Асоциация на българските застрахователи

Асоциация на българските застрахователи

управление: Орлин Пенев - председател адрес: гр. София 1000 ул. “Света София” № 7, ет.6
телефон: 980 51 25
факс: 981 17 28
e-mail: abz@abz.bg

уеб сайт: http://www.abz.bg

Сдружение “Асоциация на българските застрахователи”/АБЗ/ е учредено на 16 октомври 1992 година в град София от 12 държавни и частни застрахователни компании: ЗПАД ”България”, ЗАД”България- Живот”, “Булстрад”АД, ЗПК”Орел”АД, ЖЗК”Феникс”АД, ДЗИ, “Енергия”АД, ЗПАД”Витоша”АД, МЗПК”Европа”АД, “София инс”АД, АД”Автомобилно застраховане-МИК”, “Гранит”АД.

Асоциация на българските застрахователи е съдебно регистрирана през 1994 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С приетия от учредителите Устав Асоциацията определя дейността си като организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове чрез защита на техните общи интереси.

В приетия през 1996 година Закон за застраховането /ЗЗ/, последващо изменен и допълнен през 1997 година, в Допълнителните разпоредби се записва, че асоциация на българските застрахователи е сдружение, в което членуват застрахователите, получили разрешение по този закон. Съгласно това определение на ЗЗ в АБЗ могат да членуват единствено застрахователи с разрешение за извършване на застрахователна, презастрахователна или застрахователна и презастрахователна дейност на територията на Република България. През 1998 година, след приключване на процеса на лицензиране по Закона за застраховането, лицензираните застрахователи продължават членството си в АБЗ и го поддържат до настоящия момент.

Към 2005 година членове на Асоциацията на българските застрахователи са 31 застрахователни компании, разпределени в два основни бранша: по общо застраховане и по животозастраховане.

Асоциацията е изградена и работи при спазване на принципите демократичност, доброволност, равенство и колегиалност, регламентирани като основни принципи, записани в Устава на сдружението.

Сдружението взема решенията си автономно от държавните институции, при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове.

За постигане на своите цели, АБЗ се ръководи от Закона за застраховането и подзаконовите актове по прилагането му, както и от актовете на българските държавни органи, регулиращи по силата на закона дейността в областта на застраховането.

Основната цел на сдружението. Записана е в Устава е дефинирана като подпомагане на членове при осъществяването на застрахователната им дейност и защита на техните права и интереси.

Главната цел се реализира от АБЗ при спазване на всички допустими от закона действия, като:

 • съгласува и координира интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност и ги представлява пред държавните органи, обществени организации и други лица;

 • изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи застраховането;

   

 • координира инициираните от нея международни връзки на членовете си, осъществява контакти и е с представителни функции пред международни организации и съюзи, включително по финансирани от чужбина международни програми;

Основната дейност на АБЗ е насочена към съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, за обмяна на опит и информация между членовете на Асоциацията и между тях и чуждестранни организации.

 

Членове на АБЗ

Асоциацията на застрахователите в България е отворена формация и всеки лицензиран застраховател приел Устава й може свободно и доброволно да стане неин член.

Членуващите в асоциацията общо 29 застрахователни дружества са разпределени съответно на:

18 дружества по общо застраховане:

 • ЗПАД „Алианц България” АД
 • ЗАД „Армеец” АД
 • ЗПАД „Булстрад” АД
 • ЗД „Бул инс” АД
 • ЗК „Български имоти” АД
 • „Българска агенция за експортно застраховане” АД
 • ЗПД „Витоша” АД
 • ЗАД „Виктория” АД
 • „ДЗИ - Общо застраховане” АД
 • ЗД „Евро инс” АД
 • ЗАД „Енергия” АД
 • „Ей Ай Джи България – ЗПД” ЕАД
 • „Интерамерикан България” ЗАД
 • „Общинска застрахователна компания” АД
 • ЗК „Орел” АД
 • „Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид”-Клон София
 • ЗПК „ЛЕВ ИНС” АД
 • HDI Застраховане

9 дружества по животозастраховане:

 • ЗАД „Алианц България живот” АД
 • ЗАД „Булстрад Живот” АД
 • ЖЗК „Български имоти” АД
 • ЗК „Витоша- Живот” АД
 • ДЗИ АД
 • ЗК “Орел Живот” АД
 • „Ей Ай Джи Лайф България животозастрахователно дружество” ЕАД
 • ЗАД „Граве България” АД
 • Животозастрахователна компания“ДСК Гаранция”АД

2 Взаимозастрахователни кооперации:

 • ВЗК „Добруджа-М-Живот”
 • „Медик център -Взаимозастрахователна кооперация-“МСMIC (Синдикална ВЗК)

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА АБЗ

ОБЩО СЪБРАНИЕ - /представители на застрахователите-членове/

Управителен съвет Председател

Заместник-председател

Членове

Контролен съвет Образователен съвет

Главен секретарПостоянни комисии

Работни групи

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане

Председател: Даниела Конова

Комисия по автомобилно застраховане

Председател: Йордан Кифов

Комисия по животозастраховане

Председател:Марио Костов

Комисия по евроинтеграция

 

Юридическа комисия

Председател:Ивет Белева

Икономическа и финансова комисия

Председател:Максим Сираков

Работна група по изработване на концепция «Пул за катастрофични рискове»

Председател на РГ: Лука Доков

 

Председатели на управителните съвети от създаването на АБЗ /по реда на тяхното избиране/

 1. Радослав габровски
 2. Румен Янчев
 3. Георги Абаджиев
 4. Атанас Табов
 5. Венислав Йотов
 6. Даниела Конова
 7. Орлин Пенев


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки