Решения от заседание на КФН

10.04.2017
Решения от заседание на КФН

На заседанието си на 07.04.2017 г. КФН реши:

 
1.Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. Приета с решение на заседание на КФН и предстои обнародването й в Държавен вестник.
           
 2.Прие Указания по прилагането и тълкуването на чл. 496, ал. 3, т. 5 от Кодекса за застраховането.
Указанията са във връзка с измененията на чл. 125, т. 7 от Закона за движението по пътищата, които посочват, че службите за пътен контрол на Министерството на вътрешните работи нямат задължение да посещават мястото на пътнотранспортното произшествие, ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, и са подписали двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие, независимо дали при причинените щети някое от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход.
 
 3.Изпраща уведомление до компетентните органи на Република Кипър, Република Полша, Словашка Република, Унгария, Република Хърватска, Чешка Република относно намерението на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на посочените държави членки на ЕС.
 
4.Прие Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998