Допълнително задължително пенсионно осигуряване-професионален пенсионен фонд

Задължителен за работещите І и ІІ категория труд

 

От началото на 2000 г. работещите I и II категория труд започнаха да се осигуряват за срочна професионална пенсия. За тях част от вноската, която се прави за задължителното пенсионно осигуряване се отделя целево в професионални пенсионни фондове. За I категория труд вноската е 12 на сто от брутната работна заплата и 7 на сто за II категория труд. Тази вноска е изцяло за сметка на работодателя. На базата на натрупаните вноски и доходността от тяхното управление професионалните пенсионни фондове отпускат срочна пенсия за ранно пенсиониране до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. 
Вноските постъпват в индивидуални партиди на осигурените лица. Средствата се инвестират и носят доход на осигурените, който също се разпределя в индивидуалните осигурителни партиди. 
Вноските се превеждат от работодателя по сметката на Националния осигурителен институт, който ги разпределя между пенсионноосигурителните дружества, съобразно заявеното желание на осигурените лица. Лицата, работещи при условията на І и ІІ категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

 Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до момента на
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.
Осигурените лица участват в професионалния пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението им за осигуряване - започване на работа при условията на І и ІІ категория труд.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки