Динамика на застрахователния пазар в Бьлгария
Динамика на застрахователния пазар в Бьлгария Автор: Доц.д-р Диана Иванова
издателство: София
година: 2000

Диана Иванова Георгиева завършва висше икономическо образование в Стопанска академия "Д.А.Цепов"- гр.Свищов, Специалност "Счетоводства и контрол", профил "Механизация и автоматизация на управленския труд". Научната си степен "Доктор по икономика" добива през 1986г. в София. През 1992г. специализира в Англия маркетингови проучвания и програми за обучение по маркетинг и мениджмънт, а през 1995г. мениджмънт в Австрия.
Доц. Д-р Диана Иванова е от най-активните сътрудници на в. "Застраховател и член на редколегията му от самото начало. Тя е между инициаторите и основателите на фондация "Лроф.д-р Велеслав Гаврийски", член на управителния, й съвет и главен секретар.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 5
ЧАСТ ПЪРВА: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ПАЗАР.
СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
А. Основни понятия 7
Б. Елементи на застрахователния пазар 10
В. Специфика на застрахователната услуга 13

ЧАСТ ВТОРА: ИНФОРМАЦИОННА И
ДЕЙСТВЕНА СТРАНА НА МАРКЕТИНГА
В ЗАСТРАХОВАНЕТО 16
I. Информационна страна на маркетинга 16
II. Действена страна на маркетинга 19
III. Основи на проучването на застрахователния
пазар 26
IV. Методи за получаване на информация 29
V. Маркетинг- микс 38
А. Продуктова политика 39
Б. Ценова политика 47
В. Политика на разпределение 52
Г. Комуникационна политика 66

ЧАСТ ТРЕТА: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ПАЗАР
В БЪЛГАРИЯ. МАРКЕТИНГОВИ
ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ 74
I. Застрахователният пазар през 1992 г. 75
II. Застрахователният пазар 1993 г. 90
III. Застрахователният пазар за периода
1994-1995 г. 105
IV. Застрахователният пазар през 1996 г. Проект
за цялостно маркетингово проучване 137
V. Застрахователният пазар за периода
1997-1998 г. 153
VI. Застрахователният пазар през
1999-2000Г. 159

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Списъци на застрахователни
компании преди и след лицензирането им 171
Приложение 2: Анкетна карта за цялостно
МП - проект 174
Приложение 3: Разработване на рекламна стратегия на застрахователна
компания 190
Приложение 4: Примерни рекламни
текстове 196
Приложение 5: Изграждане на цялостен графичен дизайн 198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 208
ЛИТЕРАТУРА

Последни книги
Застраховането в България
доц. д-р Алекси Тасев ИК Славина, 2012 г.
Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
50 години специалност застраховане и социално дело
Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Актуални проблеми на застраховането и осигуряването 2007
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Икономика на застраховането
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Презастраховане
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Застрахователно право
Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
“Оптимизиране на длъжностите в застрахователното дружество”
гл.ас. д-р Галина Димитрова “Авангард Прима”, 2010 г. г.
Застраховане
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева, Зорница Първанова ФорКом, София
Анализ на дейността на застрахователното дружество
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Нейков Университетско издателство "Стопанство", 1999 г.
Основи на презастраховането
Радослав Габровски "Абагар" ООД Велико Търново, 1998 г.
Строители на съвременното българско застраховане
Петър Андасаров "Застраховател прес" София, 2007 г.
Динамика на застрахователния пазар в Бьлгария
Доц.д-р Диана Иванова София, 2000 г.
Международни икономически отношения и застраховане
Проф.д-р ик.н.Христо Драганов Тракия - М София, 2004 г.
Капиталови системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
Делови решения
проф. Румен Георгиев Академично издателство "Марин Дринов", 2006 г.
Здравно застраховане
д-р Ирена Мишева Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
Имуществено и лично Застраховане
Христо Драганов Марин Нейков "Тракия-М", 2000 г.
Общо застраховане - принципи и практика
Янаки Андреев ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество , 2004 г.
Основи на застраховането
Йото Йотов, Боян Илиев Академично издателство "Ценов" Свищов, 2004 г.
Презастраховане
Христо Драганов "Тракия-М", 2001 г.
Застраховане
Христо Драганов Йордан Близнаков "Тракия-М", 2000 г.
Наръчник на застрователния посредник
Христо Драганов Румен Гълъбинов "Тракия-М", 2003 г.
Книга за парите
Методи Христов Станимир Христов "Абагар", Велико Търново, 2002 г.
Управление на риска
Христо Драганов "Тракия-М", 2003 г.
Застрахователен пазар
Боян Илиев, Ирена Мишева СА "Д.А.Ценов" - Свищов, 2005 г.
Застрахователният пазар
Диана Иванова, Ивайло Иванов Централна Кооперативна Банка АД, Застрахователно дружество "Армеец" АД, Химимпорт АД
Презастраховане
ЯНАКИ АНДРЕЕВ ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки