ПОД “Алианц България”

Седалище и адрес на управление:

бул. Цар Борис III №19Б
София - 1612
България

тел. ++359 2 933 48 00
факс: ++359 2 981 53 02
e-mail:
pod@allianz.bg

Лица за контакти 
София Христова - Изпълнителен директор 
Страхил Видинов - Изпълнителен директор
Владислав Русев - Зам. изпълнителен директор 
Миглена Асенова - Зам. изпълнителен директор 
Антоанета Вутова - Главен мениджър "Продажби" 
Николай Славчев - Главен методолог

Лиценз

Пенсионноосигурително дружество “Алианц България” е безспорният лидер на българския осигурителен пазар. Дружеството притежава лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 05/21.09.2000 г.

Дружеството управлява:

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България"
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на всички лица, желаещи да си осигурят допълнителна пенсия

Регистриран от СГС по ф.д. № 12458/2000 година, ЕИК по БУЛСТАТ 130401021, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 334-ДПФ/25.08.03 г.

Консултативен съвет на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"

Красимир Христов Вълчев - Председател
представител на осигурителите
"Параходство Български морски флот" ЕАД,
бул. "Приморски" №1, Варна 9000
тел./факс: 052 601114

София Каменова Христова -Заместник председател
представител на дружеството
ПОД "Алианц България" АД, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел. 02 9334800,
e-mail: pod@allianz.bg

Любен Ангелов Драгнев
представител на осигурените

Стефан Георгиев Стефанов
представител на осигурените

Донка Николова Ненова - представител на пенсионерите

"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"
за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд

Регистриран от СГС по ф.д. № 14146/2000 година, ИН от НДР: 1221166767, ЕИК по БУЛСТАТ 130430119, с регистрационен код в НАП № 051, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 345-ППФ/25.08.03 г.

Попечителски съвет на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Георги Иванов Петров - Председател
Представител на КНСБ
КНСБ - НФЕ, бул. Джеймс Баучер №51, ет. 6, София 1407
тел.: 02 8687351

Владислав Русев Русев - Заместник председател
Представител на дружеството
ПОД "Алианц България" АД, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел.: 02 9334810
e-mail: pod@allianz.bg

Красимир Христов Вълчев
Представител на КНСБ

Христо Николов Дяков
Представител на КНСБ

Руска Николова Бъчварова
Представител на КТ "Подкрепа"

Розен Радославов Зарков
Представител на КТ "Подкрепа"

Мирослав Иванов Митовски
Представител на КТ "Подкрепа"

Митю Христозов Христозов
Представител на БСК

Никола Борисов Вапцаров
Представител на БТПП

Атанас Марков Семов
Представител на ССИ

Стефан Венев Василев
Представител на АИКБ

Жанет Александрова Караджова
Представител на БСЧП

Галя Петрова
Представител на КРИБ

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"
за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурени при условията и по реда на част първа от КСО.

Регистриран от СГС по ф.д. № 1913/2001 година, ИН от НДР: 1221169081, ЕИК по БУЛСТАТ: 130477720, с регистрационен код в НАП № 052, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 346-УПФ/25.08.03 г.

Попечителски съвет на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

Христо Николов Дяков - Председател
Представител на КНСБ
КНСБ - НФЕ, ТЕЦ "Марица изток – 2", с. Ковачево, обл. Стара Загора, п.к. 6265
тел. 042 662227

София Каменова Христова -Заместник председател
представител на дружеството
ПОД "Алианц България" АД, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел. 02 9334800,
e-mail: pod@allianz.bg

Георги Иванов Петров
Представител на КНСБ

Красимир Христов Вълчев
Представител на КНСБ

Руска Николова Бъчварова
Представител на КТ "Подкрепа"

Мирослав Иванов Митовски
Представител на КТ "Подкрепа"

Розен Радославов Зарков
Представител на КТ "Подкрепа"

Цветанка Иванова Камбурова
Представител на БСК

Константин Стефанов Главанаков
Представител на БТПП

Атанас Марков Семов
Представител на ССИ

Стефан Венев Василев
Представител на АИКБ

Жанет Александрова Караджова
Представител на БСЧП

Галя Петрова
Представител на КРИБ

"Доброволен пенсионен фонд по Професионални схеми Алианц България"
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Регистриран от СГС по ф.д. № 7573/2007 година, ЕИК по БУЛСТАТ 175307548, получено разрешение за управление на фонда с разрешение на Комисия за финансов надзор № 601-ДПФПС/27.04.07 г.

"Пенсионно осигурително дружество
Алианц България" АД

Първият пенсионен фонд, управляван от Allianz, е основан още през 1903 г.
Allianz е основана на 5 февруари 1890 г. в гр. Берлин. След сливането на Allianz и RAS, Allianz Group се превръща в първия доставчик на финансови услуги с наистина европейска идентичност (Societas Europaea).

Allianz е сред петте най-големи доставчици на финансови услуги в световен мащаб с приходи за 2007 г. от 102.6 милиарда евро. Високите резултати са постигнати благодарение на подходящо диверсифицирани портфейли на компаниите от Групата, независимо от постоянно променящите се условия на финансовите пазари;

 • € 765 млрд. управлявани активи от трети лица;
 • € 102.6 млрд. приходи за 2007 г.;
 • € 10.9 млрд. оперативна печалба.

Днес Allianz обединява над 700 компании в повече от 70 страни по целия свят. Allianz обслужва повече от 80 милиона клиенти и застрахова най-голям брой компании от листата на 500-те водещи в световен мащаб. За спокойствието и сигурността на нашите клиенти се грижат над 162 000 служители по целия свят.

Данни: Allianz SE, Германия

Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Красно село, ул. "Дамян Груев" № 42, пререгистрирано по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885. Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.

Основният капитал на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Основните акционери на дружеството са:

 • 66% Алианц България Холдинг
 • 34% Национална Електрическа Компания
 • Система на управление:
  "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.

  Лица, представляващи дружеството:
  > София Христова - Изпълнителен директор
  > Страхил Видинов - Изпълнителен директор

  "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД
  Изберете достойното бъдеще сега!

  Финансови резултати и резултати от дейността на ПОД "Алианц България"


  За 2002 год. - Печалба в размер на 1 511 хиляди лева
  За 2003 год. - Печалба в размер на 2 220 хиляди лева
  За 2004 год. - Печалба в размер на 2 814 хиляди лева
  За 2005 год. - Печалба в размер на 3 407 хиляди лева
  За 2006 год. - Печалба в размер на 4 096 хиляди лева
  За 2007 год. - Печалба в размер на 8 766 хиляди лева

  Резултатите са преди данъчно облагане

  Резултати от дейността към 31.12.2007г.
  Нетните активи на пенсионните фондове, управлявани от
  ПОД "Алианц България" АД към 31.12.2007 г. са 705 милиона лева.

  Нетни активи към 31.12.2007
  Пенсионен фонд Хиляди лева
  ДПФ "Алианц България" 349 426
  ЗУПФ "Алианц България" 269 217
  ЗППФ "Алианц България" 86 636
  Общо 705 279

  Участниците в пенсионните фондове, управлявани от ПОД "Алианц България" АД към 31.12.2007 г. са 835 хиляди

  Участници* в ПФ към 31.12.2007
  Пенсионен фонд  
  ДПФ "Алианц България" 267 184
  ЗУПФ "Алианц България" 531 204
  ЗППФ "Алианц България" 36 507
  Общо 834 895


  * В броя на участниците в ЗУПФ "Алианц България" и ЗППФ "Алианц България" са включени осигурените лица, както и лицата с потвърдени от НАП заявления за участие и служебно разпределени лица, без постъпили вноски.

  Постъпленията (вноските) във фондовете, управлявани от
  ПОД "Алианц България" АД за периода 01.01.2007 - 31.12.2007 г. са 177.3 милона лева, в това число 4.4 милиона лева прехвърлени от пенсионни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества.

  Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

  Информация за предложение за разпределение на печалбата за 2007 г.:

  Предложението за разпределение на печалбата за 2007 г. на органите за управление на Дружеството беше прието единодушно от Общото събрание на акционерите:
  "Разпределя печалбата на Дружеството, цялата в размер на 7 847 124 лв. (седем милиона осемстотин четиредесет и седем хиляди сто двадесет и четири лева), както следва : сума в размер на 7 800 000 лв. за дивиденти, или по 1.56 лв. на акция, а останалата част в размер на 47 124 лв. – като неразпределена печалба."

  Пазарен дял

  29% е пазарният дял на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД по размер на управляваните активи към 30.09.2008 г. Към същата дата, пазарният дял на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД по брой на осигурени лица е 23%.

  Нетните активи на фондовете, управлявани от "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД към 30.09.2008 г. са 705 милиона лева.

  От пенсионните фондове, управлявани от "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, с най-висок пазарен дял е "Доброволен пенсионен фонд Алианц България".

  Към 30.09.2008 г. пазарният дял на ДПФ Алианц България по размер на нетните активи е 52%, а по брой на осигурените лица е 43%.

  Подробна информация за резултатите на лицензираните пенсионносигурителни дружества и управляваните от тях пенсионни фондове можете да откриете в електронната страница на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg.

  СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОД “Алианц България”
  София Каменова Христова
  СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА

  Изпълнителен директор
  Завършила Университета за национално и световно стопанство, София (бившия ВИИ „Карл Маркс"), специалност „Финанси и кредит”.
  Специализирала "Управление на пенсионни фондове", САЩ (1999 г.); "Корпоративно управление", USAID (2000 г.); "Попечителски банки", САЩ (2001 г.)
  До 1994 г. е Главен експерт демографска статистика в Национален статистически институт. В периода 1994 - 1997 година е директор методология в ДПФ "България", а от 1997 г. е изпълнителен директор на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД. Член е на Надзорния съвет на ТБ “Алианц България”.


   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Наръчник на застрователния посредник"
  Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
  orange_li
  "Книга за парите"
  Методи Христов Станимир Христов, 2002
  orange_li