнителен директор на БК „Интер инс” АД
 • 21 Декември 2005 г., zastrahovatel.com
Диана Евстатиева, директор на Дирекция “Ликвидационна дейност” в ЗПАД “Булстрад”
“Професионалистът по ликвидацията се изгражда във времето чрез много познания и богат опит.” – бр. 10 (51) от 31.05.1996г., стр. 1 и 6
 • 21 Декември 2005 г., zastrahovatel.com
Господин Стоянов, директор на Генерална агенция – Шумен при Застрахователен и презастрахователен холдинг “България”
“Моята максима е: започвай винаги оттам, където други биха спрели самодоволно.” – бр. 16-17 (57-58) от 18.09.1996г., стр. 1, 6
 • 11 Декември 2005 г., zastrahovatel.com
Андрей Цачев, методолог на ЗПК “Орел” АД
“Високият професионализъм предполага най-малко 50% дългогодишен опит в застрахователното поприще.” – бр.22 (39) от 30.11.1995г., стр. 1, 6 и 11
 • 21 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
г-н Ата­нас Цон­ков, съ­вет­ник на Пред­се­да­те­ля на ДЗИ
"Мен ме за­дър­жа ве­че 37 го­ди­ни в ДЗИ то­ва, че не съм ра­бо­тил ни­то ми­ну­та на дру­го мяс­то" бр. 4/21/ от 1.03.1995 г.
 • 21 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Си­ме­он Си­ме­о­нов, зам.-пред­се­да­тел на Зас­т­ра­хо­ва­тел­но и пре­зас­т­ра­хо­ва­тел­но ак­ци­о­нер­но дру­жес­т­во “Со­фия-Инс”
"Зас­т­ра­хо­ва­не­то не е прос­та ра­бо­та, а пре­зас­т­ра­хо­ва­не­то още по-мал­ко" бр. 5/22/ от 15.03.1995 г.
 • 16 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Проф. д-р Христо Драганов, Генерален директор на "МИК - Автомобилно застраховане" АД
„За мен застраховането е съдба”, бр.1 / 1994 г.
 • 15 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Лука Доков, управляващ директор на Общо застрахователно дружество АД
"Мечтата ми е единен, дисциплиниран и уважаван български застрахователен пазар", бр.2 / 1994 г.
 • 14 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Румен Янчев, изпълнителен директор на „Булстрад” АД
"Аз съм оптимист: България ще си има собствен застрахователен пазар", бр.3/ 27 Май 1994
 • 13 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Максим Сираков, председател на ДЗИ
"На застраховането у нас му предстои етап на бързо развитие", бр. 4 / 15 Юни 1994 г.
 • 12 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Георги Абаджиев – председател на Съвета на директорите на ЗПД „Витоша” АД
"Аз приемам конкуренцията между българските застрахователи и сътрудничеството с чуждите компании единствено под егидата на Закона", бр.5/29 Юни 1994 г.
 • 10 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Димитър Желев, президент на Застрахователен холдинг „България” АД
"Ние, застрахователите, сме като при състезанията – днес печели един, утре – друг. Загубите трябва да се понасят с достойнство и с усмивка", бр. 14/ 16 ноември 1994 г.
 • 09 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Мария Илиева, вицепрезидент на ЗПД „България-Живот”
"В животозастраховането българинът все още търси спестовния елемент и печалбата, едва на последно място поставя риска на живота си и сигурността"Мария Илиева, вицепрезидент на ЗПД „България-Живот”, бр.6/15 юли 1994 г.
 • 08 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Надежда Вънтова, главен изпълнителен директор на ЖЗК „Феникс” АД
"Конкуренцията ще се води най-вече в сферата на обслужването", бр.7/29 юли 1994 г.
 • 07 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Борис Василев, зам.-председател на „Орел-Г-Холдинг” АД
"За регламентиран, законодателно уреден пазар не може да се говори, докато не се приеме Проектозаконът за застраховането", бр.8/17 август 1994 г.
 • 06 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Йордан Генчев, първи зам.-председател на ЗПД „Витоша” АД
"Всички да работим за изграждането на нормален, и цивилизован застрахователен пазар за въздигането на България", бр. 10/16 септември 1994 г.
 • 05 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Матей Матеев, зам.-председател на ДЗИ
"Застраховането не е море до колене, то е много сериозен, интелигентен и сложен механизъм за управляване на човешки взаимоотношения", бр. 11/30 септември 1994 г.
 • 04 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Александър Баранов, председател на Застрахователна и презастрахователна корпорация „Гранит” АД
"Без закон и надзор положението на застрахователния пазар е като движение през кръстовище без светофар и полицай-регулировчик и трябва сами да създаваме някакъв ред", бр. 12/14 октомври 1994 г.
 • 03 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Борис Керемидчиев, к.ик.н., автор на таблицата за смъртност на застрахованите лица при ДЗИ
"Спомените ме изпълват с чувство на удовлетвореност, че съм отдал всичките си сили и знания за застраховането", бр. 13/28 октомври 1994 г.
 • 02 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Стефан Шулев – дългогодишен служител на ДЗИ
"За мене застраховането е импулс, който осмисля съществуването ми", бр. 14/16 ноември 1994 г.
 • 01 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
доцент Йото Йотов, СА „Д.А.Ценов” – Свищов
"Променените условия в икономиката обуславят нови застрахователни отношения", бр. 16/14 декември 1994 г.
 • 30 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Яна­ки Ан­д­ре­ев, гла­вен уп­ра­ви­тел на Бро­кер­с­ко зас­т­ра­хо­ва­тел­но и пре­зас­т­ра­хо­ва­тел­но дру­жес­т­во “Зе­нит”
"Раз­гър­на­та­та струк­ту­ра с мно­жес­т­во аген­ти, бро­ке­ри и пос­ред­ни­ци е кръ­во­нос­на­та сис­те­ма на зас­т­ра­хо­ва­те­ля", бр. 2/19 31 януари 1995 г.
 • 29 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Ди­ми­тър По­пов, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “SIC” - зас­т­ра­хо­ва­тел­но и пре­зас­т­ра­хо­ва­тел­но АД
"Же­ла­ни­е­то ми пре­ди да за­вър­ша зас­т­ра­хо­ва­тел­на­та си ка­ри­е­ра е, да се ви­ди, че е нап­ра­ве­но не­що, ко­е­то да­ва сво­и­те пло­довe" , бр. 3/20 15 февруари
 • 25 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Добрин Георгиев, дългогодишен застраховател и специалист във външнотърговската дейност
“Плащай с удоволствие, отказвай със съжаление-тази за мен е философията на застраховането.” – бр. 6 (23) от 31.03.1995г., стр. 1, 6 и 10
 • 24 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Атанас Табов, президент на ЗПАД “България”
“За мен най-важен принцип в застраховането е: доверие между клиента и застрахователя и лоялна конкуренция на пазара.”
 • 23 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Симеон Дървингов, председател на ЗПАД “Тексим”
“Застраховането е занаят, който трябва да се овладее основно заедно с презастраховането. Най-важното е този занаят да се обича.” – бр.8 (25) от 28.04.1995г., стр. 1, 6 и 17
 • 19 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Иван Марински, бивш зам. Председател на ДЗИ, сега експерт в ЗПАД “България”
“В областта на селскостопанското застраховане има поле за много работа, но тя ще зависи от финансовите възможности на стопаните.” – бр.12 (29) от 30.06.1995г., стр. 1, 6 и 18
 • 18 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Константин Миланов, зам. председател на ЗПАД “София инс”
“Сега застрахователния пазар в България е като кошер, в който има и работни пчели и търтеи, но в края на краищата той се саморегулира.” – бр.13 (30) от 14.07.1995г., стр. 1, 6
 • 17 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Христо Печеняков, изпълнителен директор на Застрахователна компания “ВИС-2” АД
“Обичам предизвикателствата в работата на застрахователя и защитавам с цената на всичко своите убеждения.” – бр. 14 (31) от 28.07.1995г., стр. 1, 6 и 20
 • 16 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Христо Добринов, директор на Дирекция “Финансов контрол” при ЗПК “Орел” АД
“Винаги смятам служебните работи в застраховането за моя лична работа.” – бр. 17 (34) от 15.09.1995г., стр. 1, 6 и 10
 • 15 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Пламен Миронов, председател на Взаимозастрахователно дружество “BG PLAN”
“Аз съм убеден, че по-сериозни шансове на застрахователния пазар имат специализираните дружества” – бр. 18 (35) от 29.09.1995г., стр. 1, 6 и 15
 • 14 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Костадин Карагьозов, бивш главен юрисконсулт на ДЗИ
“Застраховането не е тото, а огромна финансова дейност, която трябва да се провежда с много знания и любов.” – бр. 19 (36) от 16.10.1995г., стр. 1, 6 и 8
 • 13 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Светослав Рачев, генерален директор на Застрахователен офис “Америка” в ЗПАД “България”
“Спокойно мога да кажа: върша си работата професионално, благодарение и на богатия опит на баща ми.” – бр. 20 (37) от 31.10.1995г., стр. 1, 6 и 8
 • 12 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Руси Калчев, директор на ЗПАД “София-Живот”
“Гордея се, че всички колеги от някогашната дирекция “Лично застраховане” на ДЗИ днес са на ръководни места в най-авторитетните застрахователни дружества.” – бр. 21 (36) от 17.11.1995г., стр. 1, 6 и 11
 • 10 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Македон Бонев, бивш първи зам. председател на ЗПАД “Булстрад”
“Знам, убеден сам, че вярата в застрахователите се изгражда.” – бр. 23 (40) от 15.12.1995г., стр. 1, 6
 • 09 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Румяна Петкова, главен икономист на ДЗИ
“Самочувствието на застрахователя идва от промяната и динамиката на работата, от стремежа за усъвършенстване” – бр. 24 (41) от 29.12.1995г., стр. 1, 6 и 13
 • 08 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Милка Велева, главен счетоводител на ЗПАД “Булстрад”
“Работата на счетоводителя е огледало на извършеното от застрахователя” – бр. 1 (42) от 17.01.1996г., стр. 1, 6 и 21
 • 07 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Иван Манолов, директор на Дирекция “Животозастраховане” в ЖЗК “Феникс”
“Конкуренцията е процес, в който всеки се стреми да предлага на пазара най-добрите и евтини условия на застраховането.” – бр. 2 (43) от 31.01.1996г., стр. 1, 6 и 13
 • 06 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Снежана Христова, генерален директор на Застрахователен офис “Европа” в холдинг “България”
“Мечтата ми е след време да имаме застрахователен пазар, на който всички да се чувстваме уютно.” – бр. 4 (45) от 28.02.1996г., стр. 1, 6 и 11
 • 05 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Теменуга Ненова, първи зам. председател на ДЗИ
“ДЗИ се развива и обновява в движение и ние се стремим да запазим водещата си роля на застрахователния пазар не с протекции, а с професионализъм.” – бр.5 (46) от 15.03.1996г., стр. 1, 6 и 14
 • 04 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Ангел Шинов, директор на Специална агеция за автомобилно застраховане в ЗПАД “Булстрад”
“Този, който е тръгнал от най-ниското стъпало в застраховането, е станал истински професионалист.” – бр.6 (47) от 31.03.1996г., стр. 1, 6 и 14
 • 03 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Иван Христов, застраховател с 40 годишна практика, ръководител на Генералната агенция на ЗПАД в Троян
“Главното е да преодолееш себе си: не веднъж – всеки ден.” – бр.8 (49) от 29.04.1996г., стр. 1 и 6 /Розалин Костов/
 • 01 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Кирил Спасов, главен специалист на Дирекция “Лично застраховане” на ДЗИ
“Не е важно да казваш, че обичаш своята работа, а да доказваш това с труд и знания, с всекидневния си принос.” – бр. 11 (52) от 31.05.1996г., стр. 1, 6
 • 30 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Максим Максимов, изпълнителен директор на Застрахователен холдинг “7М” АД, основател на в-к “Застраховател"
“Не смятам, че съм постигнал всичко в застраховането, аз съм просто един редови застраховател.” – бр. 12 (53) от 28.06.1996г., стр. 1, 6 и 10
 • 29 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Лалка Матева, изпълнителен директор на ЗПАД “Тракия Инс”-Пловдив
“Професията застраховател е една магия в моя живот” – бр. 13 (54) от 17.07.1996г., стр. 1 и 6
 • 28 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Петрозар Петков, управител на Генерална агенция – София – ООД при Застрахователен и презастрахователен холдинг “България”
“Застраховането се учи с години, упорито и с любов.” – бр. 14 (55) от 26.07.1996г., стр. 1, 6 и 11
 • 27 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
к.ик.н. Радослав Габровски, преподавател в СА “Д.А.Ценов” – гр.Свищов
“На пазара ще успее този, който работи разумно и провежда здрава застрахователна политика.” – бр.15 (56) от 16.08.1996г., стр. 1, 6 и 9
 • 25 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Йордан Азгоров, главен секретар на ДЗИ
“Спечелиш ли доверието на клиентите, значи си успял.” – бр. 19 (60) от 19.10.1996г., стр. 1, 6
 • 24 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
доц.д-р Боян Илиев, зам. декан на факултет “Финанси” и член на катедра “Застрахователно и социално дело” на СА “Д.А.Ценов” – Свищов
“Застраховането е основен гарант за социалната сигурност на хората.” – бр. 20 (61) от 30.10.1996г., стр. 1, 6
 • 23 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Борис Попов, главен директор на Софийски градски клон на ДЗИ
“Застраховането е сложна и специфична наука и се учи цял живот.” – бр. 22 (63) от 30.11.1996г., стр. 1, 6 и 15
 • 22 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Добромир Гущеров, председател на “Орел-Г-Холдинг” АД
“Ако върхът на икономическата пирамида е банковото дело, то ореолът на тази пирамида е застраховането.” – бр.23 (64) от 15.12.1996г., стр. 1, 6 и 13
 • 21 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Георги Василев, директор на Застрахователна агенция – София при ЗПАД “Булстрад”
“В живота на застрахователя не е важна кариерата, а овладяването на професията.” – бр. 24 (65) от 30.12.1996г., стр. 1, 6
 • 20 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Георги Павлов, изпълнителен директор на ЗПАД “Аполо и Болкан Ко”
“В застраховането, както и в живота, най-важното е да оставиш диря след себе си.” – бр.3 (68) от 14.02.1997г., стр. 1, 6


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки