Животозастрахователите все по-уверено вървят напред

27 Май 2008 г.,zastrahovatel.com
Автомобилното застраховане продължава да акумулира най-големи приходи и инкасира най-големи загуби

 

От Албена Алексиева

и Калин Димитров

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите в България, възлиза на 1 505 070 хил. лева. За сравнение година по-рано събраният премиен приход бе в рамер на 1 246 949 хил. лв., което означава, че е реализиран един впечатляващ ръст от 20,7% на годишна база. Това показват данните, събрани от Комисята за финансов надзор (КФН) и официално обявени в края на месец април.

Освен приходите и сумата на активите в застрахователния сектор се увеличава през 2007 г., като е отчетен ръст от 23,4 на сто. Към края на декември тя е възлизала на 2 166 071 хил. лв., в т.ч. 1 358 815 хил. лв. (62,73%) в общото застраховане и 807 256 хил. лв. (37,27%) в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 21,1% на годишна база, а в животозастраховането с 27,5 на сто.

Общият размер на

собствения капитал на застрахователите

нараства със 17,9 % към края на 2007 г. и достига 856 905 хил. лв., в т.ч. 438 545 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 418 360 хил. лв. на животозастрахователите. Нарастването в размера на собствения капитал на общозастрахователните дружества се изчислява на 12,4%, а на животозастрахователите на 24,4 на сто.

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2007 г. възлиза на 1 269 546 хил. лв., с което е реализиран ръст от 19,7% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 259 882 хил. лв. към края на 2007 г., при 1 045 507 хил. лв. към края на 2006 година. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 9 664 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 15 261 хил. лв. година по-рано.

Възникналите претенции

по общо застраховане са в размер на 563 712 хил. лв., като ръстът на годишна база е 28,6%. Тук притеснителното е, че ръстът на претенциите изпреварва с близо 10 пункта ръста на приходите. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 29,3% на годишна база и достига 903 131 хил. лв.

През 2007 г. техническият резултат (както брутният, така и нетният - с отчитане на ефекта от презастраховането) на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен. Изключение правят застраховка „Заболяване” (по която само 3 дружества отчитат дейност, като при всичките техническите резултати са отрицателни, на обща стойност (- 17 хил. лв.)). Отрицателни са нетният и брутният технически резултат, съответно (- 4 443 хил. лв.) и (302 хил. лв.) по застраховката на плавателни съдове, продукт, който се предлага само от 4-5 дружества. При застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите брутният и нетният технически резултат също е отрицателен, съответно от (- 36 892 хил. лв.) и (- 27 562 хил. лв.). Брутният технически резултат е отрицателен при 11 от лицензираните 16 автомобилни застрахователи, а нетният технически резултат е отрицателен при 9 от тях.

Най-голям относителен дял

в нетния технически резултат (с отчитане на ефекта от презастраховането) по видове застраховки имат „Автокаско” (35 721 хил. лв.) и „Пожар и природни бедствия” (32 855 хил. лв.).

На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (44,2%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (24,4%) – общо 68,6% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

В сравнение с 2006 г. относителният дял на автомобилното застраховане се е увеличил с няколко пункта, като това се дължи, първо, на рекордния брой новорегистрирани автомобили през миналата година - закупените нови автомобили и внесените втора ръка. И на второ място - на повишения обхват, а също така и цени на застраховката “Гражданска отговорност”.

Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки отново е най-висок - 85,3% от общия размер на възникналите претенции.

Най-голямо нарастване на премийния приход

на годишна база има при застраховки „Застраховка на кредити” (54,2%), „Автокаско” (36,6%) и „Разни финансови загуби” (34,2%).

Според Орлин Пенев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), „браншът се развива сравнително добре, но би могло да се отбележи, че развитието му не се дължи толкова на усилията на самите застрахователи, а по-скоро на подобряването на икономическата обстановка в страната“.

Анализирайки резултатите за миналата година прави впечатление, че продължава да се свива пазарният дял на водещите застрахователи за сметка на останалите дружества. Първите четири компании например през 2007 г. са формирали малко над 40% от приходите в общото застраховане. За сравнение в края на 2006 г. същите тези дружества държаха 56,7% от пазара.

Лидер сред общозастрахователните компании

за 2007 година е ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане” с премиен приход 186 728 903 лв. и пазарен дял 14,72%. Така компанията затвърждава призовото място от 2006 г., когато обаче пазарния й дял беше 17,70% от общите приходи в бранша.

ЗПАД “Булстрад” е на второ място назад в класацията, въпреки че до края на ноември бе лидер на пазара. Така дружеството остана на второ място с премиен приход 177 576 318 лв. и пазарен дял 14% (компанията бе втора и през 2006-та).

Челната тройка се допълва от българо-немското дружество ЗПАД “Алианц България” с премиен приход 149 183 447 лв. и пазарен дял 11,76 на сто.

Сред лидерите на пазара се нарежда и ЗД “Бул инс” АД с премиен приход 146 572 526 лв. и пазарен дял 11,55 процента.

Брутният премиен приход, реализиран от

животозастрахователите

към края на 2007 г., е 235 524 хил. лв., с което е реализиран ръст от 26,5 % на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 234 148 хил. лв. към края на 2007 г., при 185 026 хил. лв. към края на 2006 г. Размерът на получените премии от цеденти се изчислява на 1 376 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 1 155 хил. лв. година по-рано.

Възникналите претенции по животозастраховане са в размер на 78 663 хил. лв., като ръстът на годишна база е 13,2%, т.е. близо 2 пъти по-малък от този на приходите. Размерът на брутните технически резерви нараства с 35,2 % на годишна база и достига 362 218 хил. лв.

Силно впечатление прави, че техническият резултат, отчетен от животозастрахователите, през миналата година възлиза на 13 179 хил. лв. при 15 214 хил. лв. за 2006 година.

С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в размера на възникналите претенции, е застраховка „Живот” и рента - съответно 73,2 % и 77,7 на сто.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховка: „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 86,9 %, „Злополука” – 47,3 %, и „Живот” и рента с 29 %.

Миналата година донесе рокади в

индивидуалното класиране

по премиен приход сред лидерите в животозастрахователния бранш. ЗАД "Алианц България живот” се изкачи до върха на почетната стълбица на най-добрите, като генерира премиен приход от 67 684 063 лв., а пазарния й дял възлезе на 26,88 процента. Година по-рано дружеството бе второ. Втори през 2007-ма пък останаха лидерите на 2006-та - ЗПАД "ДЗИ”с премиен приход 44 839 982 лв. и пазарен дял от 17,81 на сто. Драма имаше и за третото място. Петият през 2006-а - ЗК "Уника живот" АД -прелетя до третото място и кацна с премиен приход 30 685 196 лв. и 12,19% пазарен дял. "Дженерали животозастраховане" АД пък за поредна година стабилно отстояват четвъртото почетно място с пазарен дял 9,81% и премиен приход 24 702 944 лева.

При животозастрахователите за разлика от общото застраховане прави впечатление

все още високата концентрация

– първите 4 компании формират около 2/3 от приходите в бранша. Въпреки този факт по-малките компании постоянно наваксват изоставането си и “отхапват” от пазарните дялове на големите. Освен високия ръст на приходите и положителните финансови резултати в животозастрахователния бранш трябва задължително да отбележим, че интересът за развитие на такъв бизнес у нас от страна на инвеститорите не стихва. През миналата година КФН е издала 4 лизенза, като 3 от тях бяха на животозастрахователни компании (ЗАД “Сожелайф България”, ЗЕАД “ЦКБ Живот” и „Интерамерикан България Животозастраховане”) и един по общо застраховане - на “Граве България Общо застраховане” ЕАД.

Освен новите лицензирани дружества през миналата година според европейските условия за свободно предоставяне на услуги 162 чуждестранни компании са уведомили КФН за намерението си да оперират на българския застрахователен пазар. Всичко това показва, че този пазарен сегмент има голям потенциал за развитие и интересното, което има да се случва на него предстои.

 

Жалбите

Надзорът изнесе статистика и за недоволните през годината клиенти. През 2007 г. са постъпили 460 жалби срещу застрахователи, от които жалбите срещу застрахователи в ликвидация или в несъстоятелност са 62. Всички жалби са разгледани. Съдържанието на жалбите срещу лицензираните застрахователи е насочено най-вече към повдигането на въпроси и изразяването на несъгласие с определения от застрахователя размер на обезщетението, отказаното изплащане на обезщетение или непроизнасянето от страна на застрахователя в указания законов срок.

През 2007 г. са съставени 208 акта за установяване на административни нарушения, от които 117 на застрахователни дружества, 2- на здравноосигурителни дружества, 67- на застрахователни брокери, 13- на актюери, и 9- на физически лица. Издадени са 94 наказателни постановления на обща стойност от 267 400 лв., от които на застрахователи – 52 наказателни постановления за 183 000 лв., на застрахователни брокери - 35 наказателни постановления за 81 000 лв., и на физически лица - 6 наказателни постановления за 2 400 лв.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки