Азбука на застраховката Гражданска отговорност

30.08.2023
Азбука на застраховката 
Гражданска отговорност Азбука на застраховка Гражданска
отговорност: Какво е Застраховката
Гражданска отговорност?

Застраховката Гражданска
отговорност е договор, който ти
сключваш със застрахователна
компания. По силата на това
споразумение срещу платената от теб
премия застрахователят поема
задължението да обезщети всяко
трето лице, което претърпи
имуществени и неимуществени вреди в
резултат на управляването или
притежаването от теб на
застрахованото моторно превозно
средство Начална страница - Комисия
за финансов надзор (fsc.bg)

На какво основание е задължителна
застраховката Гражданска
отговорност?

Сключването на застраховка
гражданска отговорност е
задължително по закон!

Правното основание за задължението
ти да сключиш застраховката
гражданска отговорност е чл. 461,
т. 1 от Кодекса за застраховане
КОДЕКС за застраховането
(zastra.bg)
Азбука на застраховка Гражданска
отговорност: Кой е длъжен и може да
сключи застраховка Гражданска
отговорност?

Длъжно да сключи застраховка
гражданска отговорност е всяко
лице, което притежава регистрирано
моторно превозно средство от
групата на задължителните за
застраховане.

Собствеността поражда задължения -
автомобилите естествено не са
изключение!

Задължение на всеки собственик, на
редовно регистрирано според
българското законодателство
превозно средство, попадащо в
обхвата на задължителните за
застраховане такива, които не е
спряно от движение, е да поддържа
валидна гражданска отговорност.
Това задължение е безусловно и не
зависи от желанието на собственика,
предназначението или ползването на
превозното средство Проверка на
гражданска отговорност (zastra.bg)

Кой може да сключи застраховката
Гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е
специална застраховка. Тя може да
бъде сключена от всеки. Достатъчно
условие е застраховащият да има
застрахователен интерес или да бъде
упълномощен от собственика. Като и
двете изисквания са крайно
либерални. Застрахователният
интерес може да бъде установяван и
към датата на събитието. За разлика
от други покрития дори защита на
обществения интерес дава право
всеки да застрахова другиму по
гражданска отговорност.

Упълномощаването, по аналогия с
предоставянето на правото да се
управлява превозното средство, може
да бъде дори устно.

Извън задължението на собственика
да поддържа валидна полица,
законодателят е предвидил
допълнителен стимул и за
ползвателите на превозното
средство. Административно
нарушение, подлежащо на глоба, е
управлението на МПС без сключена
задължителна застраховка.
Азбука на застраховка Гражданска
отговорност: Кой е застраховащ и
застрахован по застраховка
Гражданска отговорност?

Лицето, което сключва полицата е
застраховащ. Той е страна по
договора за застраховка. Името му
трябва да фигурира в полицата.

Полицата може да бъде сключена от
всеки, който има застрахователен
интерес или е оправомощен (дори и
устно) от собственика.
Застраховката покрива отговорността
на всеки, който управлява
застрахованото превозно средство на
законово основание.

Кой е застрахован по полица
гражданска отговорност?

Формалният застрахован по договора
за гражданска отговорност е
собственика на превозното средство.
Неговото име фигурира в полицата
Zastra.bg Insurance Calculator

Извън посоченото в полицата, като
застраховано лице, застрахователят
покрива и вреди, причинени от всяко
друго лице, което ползва превозното
средство на законово основание. В
общият случай това означава изрично
или мълчаливо съгласие. И тъй като
мълчаливото съгласие не винаги може
да бъде удостоверено,
застрахователят е задължен да плати
за вреди към трети лица във всички
случай в които владението върху
превозното средство не е придобито
чрез кражба, грабеж или друго
престъпление.

 За да е валидно покритието не е
необходимо името на водача да бъде
вписано в полицата.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки