Приходите от продажба на застраховки продължават да се увеличават

19 Октомври 2015 г.,zastrahovatel.com


Дружествата от общозастрахвателния пазар у нас са събрали за седемте месеца на тази година бруто премии в размер на 891.79 млн. лева, обявиха наскоро от Комисията за финансов надзор (КФН). За сравнение за същия период на 2014 г. премийните приходи са възлизали на малко на 841 млн. лева, или с около 50.7 млн. лева по-малко. Това означава, че през тази година компаниите са увеличили приходите си от продажба с около 6 на сто, а това е един много добър резултат на фона на все още нестабилната икономическа обстановка у нас и колебливото представяне на бранша в предходните няколко години.

Сред най-продаваните застраховки в общото застраховане у нас продължава да е задължителната автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на МПС. За първите седем месеца от 2015 г. компаниите отчитат брутопремии в размер на 345.899 млн лева. За сравнение за същия период на 2014 г. приходите от задължителната застраховка са били с около 10 млн. лв. по-малко. Цените на застраховките през последните две години са сходни, а в същото време ръстът в приходите от продажбата им е минимален и това на фона на многото новорегистрирани автомобили през последните 12 месеца. Може би е хубаво да се провери какъв е обхватът на застраховката - информация, която не е обявявана публично от доста време.

Трябва да отчетем също така, че на фона на сходни цени и приходи от задължителната застраховка през 2014 г. и тази година се запазват относително еднакви и сумите на изплатените обезщетения, което е добре за стабилността на бранша.

Втора по реализирани приходи от продажба на общозастрахователния ни пазар се нарежда другата автомобилна застраховка, която е позната в публичното пространство като „Автокаско”. За първите седем месеца на годината брутният премиен приход, реализиран от компаниите, възлиза на  281.67 млн. лева. За сравнение за същия период на 2014 г. приходите са били с около 31 млн. лв. по-малко. Тоест сега отчитаме ръст на приходите от продажба с 12.57 на сто.

Трета по популярност и приходи от продажби се нарежда имуществената застраховка „Пожар и природни бедствия”. За първите 7 месеца на тази година компаниите са записали премии в размер на 119.87 млн. лева. За съжаление, в сравнение с минали години приходите са нараснали с малко над 3 млн. лева. Това е твърде недостатъчно на фона на големия сграден фонд у нас, който остава незастрахован и незащитен от пожар и природни бедствия.

Приходите от другата имуществена застраховка - „Други щети на имущество“, възлизат на по-скромните 29.1 млн. лв., което е дори с около 0.2 млн. лв. по-малко от приходите за същия период от 2014 г.

При останалите 14 основни групи застраховки в общото застраховане не се забелязват някакви сериозни движения в приходите, а делът им в общите брутни премийни приходи е малко под 13 на сто. 

Платените обезщетения през първите 7 месеца на тази година възлизат на 516.587 млн. лева. За сравнение, за същия период на миналата година те са били 413.714 мн. лева. Това означава, че през тази година изплатените обезщетения са с около 103 млн. лв. повече, или 24.87 на сто повече. Този ръст изпреварва многократно ръста на брутните премийни приходи, така че застрахователите има над какво да се замислят, и то доста сериозно.

Най-много обезщетения от началото на годината са изплатени по застраховката „Автокаско” - 216.443 млн. лева., втори по размер са обезщетенията по задължителната „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на МПС - 190.457 млн. лева. По застраховката „Пожар и природни бедствия” компаниите са изплатили за първите 7 месеца на тази година 55.132 млн. лева обезщетения.

В сравнение със същия период на миналата година изплатените обезщетения най-чувствително са се увеличили за т.нар. „Автокаско” - с около 61 млн. лв. повече, и „Пожар и природни бедствия“ - с над 23.3 млн. лв. повече. Увеличението на изплатените обезщетения основно се дължи на градушката от миналата година, а и на наводненията и други природни бедствия през тази и 2014 година. Много от щетите от миналата година бяха възстановени и платени през тази година, което малко изкривява картината за обемите и ръстовете на обезщетенията. Сигналната лампа за повишено внимание от страна на застрахователите обаче си остава.

В момента на нашия застрахователен пазар работят 30 български лицензирани общозастрахователни дружества. Освен тях застраховки продават и няколко клона на чужди застрахователни компании и няколкостотин други застрахователи, които по линия на европейските директиви за свободно предлагане на стоки и услуги са уведомили КФН, че евентуално могат и те да предлагат застраховки.

Анализът обаче е за нашите си 30 застрахователни дружества. Прави впечатление, че имаме сериозна концентрация на бизнес в няколко водещи компании - първите 5 застрахователя държат около 58 на сто от пазара по премиен приход. Въобще компаниите с пазарен дял над 1 процент са общо 13 и след като сумираме и техния резултат, се оказва, че останалите 18  застрахователя имат общ пазарен дял от около 5 на сто.

През тази година тече вливането на 3 дружества в други компании от нашия пазар, които ги закупиха. Не е изключено другата година да имаме още няколко вливания и придобивания на дружества. Не трябва да забравяме, че 2016 г. се очаква да бъде направен стрес-тест на българските застрахователи, така че имаме още една предпоставка техният брой да бъде редуциран.

Първи по премиен приход за първите 7 месеца на тази година е ЗАД „Армеец“. Събраните от компанията приходи са в размер на 123.438 млн. лева, което се равнява на пазарен дял от 13.84 на сто. В сравнение със същия период на миналата година приходите на компанията са се увеличили с 10.49 млн. лв., което  представлява ръст от 9.29 на сто. Основно ръстът на приходите на команията се дължи на автомобилните застраховки, които формират и 81.48% от портфейла на компанията.

Втори по премиен приход се нарежда ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. За 7-те месеца на 2015 г. приходите на компанията възлизат на 120.298 млн. лева. Този резултат е с 10.7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година, което от своя страна представлява ръст от 9.79 на сто. И при „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ увеличението на приходите се дължи основно на по-големите продажби на автомобилни застраховки. Иначе портфейлът на компанията е много добре балансиран от приходи от продажбата на различни видове застраховки.

Трети в класацията по премиен приход за първите 7 месеца на тази година се нарежда ЗК „Лев Инс“. Приходите на компанията са 97.09 млн. лв., а пазарният й дял се изчислява на 10.89 на сто. За разлика от първите 2 компании обаче „Лев инс“ инкасира спад на приходите с около 8.9 млн. лв., което логично доведе и до свиване на пазарния дял на компанията с 1.72 на сто. Спадът на приходите се дължи основно на по-малкото приходи от продажба на „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на МПС. Сравнено със същия период на миналата година, те са с около 13.4 млн. лева по-малко. В същото време компанията има повече приходи от продажбата на „Автокаско”. Най-вероятно до края на годината мениджърите на команията ще съумеят да компенсират временните спадове на приходи.

Ако трябва да направим обаче класация по повече събрани премии в номинално изражение за първите 7 месеца на тази година спрямо същия период на миналата година, то челната тройка би изглеждала така - ЗД „Евроинс“ АД с 23 млн. лв. повече, „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с 10.7 млн. лв. и  ЗАД „Армеец“ с 10.5 млн. лева.

В процентно изражение най-сериозен ръст през първите 7 месеца на тази година спрямо същия период на миналата  година отбелязва  „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД. Ръстът е внушителните 975 процента. Това обаче се дължи на факта, че компанията към края на юли 2014 г. е имала едва 0.766 млн. лв., а през тази явно е увеличила сериозно оборотите и оттам и десетократното увеличение на приходите. Всъщност целият ръст на компанията се дължи основно на продажбата на задължителната „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на МПС.

Всички движения нагоре или надолу в премийните приходи на общозастрахователните дружества се дължат основно на приходите от продажба на автомобилни застраховки, които формират и малко над 70% от общите приходи. За съжаление при другите видове  застраховки не се забелязват никакви съществени промени в приходите. 

Ако тенденциите в продажбите на застраховки, които наблюдаваме от началото на година се запазят до 31 декември, то в края на 2015 г. приходите в общозастрахователния бранш със сигурност ще бъдат над 1.5 млрд. лева.

По отношение на ръста на приходите животозастрахователните компании продължават да изпреварват сериозно общозастрахователните компании у нас. Трябва обаче да отбележим и че приходите на животозастрахователите съставляват едва 21.4 на сто от всички приходи на застрахователния бранш.

Общият премиен приход на 15-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар, ускорява растежа си на годишна база, като към края на месец юли 2014 година надхвърля 242.7 млн. лева. За сравнение, година по-рано продажбите в сегмента бяха за малко над 197.1 млн. лева. И ако ръстът в периода юли 2013 - юли 2014 година беше в порядъка на 8 процента, то това лято вече надхвърля 23 на сто.

За да бъдем напълно коректни, трябва да отбележим, че реално ръстът на животозастрахователния сектор у нас е по-голям, защото в приходите за 2014 г. сме включили и приходите на „Алико България ЖЗД” ЕАД, които тогава са възлизали на малко над 11.6 млн. лв., а за тази година за компанията няма данни поради това, че тя вече е преобразувана като клон на чуждестранен застраховател, а техните данни не се включват  в официалната статистика на КФН. Така че със сигурност е по-внушителен.

Най-продаваната застраховка продължава да бъде „Застраховка „Живот“ и рента“. Приходите от нея за първите 7 месеца на тази година възлизат на 171.33 млн. лева. За същия период на миналата година приходите от продажбата на въпросната застраховка са възлизали на 149.05 млн. лв., или с приблизително 22.3 млн. лв. по-малко.

В общите приходи на животозастрахователните компании у нас „Застраховка „Живот“ и рента“ заема дял от 70.6 на сто.

Другата най-продавана застраховка е „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. При нея приходите за първите 7 месеца на тази година възлизат на 19.04 млн. лева. За същия период на миналата година те са били едва 8.07 процента. Тоест приходите от тази застраховка през настоящата година са се увеличили с 2.35 пъти. Успехът на застраховката се дължи основно на намаляващите лихви по банковите депозити и възможността на част от населението, което има възможност да спестява и е припознало застраховките като най-добър вариант.

Третата по премиен приход застраховка в животозастраховането е „Заболяване“. Приходите от нея до края на юли 2015 г. възлизат на 17.727 млн. лв., а година по-рано са били 12.294. Тоест и тук отбелязваме ръст на приходите с над 44 на сто.

Сред компаниите лидер по приходи към края на юли тази година отново е ЗАД „Алианц България Живот”. Дружеството е инкасирало и най-голям ръст на приходите в номинално изражение - цели 21,982 млн. лева,  и в процентно изражение - 50.69 процента. Пазарният дял на компанията е 26.58%, което е с над 5 на сто повече от пазарния й дял за същия период на миналата година. И по този показател ЗАД „Алианц България Живот” е лидер, тъй като това е и най-сериозното увеличение на пазарен дял.

Втори по премиен приход се нарежда „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”. Приходите на компанията за първите 7 месеца на тази година възлизат на 46.23 млн. лв.,  или с 11.63 млн. лв. повече отколкото за същия период на 2014 г.

Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД е трета в класацията по премиен приход. И тя е увеличила приходите си с 9.49 млн. лв., или 42.63% в сравнение със същия период на миналата година.

Прави впечатление, че и тук, както и в общото застраховане, имаме концентрация на бизнеса. Първите 5 компании държат около 80 на сто от пазара по премийни приходи, а другите 10 компании - останалите 20 процента.

Ако животозастрахователните компании запазят отличния си темп на развитие и продажба на продукти, то очакванията на специалистите са в края на 2015 г. техният премиен приход да е с около 25% по-висок от миналогодишния, или около 425-430 млн. лева.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки