ПЪЛНО АВТОКАСКО СЕ КУПУВА САМО ЗА НОВИТЕ АВТОМОБИЛИ

27 Януари 2006 г.,zastrahovatel.com
* “Ауди” и “Фолксфаген са най-привлекателни за апашите * Кражба на външните части не се обезщетява

Публичен факт е, че в България хората насочват внимание главно към застраховане на автомобила си. През последните години това се прави заради риска от кражба и грабеж, а в по-малка степен заради пътнотранспортните произшествия.

Трябва да се знае обаче, че каско-застраховката покрива щети само по корпуса и двигателя на автомобила. Не се застраховат части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на превозното средство, лични вещи и предмети, намиращи се в него, горивото или маслото , както и автомобили, които не са обезопасени съобразно изискванията, включително и неиндикирани -освен ако в застрахователния договор е договорено друго.

По принцип ако се включи допълнително покритие - кражба на части на автомобила и вещите в него и те са описани до определен лимит - това би могло теоретически да се обезщети. Но в България компаниите се въздържат да поемат отговорност за тези недоказуеми щети. В повечето случаи у нас се обезщетява само кражба на целия автомобил. Обяснението на застрахователите е, че това е доброволна застраховка и всеки клиент предварително е наясно със съдържанието на полицата. Въпросът е обаче, че след като плаща той иска да получи пълни гаранции за своя автомобил, а това у нас не е възможно към момента.

 

От регистрираните в България около 2.5 млн. автомобили застрахованите са около 1.5 милиона. От тях около 700 хиляди са тези, които притежават “Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови”, или т.нар. автокаско. Само за 2005 г. новите автомобили, внос от чужбина, са 34 940, е видно от сайта на Съюза на вносителите на автомобили. Това автоматично предполага потенциална застраховка.

Според друга статистика новите автомобили, които се застраховат в България представляват около 30 на сто от пазара на застрахованите. Почти сто на сто от возилата на възраст до 3 години, които се определят като нови, притежават пълно автокаско. Същата полица се купува доминиращо от скъпите автомобили на стойност от 20 хил.лв. до 120 хил.лв.

Застрахователни специалисти твърдят, че у нас повечето автомобили на възраст до 12 години притежават пълната защита. Това става както при директна продажба, така и при продажба на лизинг. Лизингодателят като собственик до изплащането на автомобила от лизингополучателя изисква задължително да е направена застраховка пълно каско. Друга форма е чрез покупка с кредит от банка, която също изисква задължително автомобилът да е застрахован. Така автомобилите на лизинг или с кредит до 4-5 години задължително имат застраховка. При по-старите застраховката не е така изгодна.

При най-скъпите автомобили на стойност около 200 хил.лв. премията е от порядъка на 7-8 на сто от застрахователната сума, което прави цена от 14 хил.лв. до 16 хил.лв.

За бума на тази застраховка може да се съди по статистическите данни , изнасяни от надзорния орган. С всяка изминала година застрахователите все повече намаляват тарифите си , а премийният приход от нея се увеличава, което означава че броят на застрахованите нараства и че българите забогатяват. Независимо от този факт застраховката не се купува масово, защото тя не е масова в цяла Европа.

“Каско на МПС” представлява 35 % от застрахователния портфейл на ЗД “Евро Инс” АД, квотата на щетимост по същата е 69 %.

Процентът на застраховката автокаско в портфейла на ЗПАД “Алианц България” е 37%, а щетимостта -–около 60 на сто. В ЗПД “Витоша” АД процентът на застраховката в портфейла е 36 на сто, а изплатените обезщетения представляват 57 % от общата сума на всички изплатени обезщетения.

Процентът на застраховките автокаско е около 55%-60% в портфейла от застраховки и на “ДЗИ-Общо застраховане”, а щетимостта е 65 на сто.

“ДЗИ-Общо застраховане” е обхванал най-големите вносители на автомобили, като “София франс ауто”, “Автомотор корпорация” , “Мото-пфое”, “Промобил”, “Тойота” и ги застрахова . Застрахователят работи също така и с най-големите лизингови компании като “Ей джи би лизинт”, “Хеброс лизинг”, “Интер лизинг”, които реализират най-големи продажби на автомобили чрез лизинг в България.

Как се определя застрахователната сума?

Въпросът за покритите рискове е различен във всяка застрахователна компания ,защото зависи какво е включено в общите условия на застраховката. Тя е доброволна застраховка и всяка компания решава политиката по отношение на този вид имуществена застраховка. Интересите на застрахованите са защитени от покритията , които са въпрос на обхват.

В общия случай всички застрахователи покриват основните рискове , на които са изложени моторните превозни средства, като природните бедствия, пътно-транспортните произшествия, злоумишлените действия, кражбата и грабежът.

При определянето на застрахователните суми всички застрахователи ползват немския каталог “Шваке”, но той е само един ориентир, защото това са стойности, съобразени с немския пазар и не винаги кореспондират с цените в България.

Всички застрахователи имат информация за пазарните цени у нас и до голяма степен се съобразяват с тях.

В ЗПД “Витоша” АД застрахователната сума за новите автомобили се определя на база на фактурната стойност. За определяне на застрахователната сума на всички останали автомобили се ползва немският каталог “Шваке”, като се отчита и пазарната им стойност към момента на сключване на застраховката. . Затова компанията следи главно как се движи пазарът у нас.

Аналогичната застраховка в ЗПД “Евро инс” АД покрива почти всички рискове – пожар, природни бедствия, наводнения, аварии, пътнотранспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, кражба и грабеж на цялото моторно превозно средство. Върху застрахователната сума оказват влияние марката, моделът, годината на производство на автомобила.

Застрахователните суми в ЗПАД “Алианц България” се определят на базата на действителната стойност, която трябва да кореспондира със застрахователната стойност на застрахованото имущество. За автомобилите над една година от датата на производство се начислява овехтяване. В компанията се придържат към пазарните стойности на автомобилите по схеми за овехтяване, които се уговарят с клиентите. Така в рамковите договори с основните вносители на нови автомобили, както и на автомобили втора употреба са включени схемите за овехтяване.

С цена-продава от каталога работят “ДЗИ-Общо застраховане” и ЗАД “Евро инс”, като приемат, че това е действителната стойност, която се явява застрахователната сума по полицата (т. е. максималното обезщетение, което може да получи клиентът). Успоредно с това се следи и пазарната стойност на съответния автомобил у нас.

Застрахователната сума за новите автомобили се определя от всички застрахователи въз основа на фактурата цена на автомобила. Тя се приема за меродавна през първата година от производство на автомобила, а след това се отчита овехтяване. Застраховката се сключва за една година. Има банки, с които тя може да бъде сключена за период от 5 години, като премията се разсрочва на 5 вноски. При продажбата на лизинг в повечето случаи лизингодателят задължава лизингополучателя от коя компания да купи полицата си.

В страните от ЕС задължително има самоучастие на клиента в обезщетяването по застраховката

ЗПАД “Алианц България” предлага клауза “Самоучастие” ( т.е. франшиз) и клауза “Частична кражба”. Франшизът представлява договорена от страните при сключване на застраховката част от бъдещо обезщетение, която не се изплаща от застрахователя. Определя се като конкретно договорена сума и/или процент от обезщетението. Към основните рискови клаузи по желание на клиента може да се добави и “Частичната кражба” срещу допълнително заплащане. В този случай застраховтелят обезщетява кражбата на неподвижно монтираното аудиооборудване в МПС – авторадиокасетофони и компактдискови системи.

При избор на клиента в допълнителна клауза “ДЗИ-Общо застраховане” също предлага допълнително самоучастие в процент от изплатеното обезщетение във всяка щета и по всички рискове, като при това се начислява отстъпка върху общата премия. При минимален процент самоучастие от 5% отстъпката е 3.5%, а при максимален от 40% отстъпката е 28 на сто от цената на полицата. Ако клиент застрахова 2-5 МПС – отстъпката в цената е 5%, от 5-20 МПС – 10%, и над 20 МПС – 15 на сто.

 

Пазарът на цените на автокаско за автомобил най-общо варира от 6% до 10% от застрахователната сума

Цената е в процент от застрахователната сума.Така се формира тарифното число.

В “ДЗИ-Общо застраховане”цената се определя съгласно каталога “Шваке” , който съдържа цените купува-продава в автокъщите в Германия. В него всеки автомобил е категоризиран и има съответното тарифно число. Различните марки немски автомобили са с различно тарифно число. То се определя в зависимост от статистиката, от степента на риска – т.е. каква средна щета ( като стойност) при идентични условия биха произвели при конкретно застрахователно събитие различните марки автомобили.

“ДЗИ-Общо застраховане” изгражда своята тарифна политика, като се опира главно на щетимостта отнесена спрямо възрастта на автомобилите.

В ЗПД “Евро инс” АД премията се определя основно на база годините на автомобила. Може да повлияе също така и марката на превозното средство.

Цената на застраховката в ЗПАД “Алианц България” се определя на база на рисковата статистика по марки на автомобили, по модели на автомобили от съответните марки и на база на постигнатите финансови резултати от застраховането на тези портфейли. Има значение възрастта на автомобила, но не се прилага единна ставка за всички тези автомобили.

Според статистиката на компанията най-рискови автомобили в България от гледна точка на пътни произшествия са мощните автомобили, джиповете и спортните видове автомобили, които провокират шофьорите да управляват с безразсъдна скорост. За тях щетите са най-големи. Рискът от тотална щета и загиване на водача е много по-голям независимо от всички устройства за защита на автомобила. За кражбите най-рискови са “Ауди”, “Фолксфаген-пасат”, “Фолксфаген-голф” и т.н.

Основният фактор, който влияе върху цената на застраховката в ЗПД “Витоша” АД, е годината на производство и рисковият клас на автомобила. Най-изложени на посегателства от страна на крадците, според професионалната статистика на компанията, са автомобилите от марките “Ауди” и “Фолксфаген”, независимо от модификацията им и годината на производство. Тарифата отчита и този завишен риск.

От съществено значение за определяне на застрахователната премия е и стойността за възстановяване на частичните щети при различните марки автомобили. .

Когато застраховката се предлага в пакет с други застраховки в същата компания, застраховката “Каско” в ЗПД “Витоша” се продава с отстъпка. Например фирма, която е застраховала над 5 автомобила получава отстъпката в цената в размер на 5%, до 20 автомобила – 10%, над 20 – 15%, а над 50 – 30%.

ЗПД “Евро инс”АД предлага и т.нар. “Инс карти” за корпоративните си клиенти в зависимост от сключения обем застраховки.Всяко физическо лице, което притежава на свое име 2 автомобила и е внесло в компанията определена застрахователна премия за застраховка на домашно имущество и каско може да притежава въпросната карта. Тя му дава право на отстъпки по застраховките и изплащане на обезщетение до определена сума ( 250 лв.) в рамките на 24 часа след настъпило събитие.

Продуктът автокаско за първи риск пък се продава при задължително сключена в компанията застраховка “Гражданска отговорност на МПС”.Покрива щети вследствие ПТП на стойност до 1000 лв. при доказване от КАТ.

В “ДЗИ-Общо застраховане”АД към автокаското се предлага пакет от други застраховки. При автомобили с автокаско над 1000 лв. се предвижда безплатна застраховка “Злополука на местата”. За всички автомобили с автокаско се издава и безплатно разширение за чужбина, което се активира при сключена застраховка “Зелена карта” в “ДЗИ-Общо застраховане”. Като екстра два пъти в годината се предлага също така и безплатно репатриране на автомобила, независимо от разстоянието, от което се транспортира.

Как се извършва ликвидацията на щети?

Ликвидацията на щетите в повечето застрахователни компании почива на еднакви принципи и е формулирана конкретно в общите условия по застраховката.

В ЗПД “Евро инс”АД например се извършва до 15 дни след получаването на последния доказателствен документ. При кражба това може да отнеме дори до 4-5 месеца след представянето на всички документи.Защото при родното съдопроизводство прокурорското постановление обикновено се получава след 3 месеца от датата на представяне на последния изискуем документ.

Процедурата в компанията е с 3-дневен срок за уведомяване при пътно произшествие, а за рисковете кражба и грабеж срокът е до 2 часа след узнаването му по телефона и до 24 часа след узнаването му писмено.

ДЗИ-Общо застраховане” работи с над 140 доверени сервизи на територията на страната, където се ремонтират и възстановяват над 80 на сто от повредените автомобили. Така не се изплащат пари кеш на застрахования, а сметките се уреждат между компанията и сервиза. Когато става дума за произшествия, които не са кражба, грабеж и пожар, застрахователят трябва да бъден уведоми за щетата в рамките на 5 дни. При кражба и грабеж срокът за уведомяване е 24 часа.

Като обезщетение при пълна загуба на автомобила ЗПД “Витоша” АД може да избере да плати обезщетение за пълна загуба, като изплати застрахованата сума или да замени застрахованият автомобил с друг от същата марка, модел и в техническо състояние не по-лошо от загубеното или унищоженото. Със съгласие на застрахования такава замяна може да бъде направена и с друго моторно превозно средство.

За автомобилите не по-стари от 8 години в ЗПАД “Алианц България” предлагат на застрахования да направи ремонт на автомобила си в посочен от компанията автосервиз, като застрахователят автоматично се разплаща с него. За по-старите возила е възможно клиентът да отстрани щетите в избран от него самия автосервиз като застрахователят определя лимита на цени, резервни части, материали и труд, до които би изплатил обезщетение.

Кои са “неизгодните клаузи” в договора с възможни рискове за клиентите

Като изключени рискове при всички застрахователи са война, метежи, граждански вълнения, шофиране в пияно състояние.

Тънкият момент е, че когато в полицата се записва, че не се застрахова кражбата на “отделни детайли”, т.е. външните части на автомобила, които, според застрахователите могат да се демонтират лесно , те не винаги се упоменават конкретно в общите условия на всички застрахователи – кражба на калници, челни стъкла,гуми, врата на автомобила и т.н. Изрично е записано само, че застрахователят не носи отговорност за откраднати вещи в автомобила. В общия случай не се обезщетява и кражба на касетофони и др. електроника в автомобила, независимо че те се описват от застрахователя в полицата.

Обяснението е, че това са непокрити рискове съгласно европейската практика.

Блиц-анкета

 

Теменуга Ненова, изпълнителен директор на ЗПАД “Алианц България”

Подозрително е, когато един клиент реши да регистрира кражба на автомобила си и в същия ден представя всички необходими документи за ликвидация на щетата. Имаме средства за противодействие на прояви. Ние правим добър подбор на клиентите си и затова не сме склонни да ги третираме като банда престъпници.

Имаме клауза частични кражби към общите условия и при нас и тя може да се комбинира с другите рискови клаузи. В ЗПАД “Алианц България” застрахователното покритие е групирано в 4 независими една от друга клаузи. Кражбата на части от автомобила се застрахова отделно и покрива само аудио оборудване, което е неподвижно ( или фабрично) монтирано в автомобила. Обичайно нито една застрахователна компания не покрива риска от кражба на отделни части на автомобила – гуми, джанти, стъкла, защото това е недоказуема кражба.

Георги Георгиев, директор на Дирекция “Застраховки на МПС” в ЗПД “Витоша” АД:

 

Всяка компания определя сама кои рискове покрива. Що се отнася до кражба на външни части на автомобила, те също могат да бъдат предмет на полицата, но при договаряне на специални условия и срещу заплащане на допълнителна премия.

Към момента масово се предлагат стандартните общи условия, защото в противен случай застраховката се оскъпява и клиентите сами не желаят да се покрие риска кражба на отделни части на автомобила. Този риск е изключен от стандартните общи условия, тъй като настъпването на този риск трудно се доказва от компетентните органи на властта.. ЗПД “Витоша” АД предлага клауза , която покрива кражба чрез взлом на аудио – визуална техника в МПС срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия. В страните от Европейския съюз тази застраховка е свързана с прилагането на т.нар “франшиз”, т.е. самоучастие на застрахованите в обезщетението, като при по-дребни щети застрахованият дори не предявява претенция пред застрахователя си и загубата остава за негова сметка.

Евгени Игнатов, директор Дирекция “Автомобилно застраховане” в “ДЗИ-Общо застраховане” АД

В условията на никоя компания не се покрива кражба на части на автомобила, защото компанията ще бъде атакувана от недобросъвестни лица, които ще потърсят неоснователни обезщетения. Смята се, че именно тук са най-много застрахователните измами. Непрекъснато имаме нова информация за разкрити депа на откраднати автомобили, на части от автомобили, търгувани като втора употреба. Българската действителност налага на застрахователните компании да не застраховат отделните кражби на външни части на автомобила. Маркировката пък не може да се нанесе върху всичките отделни части на автомобила, за да бъде защитен от отделни кражби.

Застрахователите не изплащат обезщетения при кражби на:

 • колела, джанти, гуми, тасове и др. демонтиращи се части, възли, детайли и агрегати на МПС;
 • принадлежности,аксесоари и оборудване на МПС;
 • подвижно монтирани принадлежности;
 • неподвижно монтирано аудиооборудване

( освен ако не е застраховано допълнително)

 • мек таван, гюрук и/или конструкцията му;
 • части, възли и детайли на МПС, непредставени за оглед или непритежаващи пасивна маркировка
 • и др.

 

 

Тарифа в зависимост от датата на производството на автомобили и бонуси към тях

ЗАД “Евро инс”

до 8 години от датата на производство - 6.7% от застрахователната сума

от 8 до 12 години - 8.5% от застрахователната сума

над 12 години - 10.5% от застрахователната сума

За всяка застрахователна година намалението е 10%, като за шест и повече застрахователни години без щети намалението е 60% от премията. Застрахованият не губи право на намаление в случаите, когато е получил обезщетение за щети, причинени от известно виновно трето лице.

 

ЗПД “Витоша”АД

 • за нови автомобили – 7% от застрахователната сума
 • до 7 години от датата на производството – 8% от застрахователната сума
 • от 7 до 12 години – 9% от застрахователната сума
 • над 12 години – 12% от застрахователната сума

* Тази тарифа е ориентировъчна, като годините може да не се взимат под внимание, когато става дума за рисков клас автомобили, предвидени са ибонуси при подновяване на застраховката за следващ едногодишен период при липса на щети При подновяване на застраховката за първата година отстъпката от цената е 10%, за втората – 20%, за третата – 30%р за четвъртата – 40% за петата и следващите години – 50 на сто.

“ДЗИ-Общо застраховане”АД

 • за автомобили на възраст до 3 ( вкл.) години тарифата е от 5.9% от застрахователната сума до 7.7% от застрахователната сума (50% - 100% завишение за таксита в зависимост от региона на управление )
 • над 3 до 10 години – от 6.5% до 7.9% от застрахователната сума
 • над 10 години – от 7.8% до 9.5% от застрахователната сума

* Лимитите са определени в зависимост от това дали се застрахова само един автомобил, дали застрахованият има бонуси, дали има и други застраховки в компанията

Бонуси – отстъпка от премията ползва клиент, който в продължение на срока на застраховката не е получавал обезщетение и не е предявявал претенция за такова. На втората поредна година при подновяване на полицата отстъпката е 10% от цената, на третата – 20%, на четвъртата – 30 % ,на петата и над нея – 40 на сто.

 

ЗПАД “Алианц България”

Тарифните ставки се договарят с дилърите и лизингодателите на база на статистиката на компанията. Тарифите се движат различно – ако клиент е бил застрахован близо 5 години и не е имал щети, той всяка година получава бонус – отстъпка от цената 10% и на петата година може да плати 60 на сто от действащата тарифа за този тип автомобил. Има тарифни ставки от порядъка на 3% от застрахователната сума, а също и тарифни ставки от порядъка на 8% и 10%

от застрахователната сума в зависимост от рисковете и териториалния обхват на застраховката и дали има инсталирани средства за допълнителна защита.

При групови клиенти с над 10 застраховани автомобила се правят отстъпки от брутната застрахователна премия до 10 на сто.

 

Каре:

Около 259 млн.лв. или около 40 на сто, са събраните премии за деветмесечието на 2005 г. от всички застрахователни компании, продаващи застраховка автокаско. Ръстът й в сравнение с аналогичния период на 2004 г. е 37.95 процента.

С изключение на ЗПД “Ей Ай Джи-България”, ЗК “ДСК Гаранция”АД и БАЕЗ всички останали общозастрахователни компании продават застраховката. Безспорни лидери в приходите от нея са ЗД “Бул инс” АД, “ДЗИ-Общо застраховане” АД, ЗПАД “Алианц България”, ЗПАД “Булстрад”.

 

ТЕМАТА РАЗРАБОТИ ИЛЕАНА СТОЯНОВАИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки