Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2020 г.

15.03.2021
Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2020 г.    Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през на 2020 г., възлиза на 1 716 982 хил. лв. (1 686 860 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 1 %, от които:
-    1 577 286 хил. лв. (при отчетени 1 566 886 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи и презастрахователи със седалище в Р. България‘
-    1 569 824 хил. лв. (при отчетени 1 549 504 хил. лв. през предходната година) в полза на застрахователи със седалище в Р. България.
-    139 695 хил. лв. (в сравнение с 119 973 хил. лв. през 2019 г.) в полза на застрахователи и презастрахователи със седалище в държава членка, извършващи дейност в Р България при условията на правото на установяване /клонове/ и при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и застрахователно и презастрахователно посредничество извън територията на Р. България и друго застрахователно посредничество.
    Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Р. България, към 31.12.2020 г. възлизат на 286 066 хил. лв. (при отчетени 280 270 хил. лв. през предходната година) в полза на застрахователи със седалище в Р. България, се отбелязва ръст с 2 % на годишна база.
    От всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5 % – съответно в животозастраховането.
    В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2020 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (50,76 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (28,78 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (5,60 %) и „Гаранции” (5,21 %).
    При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2020 г., е записан основно по застраховка „Живот и рента” (48 %), застраховка „Заболяване“ (31 %), застраховка „Допълнителна застраховка“ (10%), следвана от застраховка „Живот свързана с инвестиционен фонд (4 %).
    Актуализираните и
ндивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 31.12.2020 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, "Статистика" „Застрахователни брокери”, "2020".
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки