Основи на презастраховането
Основи на презастраховането Автор: Радослав Габровски
издателство: "Абагар" ООД Велико Търново
година: 1998

Съдържание
Към читателите 7
Глава първа
СЪ3АСТРАХОВАНЕ И ПРЕ3АСТРАХОВАНЕ 9
Въведение
1.Съзaстраховане 1О
1.1. Същност на съзастраховането 10
1.2. Видове сьзастраховане 13
1.3. Предимства и недостатъци
на сьзастраховането 14
2.Презастраховане 16
2.1. Същност на nрезастраховането 16
2.2. Видове презастрахователни договори 31

Глава втора
ВИДОВЕ, МЕТОДИ И фОРМИ НА ПРЕ3АСТРАХОВАНЕ 34
1. Видове презастраховане 36 1.1. Факултативно презастраховане 36
1.1.1. Обща характеристика 36
1.1.2. Оформяне на цесията 37
1.1.3. Подновяване на факултативните
презастраховки 40
1.1.4. Предимства и недостатъци
на факултативното презастраховане 40
1 .2.факултативно•облигатрно презастраховане" 42
1.3. Договорно (текущо, автоматично) презастраховане 45
1.3.1. Обща характеристика 45
1.3.2. Форми на договорно презастрахоВане 47

Глава трета
ДРУГИ фОРМИ НА РА3ПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКА И3ВЪН 3АСТРАХОВАТЕЛНАТА СЪВКУПНОСТ 82
1. Пулови съглашения 82
1.1. Застрахователни (наричани още Съзастрахователни) пулове 84
1.2. Презастрахователни пулови съглашения 86
1.3. При внасяне (алиментиране) в
пуловото съглашение 88
2. Клубове за протекция и обезщетения (P&I клубове) 89

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕЗАСТРдХОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ..... 94
Постановка на въпроса 94
Анализ на застрахователния (презастрахователния)
състав и оценка на рисковата ситуация 95
Избор на презастрахователно покритие 101
Определяне на самозадържането на седанта 103
Презастрахователни пазари 117
Сключване и подцържане на
презастрахователните договори 149
Калкулиране на презастрахователната премия 154
7.1. Пропорционално презастраховане 154
7.2. Непропорционално презастраховане 164
Депозити на презастрахователя 176
8.1. Необходимост от депозити 176
8.2. Видове депозити 177
8.3. Отчитане на депозитите
на презастрахователя 179
8.4. Олихвяване на депата на презастрахователя 180
Взаимни презастрахователни размени (реципроцитет) .. 181
Пасивно и активно презастраховане 185

Глава пета
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ПОСРЕДНИЦИ
Постановка на въпроса
Поява и развитие на посредничеството
в застраховането и презастраховането .
Видове, функции и роля на застрахователните
и презастрахователните посредници .
3.1. Диференциация на видовете посредници ..
3.2. Функции, роля и изисквания към професионалните посредници в застраховането
и презастраховането 204
3.2.1. Застрахователни и презастрахователни
брокери ..204
3.2.2. Застрахователни агенти.208
3.2.3. Застрахователни подагенти (деятели) 211
3.2.4. Изисквания към застрахователните (презастрахователните) посредници

Вместо заключение

Библиография...

Последни книги
Застраховането в България
доц. д-р Алекси Тасев ИК Славина, 2012 г.
Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
50 години специалност застраховане и социално дело
Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Актуални проблеми на застраховането и осигуряването 2007
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Икономика на застраховането
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Презастраховане
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Застрахователно право
Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
“Оптимизиране на длъжностите в застрахователното дружество”
гл.ас. д-р Галина Димитрова “Авангард Прима”, 2010 г. г.
Застраховане
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева, Зорница Първанова ФорКом, София
Анализ на дейността на застрахователното дружество
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Нейков Университетско издателство "Стопанство", 1999 г.
Основи на презастраховането
Радослав Габровски "Абагар" ООД Велико Търново, 1998 г.
Строители на съвременното българско застраховане
Петър Андасаров "Застраховател прес" София, 2007 г.
Динамика на застрахователния пазар в Бьлгария
Доц.д-р Диана Иванова София, 2000 г.
Международни икономически отношения и застраховане
Проф.д-р ик.н.Христо Драганов Тракия - М София, 2004 г.
Капиталови системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
Делови решения
проф. Румен Георгиев Академично издателство "Марин Дринов", 2006 г.
Здравно застраховане
д-р Ирена Мишева Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
Имуществено и лично Застраховане
Христо Драганов Марин Нейков "Тракия-М", 2000 г.
Общо застраховане - принципи и практика
Янаки Андреев ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество , 2004 г.
Основи на застраховането
Йото Йотов, Боян Илиев Академично издателство "Ценов" Свищов, 2004 г.
Презастраховане
Христо Драганов "Тракия-М", 2001 г.
Застраховане
Христо Драганов Йордан Близнаков "Тракия-М", 2000 г.
Наръчник на застрователния посредник
Христо Драганов Румен Гълъбинов "Тракия-М", 2003 г.
Книга за парите
Методи Христов Станимир Христов "Абагар", Велико Търново, 2002 г.
Управление на риска
Христо Драганов "Тракия-М", 2003 г.
Застрахователен пазар
Боян Илиев, Ирена Мишева СА "Д.А.Ценов" - Свищов, 2005 г.
Застрахователният пазар
Диана Иванова, Ивайло Иванов Централна Кооперативна Банка АД, Застрахователно дружество "Армеец" АД, Химимпорт АД
Презастраховане
ЯНАКИ АНДРЕЕВ ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки