Коя е изгодната полица Гражданска отговорност?

27.07.2023
Коя е изгодната полица 
Гражданска отговорност? Коя е изгодната застраховка
Гражданска отговорност: това е най-
евтината полица.

Защото: Тази застраховка ти
практически няма да я ползваш. Тя е
задължителна по закон и целта й е
да пази другите от теб КОДЕКС за
застраховането (zastra.bg)

Т.е. покрива се твоята отговорност
за вреди към трети лица, които ти
би могъл да нанесеш при
използването от теб на
застрахованото МПС. Това са
имуществени и неимуществени вреди,
причинени на трети лица във връзка
с притежаването и/или използването
на застрахования автомобил. Това
включва и пешеходци, велосипедисти
и други участници в движението.

Защото: Нямаш от какво да избираш
или за какво да решаваш за
покритите рискове. Те са абсолютно
еднакви при всички застрахователи,
това е по закон.

При Гражданската отговорност
застрахователят е отговорен за
всяка причинена с превозното
средство вреда, която не е посочена
като изрично изключение.

Това са всички причини, които могат
да доведат до:

         неимуществените и
имуществените вреди в резултат на
телесно увреждане или смърт

         вреди, на чуждо
имущество;

         пропуснатите ползи,
представляващи пряк и непосредствен
резултат от увреждането и

         разумно направените
разходи във връзка с предявяването
на претенция по тези вреди,
включително съдебните разноски,
присъдени в тежест на
застрахованото лице.Коя е изгодната застраховка
Гражданска отговорност: това е най-
евтината полица.

Защото: Нямаш от какво да избираш и
какво да сравняваш относно
покритите лимити на обезщетение.
Минималните застрахователни лимити
също са абсолютно еднакви при
всички застрахователи и са законово
определени. Понастоящем те са както
следва:

за неимуществени и имуществени
вреди, причинени от телесно
увреждане или смърт, лимитът е 10
420 000 лв. за едно събитие,
независимо от броя на увредените
лица;
за имуществени вреди лимитът е 2
100 000 лв. независимо от броя на
увредените лица.

Защото: Извън посоченото в
полицата, като застраховано лице,
застрахователят покрива и вреди,
причинени от всяко друго лице,
което ползва превозното средство на
законово основание.

Това означава изрично или мълчаливо
съгласие.

Такова съгласие не винаги може да
бъде удостоверено. Т.е.
застрахователят е задължен да плати
за вреди към трети лица във всички
случай в които владението върху
превозното средство не е придобито
чрез кражба, грабеж или друго
престъпление.

За да работи покритието не е
необходимо името на водача да бъде
вписано в полицата.
Коя е изгодната застраховка
Гражданска отговорност: това е най-
евтината полица.

Защото: Ти като застрахован нямаш
право на обезщетение за претърпени
вреди.

Застраховка гражданска отговорност
на автомобилистите покрива
отговорността на водача към всяко
увредено трето лице. А това е всеки
субект, различен от водача на
превозното средство. Или казано с
други думи - всеки, различен от теб
като застрахован
bit.ly/ProverkaGrajdanska

Преките щети в резултат на ПТП на
автомобила, застрахован по
гражданска отговорност са обект на
покритие по застраховка Каско, а
превозвания товар - по застраховка
карго.

Защото: Покритието по полицата не
може да бъде ограничено дори ако
третото лице знае или е длъжно да
знае, че водачът на моторното
превозно средство е бил в пияно
състояние или под въздействието на
друго упойващо вещество по време на
пътнотранспортното произшествие.

Защото: Застраховката покрива
твоята отговорност към трети лица,
независимо от това доколко
превозното средство отговоря на
изискванията за движение по
пътищата или се управлява от
неупълномощен или неправоспособен
водач.
Коя е изгодната застраховка
Гражданска отговорност: това е най-
евтината полица.

Защото: Нямаш и какво да избираш и
относно определените случаи, в
които е предвидено право на регрес
към теб. Това е когато не си
изпълнил задълженията си на
собственик или водач на превозно
средство.

В такава ситуация застрахователят
ще плати на увреденото лице, но
може да поиска да му възстановиш
платените от него суми по предявени
претенции. Такива са случаите, при
които:

         умишлено си причинил
вредата;

         напуснал си мястото на
произшествието, освен ако не е било
наложително за оказване на първа
помощ;

         управлявал си превозното
средство след употреба на алкохол,
наркотици или други упойващи
вещества;

         при ПТП откажеш да се
подложиш или виновно отклониш
проверка за алкохол, наркотици или
техни аналози Пътна полиция МВР
(mvr.bg);

         ако управляваш неизправно
или повредено моторно преводно
средство и в резултат на това
възникне пътно транспортно
произшествие

         управляваш превозното
средство без валидно свидетелство
за правоспособност.

Защото: Единственото, което се
различава при отделните
застрахователи е цената. Единствено
нея можеш да сравняваш и избираш.

Застрахователната премия е цената,
срещу която застрахователя поема
ангажимент да покрие рисковете по
твоята полица. Тя зависи от твоя
рисков профил: кой е собственикът
на превозното средство, от кого се
управлява, вида и предназначението
на МПС, твоите шофьорски навици и
поведение, застрахователна история.
Има и други фактори, които
застрахователят може да приложи.
Разбира се, трябва да се
поинтересуваш и какви допълнителни
бонуси и отстъпки би могъл да
получиш.

Те обаче не зависят от теб, ти
нямаш как да влияеш върху
конкретните застрахователи.

 

Изводът: най-изгодната застраховка
Гражданска отговорност - това е
най-евтината полица
bit.ly/KalkulatorGrajdanska


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки