Разсроченото плащане провокира нелоялна конкуренция

18 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
Борислав Богоев, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, пред парламентарната транспортна комисия

Практиката, която установихме с разсроченото плащане на „Гражданска отговорност” се оказа доста порочна.  Първо, мотивът за въвеждане на разсрочването беше да се повиши обхватът на застраховката, но това не се случи, а стана точно обратното. Според данните, които са ни дадени от Гаранционния фонд, за последната година от 2,5 млн. сключени застраховки „Гражданска отговорност” 630 000 са прекратени поради неплащане на вноски. Това е повече от 26 % от всички сключени полици по „Гражданска отговорност”. Изискването към България е за минимум 90% обхват на застраховката. Сега той е малко над 75%, а преди 7-8 месеца беше паднал под 70 на сто. В моменти, когато държавата прави всички усилия за присъединяване към шенгенското пространство наши автомобили да се движат из европейските пътища без „Гражданска отговорност” е доста хазартно начинание. Ние като хора, които работим активно в областта на отговорния за този обхват сектор стигнахме до извода, че това разсрочено плащане е една от причините да е намален до такава степен обхвата.

В България са регистрирани близо 4 млн. автомобила. Ако 25 % от тях нямат „Гражданска отговорност”, това означава, че за приблизително един милион автомобила не е сключена задължителната застраховка. Ако предположим, че само 10 % от тези автомобили тръгнат по пътищата на Европа, стигаме до извода, че щетите, които ще трябва да плаща нашият Гаранционен фонд са много големи. Когато автомобил с българска регистрация предизвика пътно транспортно произшествие в чужбина и няма застраховка „Гражданска отговорност”, щетата се плаща от Гаранционния фонд по линия на „Зелена карта”. Това аз бих го нарекъл изтичане на национален капитал, тъй като средствата, които е акумулирал Гаранционният фонд са обществени. Освен това за сметка на тези, които нямат „Гражданска отговорност” плащат добросъвестните – 8,50 лева от премията по всяка една полица за задължителната застраховка отиват като вноска в Гаранционния фонд.

В Европейската моторна директива текстът е категоричен – една премия за цялата година от датата на сключване на застраховката. При нас първата година от въвеждането на застраховката „Гражданска отговорност” е имало месечна, тримесечна премия, но моторната директива ни е задължила премията да бъде едногодишна. Тогава ние сме си въвели на своя глава разсрочено плащане на застраховката.
Разсроченото плащане на „Гражданска отговорност” не е финансов инструмент, който трябва да се използва от застрахователната компания, тъй като в предмета й на дейност не фигурира кредитирането. То е работа на финансово-кредитните институции.

През годините, когато е действало това разсрочено плащане на „Гражданска отговорност” се появява и друг български феномен, а именно нелоялната конкуренция между застрахователните компании - плащате ми 10 вноски, а 11-та и 12-та вноска аз няма да ви ги търся. Така цената на „Гражданска отговорност” в един момент се оказва, че вече не е такава, каквато е обявена по тарифа. С други думи застрахователят поема да носи риск въз основа на сметките, които са направени от неговите служители актюери за това каква е щетимостта, какви са условията, при които се управляват автомобилите. В един момент обаче някоя вноска не влиза в неговите резерви и тогава се задава въпроса как всъщност той успява да покрива рискове, за които са направени достатъчно точни разчети, при положение че не събира 2/12 от сумата по всяка една застраховка. Оттук следва и един по-голям проблем, който е свързан с обществото и с потребителите на застрахователните услуги и по-специално на „Гражданска отговорност” - ниските суми, които се изплащат при настъпване на съответното застрахователно събитие.
Всички ставаме неволни свидетели на различни случаи, в които застрахователните компании или съда присъжда по-ниски суми, отколкото да речем това се случва в развитите страни от Европейския съюз.

За сравнение мога да дам случай от преди една година. Тогава български шофьор уби българи в автомобил в Гърция и, тъй като там няма валидна застраховка „Гражданска отговорност”,  претенцията към Гаранционния фонд беше за близо 2 млн.евро. Ние източваме този Гаранционен фонд. Въпреки че той към момента има над 90 млн. лева събрани, претенциите към него са около 60 млн.евро. Ако не вземем мерки да вдигнем обхвата на „Гражданска отговорност”, а не претенциите да се насочват към Гаранционния фонд, тогава има опасност от декапитализация на Гаранционния фонд.

 

Становището на правната комисия

 

 

Народните представители от правната комисия се обединиха около становището, че с въвеждането на еднократното плащане на премията по задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите за цялата година като единствен начин за сключване на застраховката всъщност се отнемат права на правни субекти, а именно правото на свободно договаряне. Държавата е създала задължение за задължително застраховане, след което не контролира и не може да контролира този процес, а отнема правата на гражданите. Отделно социалният ефект ще бъде изключително лош, защото всички ще бъдат принудени да плащат в началото на годината цялата цена на застраховката.
Съществуващите проблеми свързани с Гаранционния фонд са тежки и сериозни, но те трябва да бъдат решени в рамките на компетенциите на държавата. Има дезинтересиране на органите на МВР и по-специално на КАТ по осъществяването на този контрол и реализирането на принуда - всеки да има към всеки един момент действаща застраховка. Механизмът за решаването на този наистина много тежък проблем не е предлаганият. Проблемът е реален - има недобросъвестни граждани, но това не означава, че на добросъвестните трябва да се отнема правото да сключват застраховки с разсрочено плащане. Задължават се гражданите да сключат застраховка, но не им се позволява да определят начина на плащане, което е абсурдно.
Предвиденото завишаване на застрахователните премии и еднократното плащане на премията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” ще има негативен ефект и би довело до неплащания по застраховките, което от своя страна ще има неблагоприятен ефект за Гаранционния фонд.
Предложеният механизъм на издаване на полиците предвижда, че след въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система ще генерира определен код (индивидуален номер на полицата) в реално време. По този начин отчитането на полиците в информационната система на Информационния център към Гаранционния фонд ще бъде ежедневно и ще се прекрати практиката по отчитане на полиците с голямо закъснение. Осигуряването на достъп до базата данни от информационната система на органите на КАТ ще разреши проблема без да се въвежда задължение за еднократно заплащане на премията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Няма възможност застрахователната компания да санкционира лицето, което е сключило застраховка и не си плаща последващата вноска, освен да прекрати застрахователния договор. Т.е. това лице отива в графата хора без „Гражданска отговорност” и при настъпили застрахователни събития обезщетенията се изплащат от Гаранционния фонд. Сумите в Гаранционния фонд се натрупват от вноските на застрахователите, т.е. са на тези, които добросъвестно си купуват застраховката „Гражданска отговорност”. Те плащат за тези, които не са сключили задължителната автомобилна застраховка. Идеята е претенциите за щетите нанесени от автомобилите, които се движат на територията на Европейския съюз причинявайки пътно-транспортно произшествие, да не се отправят към Гаранционния фонд, а към съответната застрахователна компания. Защото в противен случай средствата от Гаранционния фонд ще бъдат много бързо изчерпани.
Беше предложено, когато цената на полицата е еднократно платена със сключването на договора, тя да бъде по-ниска, за да се стимулират гражданите. А когато е на разсрочено плащане, да е чувствително завишена.
Акцентира се, че от една страна се създава единна информационна система, в която ще се вкарат в реално време всички полици по „Гражданска отговорност”. А от друга се дава достъп на органите на КАТ да проверят в реално време - когато спрат даден автомобил независимо дали има или няма стикер, дали той има валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Дори и на колата да има стикер, органите на КАТ веднага ще разберат, ако собственикът й не си е платил следващата вноска по „Гражданска отговорност”, защото застрахователната компания още на следващия ден от това неизпълнение може да му анулира полицата и той остава без застраховка. Когато водачите свикнат с това, че ще бъдат санкционирани веднага за всеки ден закъснение, ще си направят сметката дали да рискуват да останат в тази ситуация. Те ще станат по-изрядни, независимо дали са на разсрочено плащане или на еднократно предварително плащане. Това ще ги дисциплинира в по-голяма степен, отколкото премахването на разсроченото плащане. А задължаването на всички еднократно, предварително да си платят застраховката ще улесни работата на застрахователните компании.
 
Поставен бе и въпрос защо в § 19 – чл. 130, ал. 5, се въвежда фигурата на квестора. В търговската несъстоятелност длъжникът се представлява от управителните си органи - в случая от застрахователя. Квестор се назначава едва като се открие производството по несъстоятелност. Квесторът има надзорни функции, а не представлява длъжника в процеса. По този начин се ограничават представителството и правата на длъжника в производството по несъстоятелност.
Беше отправено питане налице ли е несъотвествие между чл. 155, ал. 1 и Директива 2002/92/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2002 г. относно застрахователното посредничество.
Обърна се внимание, че в законопроекта с § 35 се създава раздел І
V – Здравно (медицинско) застраховане и с § 37 – Постоянна здравна застраховка, като предлаганите текстове са идентични с текстовете от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6 от 21.01.2011 г., който е отхвърлен в пленарна зала на 25.05.2011 г.

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки