Животозастраховането вече излезе от кризата

08 Август 2013 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес”

Брутният премиен приход за 2012 г., реализиран от лицензираните у нас застрахователи, възлиза на 1,6 млрд. лв. Това са официалните данни за пазара, които бяха обявени в началото на месец май от Комисията за финансов надзор (КФН). На годишна база се отчита спад на премиите от 0,6%. За сравнение, през 2011 г. този спад е бил 0,8%. Спрямо най-добрата година за застраховането по показателя премиен приход - 2008, браншът е загубил малко над 200 млн. лв., или около 10%-11% от пазарното си присъствие. Трябва обаче да се отчете и още един факт, а той е, че в данните на КФН за 2008 г. не са включени приходите на четири клона - „Кю Би И“, „ИНГ Животозастраховане“ и двете дружества на „Кардиф”. През последните 4 години броят на клоновете на застрахователни компании се увеличи на 8-9, а освен това много сериозно се увеличиха и приходите, които тези клонове генерират. По неофициални данни техните приходи възлизат на около 120 млн. лв., като около 40 млн. лв. е делът на животозастраховането, а останалото е от продажбата на общозастрахователни продукти.

Така реалният спад в приходите на застрахователите, работещи у нас през 2012 г., спрямо 2008 г. е около 100 млн. лв., като този негативен резултат се дължи основно на общото застраховане и по-специално на сериозния спад на приходите от продажбата на „Каско”. За периода 2008-2012 г. са регистрирани около 270 млн. лв. по-малко приходи. Другата автомобилна застраховка - „Гражданска отговорност”, успя донякъде да компенсира срива в животозастраховането, като за последните 4 г. приходите от продажбата й са се увеличили с около 170 млн. лв. По-високите премийни приходи обаче се дължат не на по-големи продажби, а на по-високите цени на застраховката.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2012 г. възлиза на 1,339 млн. лв. На годишна база се отчита спад от 1,9% (спад от 0,9% в края на 2011 г.). Пак си позволявам да припомня, че това са приходите само на лицензираните у нас общозастрахователни дружества. Според неофициална информация клоновете на чуждестранните застрахователи у нас са реализирали още около 80-85 млн. лв. приходи.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” - 70,3 процента.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2012 г. възлиза на 261,585 млн. лв., като се отчита ръст от 6,9% на годишна база (спад от 0,5% в края на 2011 г.). Ако прибавим и приходите на клоновете на животозастрахователните компании, които според неофициални данни са около 40 млн.лв., то приходите през миналата 2012 г. са с около 10-15 млн. лв. повече от предкризисната 2008 г.

Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента - 74,6%.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1,488 млн. лв., като 20,440 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 4,471 млн. лв. от животозастрахователите и 1,463 млрд. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 41,7% и 35,1%.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 726,156 млн. лв., като нарастват с 4,2% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 105,828 млн. лв. и отчитат увеличение от 7,9% на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2012 г. са се увеличили с около 4,3% на годишна база и възлиза на 3,101 млрд. лв., от която 63,8% на застрахователите по общо застраховане и 36,2% на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2012 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1.232 млрд. лв., което представлява намаляване с 0,2% на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 977,438 млн. лв., което е нарастване с 9,6% на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1,994 млрд. лв. в края на 2012 г. при 1,596 млрд. лв. в края на 2011 г.

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2012 г. е 1,831 млрд. лв. при 1,427 млрд. лв. година по-рано.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите също нараства с 2,2% на годишна база и достига 928,679 млрд. лв., в това число 566 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 362,618 млн. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, също са нараснали с 5,9% на годишна база и достига 1,544 млн. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите, се е увеличил с 11,9% на годишна база и достига 714,734 млн. лв.

Обобщавайки и анализирайки резултатите на застрахователните дружества през 2012 г., ще разгледаме техните технически и финансови резултати. По принцип всички компании се състезават кой ще вземе по-голям дял от пазара. В повечето класации се залага основно на този показател, което е абсолютно погрешно. В нашия анализ по-долу ние ще направим класация по няколко показателя - пазарен дял, ръст или спад на приходите, печалба-загуба.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат за 2012 г. в размер на 37,672 млн. лв. при 22,995 млн. лв. година по-рано, или това е ръст от 63-64 на сто. С около 7 на сто е ръстът на печалбите, които са инкасирали компаниите - положителният финансов резултат за 2012 г. е в размер на 55,04 млн. лв. при 51,528 млн. лв. през 2011 г. За сравнение, в предкризисната 2008 г., с която постоянно се сравняваме за ръст или спад на приходите, печалбите, инкасирани от общозастрахователните дружества, са едва 0,497 млн. лв. Това показва, че ако приходите на компаниите са се свили през последните 4-5 години 8%, то печалбата им се е увеличила 11 пъти. Така че с чиста съвест може да кажем, че 2012 г. може да е била трудна, но всички резултати показват, че е била и успешна.

По премиен приход 2011 г. и 2012 г. са близки, което показва, че спадът е изчерпан и при една нормална политическа и икономическа година можем да очакваме ръст в приходите на общозастрахователните дружества за първи път от 2008 г. насам. Прогнозите са подкрепени и от предварителните резултати, които са постигнали компании през първото тримесечие на тази година - ръст на приходите от 12,1 на сто.

Подобна е ситуацията и при животозастрахователите. Отчетеният от тях технически резултат за 2012 г. е 9,664 млн. лв. при 5,591 млн. лв. за 2011 г., или 72.8% повече. Печалбата на компаниите пък почти се е удвоила през миналата година спрямо 2011 г. - финансовият резултат за 2012 г. е 28,328 млн. лв. при 15,806 млн. лв. година по-рано. Спрямо предкризисната 2008 г. (финансовият резултат е бил 6.59 млн.лв.) печалбата през миналата година е над 4 пъти по-висока. Всъщност за животозастрахователния бранш най-трудна беше 2009 г., когато дружествата губят около 17%-18% от пазарните си позиции, или около 50 млн. лв. приходи.  Следващите 3 години те бавно възстановяваха пазара, за да се стигне до по-високите премийни приходи през 2012 г. Анализирайки резултатите, можем да твърдим, че животозастрахователите у нас вече са излезли от кризата и вървят последователно напред и нагоре. Това показват и резултатите от първото тримесечие на 2013 г., когато приходите в бранша са се увеличили с 14,5% спрямо същия период на миналата година.

И ако на животозастрахователите им трябваха 3 години да се възстановят на предкризисните си години, то за общото застраховане всичко е въпрос на пазарна среда и конюнктура, което е доста по-сложно. Не се наемаме да прогнозираме точно колко време ще отнеме възстановяването. Очакванията обаче на всички е това да се случи по-скоро и 2013-та да е по-добра от 2012 г.

 

Към края на 2012 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 33. От тях 17 са общозастрахователни дружества, 14 - животозастрахователни дружества, и 2 - животозастрахователни кооперации. Освен регистрираните у нас застрахователни дружества на нашия пазар успешно работят още 9 клона, а по линия на свободното предлагане на стоки и услуги и още над 400 еврозастрахователни компании обслужват своите клиенти.

Презастрахователна дейност през 2012 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, две животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане - „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

В статията и таблиците за застрахователния пазар през 2012 г. са включени данните на „ЗК Български имоти” АД за периода от началото на годината до вписването на договора за преобразуване на дружеството чрез вливане в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” в Търговския регистър. В таблиците към анализа са включени данните само на регистрираните у нас застрахователни компании.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012