Защита на икономическите интереси при системата „Интелектуална собственост” чрез застраховането

27 Ноември 2016 г.,zastrahovatel.com
Д-р инж. Георги Драганов


Все по-често на страниците на вестник „Застраховател прес” се публикуват материали, които предизвикват не само оправдан интерес, но са и обект на допълнителни изследвания. Такъв материал е и „Кой и как защитава в България интелектуалната собственост” (бр. 18 от 28.09.2016 г.).


По проблемите на интелектуалната собственост имаме няколко научни публикации, включително и във в. „Застраховател прес”. В тях изясняваме същността на застраховането на интелектуалната собственост.


В публикуваната статия във вестника се проследяват нормативните актове, издавани в това направление. В нито един нормативен документ обаче не се засяга въпросът за застраховането като един от основните начини за защита на икономическите интереси при системата „Интелектуална собственост”. И досега застрахователите продължават да отбягват въвеждането на застраховки, свързани със системата „Интелектуална собственост”.

Основната идея, която е заложена в застраховките на интелектуална собственост, е да се осигури пълна застрахователна защита на стопанските единици (физически и юридически лица), които могат до претърпят вреди по обективни и субективни причини. Важно място при тези застраховки заемат и виновно причинените вреди на трети лица.

В настоящия материал ще разгледаме основните застраховки, които се прилагат в световната застрахователна практика и чрез които се защитават икономическите интереси при системата „Интелектуална собственост”.

1. Патентно застраховане

Основният обект на интелектуалната собственост е патентната система и свързаните с нея изобретения. За застрахователите е важно да се изясни кой интелектуален продукт се счита за изобретение. И на второ място - защитено ли е изобретението с патент. Тези въпроси са изяснени в законите за патентите. С тях се уреждат отношенията, които възникват при тяхното създаване, закрила и използване, като се изясняват и особеностите на изобретенията и полезните модели.

При евентуалното включване в отговорност на застрахователите на рискове, свързани с изобретението или полезния модел, е важно да се знае дали те са създадени от едно лице (изобретател) или от две и повече лица, които се явяват като съизобретатели.

При изработването на Общите условия по застраховката, необходимо е да се уточнят изобретенията, които не се включват в понятието „изобретение”, както и изобретенията, за които не се издават патенти. Но при преценка на застрахователя за много от изключените „изобретения” може да се предложи застрахователна защита.

За правилно определяне на отговорността от значение е и размерът на застрахователната сума за имуществени и неимуществени вреди. Важно е също да се определи границата на отговорност. В тази връзка задължително трябва да се конкретизира срокът на застраховката - годишен или за определен период от време.

В Общите условия е необходимо да се уточни и начинът за извършване на оценката на вредите при настъпване на застрахователния случай, както и начинът за решаване на възникналите спорове.

Кой е обектът на патентната застраховка? Обект на тази застраховка могат да бъдат:

● нарушения, свързани с патентното право - компенсация на разходи, свързани с водене на патентни дела срещу нарушителите на изключителните права на застрахования върху обектите на интелектуална собственост;

● разходите за защита на патентни права - застрахователната защита на застрахования в случаите, когато спрямо него са предявени претенции за нарушаването на изключителните права на трети лица върху обект на интелектуална собственост;

● покриване на загубите при неполучаване на лицензна вноска.

При кредитиране банките изискват застраховка в полза на банката, когато тя се явява като обезпечение по кредита.


Отговорността на застрахователя при нарушаване на патентното право включва:

● разходите, свързани с предявяване на иск от застрахования към трето лице по време на срока на действие на застрахователния договор;

● разходи при предявяване на насрещен иск от трето лице и обвинение за недействителен патент на застрахования;

● разходи, извършени за повторна експертиза на патента на застрахования в Патентното ведомство;

● разходи при преиздаване на патент в подкрепа на предявен иск.

Защитата на застрахования при предявен към него иск за нарушаване на изключителните права върху обект на интелектуална собственост, принадлежащи на трети лица, включват:

● съдебни разноски, свързани със защитата на застраховани при водене на съдебни дела;

● разходи, свързани с изпълнение на съдебно решение или при решаване на въпроса чрез извънсъдебно споразумение.

Застраховката покрива и вреди в случай на неполучаване на лиценз; неизпълнение на задълженията между партньорите, притежаващи изключителните права върху обект на интелектуална собственост; непредвидени разходи, свързани с контрафактно използване на обект на интелектуална собственост от трети лица; непредвидени разходи, свързани с непреднамерено използване от застрахования на право върху обект на интелектуална собственост, принадлежащо на трето лице.


Застрахователната отговорност е свързана с рискове, които са причина за нарушаване на патентните права и разходите за тяхната защита. В тази връзка има твърде много особености, които трябва да се вземат под внимание от застрахователя. Например дали тя е за основен патент, допълнителен патент, зависим патент или секретен патент. Твърде много са и въпросите, по които може да се дискутира.

Сключването на застраховката също има своите особености, с които тази застраховка се различава от сега практикуваните застраховки.

2. Застраховка на търговска марка


Това е една все още непозната за застрахователната практика застраховка. Въпреки това и при търговската марка и географските обозначения има твърде много рискови моменти, които засягат финансовото състояние на техния притежател.

Търговската марка влиза в имуществото на стопанската единица, като нематериален актив, т.е. тя е част от нейния капитал. Всяко нарушаване на доброто име на търговската марка причинява икономически вреди на нейния собственик.

Обект на застраховката са всички видове търговски марки - словесни, образни, релефни, светлинни, звукови и комбинирани.

Субект на застраховката може да бъде всяко лице, което има право да извършва дейност, съгласувана с Патентното ведомство.

Отговорността на застрахователя е свързана с нарушаването на правата върху търговската марка, които подлежат на синхронизиране, тъй като се причиняват материални и морални вреди на нейния собственик.


При положение че търговската марка е регистрирана в чужбина се използва международна застраховка за търговски марки.

3. Застраховка на лиценз


Тази застраховка обикновено се свързва с лицензионната търговия. Тук възниква един съществен въпрос : Може ли лицензионната търговия да бъде обект на интелектуална собственост? Отговорът е положителен. За застрахователната практика „ноу-хау” е типичен обект на интелектуалната собственост. В определението на понятието „ноу-хау” има две много важни изисквания:


отсъствието на правна защита;


● знанието или практическия опит да не са общоизвестни.


Това дава основание застрахователите да се намесят и да защитят притежателите на „ноу-хау” чрез подходяща застраховка.

4. Застраховка на полезни модели

Полезен модел или още „малко изобретение” има родствена връзка с изобретението. Затова е спорно дали за полезните модели трябва да се предлага застрахователна защита. Според нас такава защита е повече от необходима. Разбира се, когато се въвежда в застрахователната практика, е необходимо да се знае, че моделите не могат да бъдат патентовани. Въпреки това полезните модели може да:


● притежават новост и промишлена приложимост;


● защитата им е тъждествена със защитата на изобретенията;


● при тях патентните такси са същите като таксите на изобретенията.


Това дава основание за прилагане на застрахователната защита на полезните модели. Само чрез нея могат да се защитят икономическите интереси на техните създатели.

 

5. Застраховка на промишлен дизайн


Промишленият дизайн е част от индустриалната собственост. Индустриалната собственост подлежи на закрила, а това предполага и закрила на  промишления дизайн.  Той е обособен в самостоятелен обект „индустриални рисунки и модели”.


Днес в понятието „дизайн” се включват и обекти, които имат връзка с инженерните науки или с отделни области на социалната психология. Разширява се и предметната област на дизайна и при новите комуникационни канали, новите технологични решения в областта на художественото творчество и др. Значително се разширява и сферата на приложение на дизайна.

Всичко това усложнява практическата дейност на дизайнерите. Освен това промишленият дизайн има важно значение за всички видове изкуства, както и за много индустриални продукти.

Дизайнът е резултат на творческа дейност. Творчеството, вложено при неговото създаване, подлежи на защита. Освен това като обект на авторското право едно дизайнерско решение трябва да получи и застрахователна защита.

При тази застраховка отговорността на застрахователите е както лесна, така и трудна. Лесна е, защото е свързана с определено дизайнерско решение. Трудна е, защото това е не само специфична, но и комплицирана област. Това в най-голяма степен ще затрудни застрахователите да оценят и класифицират риска на базата, на която ще изградят своите рискови групи и ще определят размера на застрахователните премии.

За нарушение при промишления дизайн трябва да се счита всяко използване на регистриран дизайн от лице, което не е получило за тази цел разрешение от притежателя на регистрирания дизайн. Или при нарушението се засягат икономическите интереси на дизайнера. Те се изразяват в причинени вреди и пропуснати ползи. Вярно е, че нарушителите могат да понесат административно-наказателни санкции, които са определени в закона или чрез предявен иск по линия  на гражданско-правната защита. Именно решението на съда е основание за застрахователя да изплати на застрахования обезщетение в размер на сумата, за която е осъден нарушителят.

Освен при вреди, присъдени от съда, между дизайнера и нарушителя може да се стигне и до извънсъдебно споразумение. За да извърши плащане за причинените вреди, застрахователят трябва да присъства при подписването на това споразумение.

Като предмет на присъдената вреда или пропуснатите ползи, както и при извънсъдебното споразумение, се включват:


● имуществени вреди, т.е. реалната загуба;


● морални вреди;


● пропуснати ползи.


Нещо, което е характерно за тази застраховка, е, че застрахователният договор може да се издаде с единична (индивидуална) полица или чрез абонаментна, или чрез генерална (обща) полица.

 

6. Застраховка на топология на интегрални схеми


Това е застраховка, която може да се причисли към т.нар. „малки застраховка”[1].


Обект на застрахователна защита е оригиналната топология. Тя е комбинация от известни електронни елементи и връзките между тях и е резултат от собствените интелектуални усилия на нейния създател. Преди създаването на дадената топлогия тя не трябва да е била известна на създателите на топологии и производителите на интегрални схеми. Не трябва да съществува и сходна топология.


Застраховката влиза в сила от датата на първото й търговско използване от застрахования където и да е по света, ако в двугодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка за регистрация в Патентното ведомство. Тук обаче се налага отговор на въпроса: Правилно ли е това? На този въпрос трябва да си отговори застрахователната компания, която започва прилагането на тази застраховка.


Освен това правната защита е само върху производството на интегрални схеми, в които е използвана топологията, както и върху информацията, съхранявана в нея.


7. Застраховка на автори (авторска застраховка)


 Застраховката е свързана с интелектуалната дейност на автора, т.е. с неговия творчески процес.

Интерес към тази застраховка могат да имат както самите автори - литератори, писатели, композитори, поети, журналисти, автори на научни издания и др., така и разпространителите на техните произведения: издателства, продуценти и др.


Особеността на покритието по тази застраховка се състои в отчитане на факта, че потенциалните кандидати за застраховане могат да бъдат подложени на съдебни преследвания не само с обвинения в плагиатство, но и на други основания, свързани с творческата им дейност. Като пример, в известната в началото на 80-те години на XX век застраховка „Writers Insurance”[2] са включени рискове, свързани с обвинения срещу застрахования за:


● дискредитация;


● диффамация (публични клевети и оскърбления);


● оповестяване на конфиденциална информация от личен характер без необходимото разрешение.


По отношение на специализираната литература, рекламните издания и други аналогични произведения, застрахователна защита може да бъде получена за рискове, свързани с обвинения за:


● лъжлива или въвеждаща в заблуждение реклама;


● действия от бизнес характер, въвеждащи в заблуждение и пр.


Преимуществото на този вид застраховане е, че обезпечава защита на творческите работници срещу значително разпространените напоследък съдебни искове, които не винаги отговарят на реалността и които имат единствено за цел получаване на известност (съдебните процеси със знаменитости широко се отразяват в телевизията и пресата)[3].

8. Застраховка за правна защита за обектите на интелектуална собственост


Този вид застраховка е една от основните застраховки, която се предлага от застрахователния бизнес. Затова тя може да се приеме и като основна застраховка  на интелектуалната  собственост. Голяма част от споровете в ежедневието се решават по съдебен път. Това са спорове за нарушаване на патентното законодателство и са свързани с търговската марка, авторското право, неправилно или по „пиратски” начин присвояване на промишлен модел или полезен модел и др.


При застраховката на правна защита е възможно точното определяне на претенцията. Освен това кандидатът за сключване на застраховката има възможност да избира какъв вид застраховка да сключи. Така например може да избере водене на съдебни процеси за нарушени патентни икономически интереси; разходи, породени от спорове и свързани с договора, с държавни органи и др.


С нарастване броя на обектите на интелектуална собственост има и увеличаване броя на съдебните дела (свързани с тях). Тези дела стават все повече, по-продължителни и крайният изход от тях не винаги е сигурен, т.к. по-големите компании могат да разполагат с по-добра юридическа защита - справедливостта на процеса не е гарантирана. Така правопритежателите на обекти на интелектуална собственост не само че не могат да си възстановят извършените разходи, но реализират и други загуби. Последните са свързани както с преките вреди, така и с пропуснати ползи.


Алтернативното решение, свързано с високите разходи за съдебни дела, е застраховането. Това е и причината застраховката за правна защита на интелектуална собственост да има такова голямо търсене на застрахователния пазар. Основните застраховки, предлагани на международния застрахователен пазар, свързани с интелектуалната собственост, са именно от този вид.


При тази застраховка защитата на икономическите интереси се реализира, като:


● страна по сключен застрахователен договор със застрахователна компания;


● за взимания от трети лица, виновно причинени вреди и пропуснати ползи от застрахования, за които застрахователят носи отговорност по сключената застраховка;


● обща защита от претенциите на трети лица срещу застрахования, покрита изцяло или частично от застрахователя по застрахователен договор за гражданска отговорност;


● страна по други видове застраховки, за които застрахователят е дал съгласието си да поеме отговорност, на базата на попълнено предложение - декларация, посочващо видовете договори и основните им характеристики.


Обект на застраховката са разходите на застрахования във връзка със заведените от него искове срещу трети лица, които са му причинили вреди и/или е пропуснал ползи. Последните са в нарушаване на правата върху обект на интелектуална собственост.


Като обект на застраховката могат да бъдат и гражданските искове от трети лица към застрахования, с цел компенсация на вредите и пропуснатите от тях ползи, причинени от застрахования, изцяло или частично покрити по застраховката „Гражданска отговорност“.


Субект по застраховката са физически и юридически лица, имащи основание за сключване на тази застраховка.


В отговорност на застрахователя са разходите, които могат да бъдат лимитирани или без лимит. Основните разходи, които най-често се покриват от застрахователя чрез тази застраховка, са:


а) предварителни разходи по защитата на застрахования;


б) действителните разходи по защитата - съдебни такси, адвокатски хонорари, хонорари на вещи лица (одобрени от съда) от страна на защитата, разходи за допълнителни експертизи, изискани от съда, но в интерес на защитата, пропуснати ползи и др.


Застрахователят при наличието на специални условия в застрахователния договор може да поеме контрола, защитата и уреждането на исковете. В този случай застрахователят участва при изготвяне на споразумението, ако се стигне до него.


  9. Други видове застраховки на интелектуална собственост


В теорията и практиката в бранша „Имуществено застраховане”, към което се числи „Финансовото застраховане”, попадат и редица други застраховки, свързани с финансовия, предприемаческия, инвестиционния и др. рискове. Основната група от тях е известна като „Застраховане срещу загуба на печалба” (Business Interruption Insurance). Много често рисковете, които се покриват от тези застраховки, могат да се включат и в други застраховки, свързани с обекти на интелектуална собственост. Обикновено това става като застрахователната компания предлага т.нар. разширено покритие, което включва и отговорности на застрахователя и за тази група рискове.


В повечето случаи застраховките в групата „Други застраховки” имат ограничено приложение. Това обаче не означава, че те не могат да се прилагат в областта на интелектуалната собственост, при която загубата на доход е често срещано явление. Всяко едно нарушаване правата на притежателя на обект на интелектуална собственост води и до пропуснати ползи или загуба на печалба (неполучен доход).


9.1. Застраховка на банкови гаранции


Чрез нея се покриват основното или частичното усвояване на банковите гаранции, както и политически събития (политически риск) в страната и чужбина.


9.2. Застраховка на акредитиви


Свързана е с издадени акредитиви на български граждани. Основната отговорност по нея е за неизпълнение или отказ от страна на банката - издател на акредитива, да плати на износителя на обект на интелектуална собственост на датата на падежа, без да има правно основание за това.


9.3. Застраховка на гаранция (Bonding)


Тази застраховка има твърде голямо покритие. Тя се използва в работата на застрахователните компании и при защитата на притежателите на обекти на интелектуална собственост, като:


● гаранция за авансово плащане (Advance Payment Bond);


● гаранция, свързана с изпълнението на договора (Performance Bond);


● тръжна гаранция (Bid Bond);


● гаранция за добро изпълнение на договора (Maintenance). 


Застраховката покрива всички рискове, които са свързани с доброто изпълнение на договор.


9.4. Застраховка на банков кредит


Застраховка, чрез която се гарантира получен банков кредит, необходим за финансиране на създаването на обект на интелектуална собственост. Тя се характеризира с универсалност на покритието. Въпреки това отговорността трябва да бъде конкретно определена в застрахователния договор.


9.5. Застраховка на валутен риск


Застраховката е свързана с резките колебания във валутния курс. Тя покрива вреди, които ще получи създателят на обект на интелектуална собственост при работа с чуждестранна валута (при сделка с обекта).


9.6. Застраховка на изложби


Застраховат се изложбени експонати, както и техният транспорт - до и от мястото на изложбата. Тази застраховка има голямо значение за обектите на интелектуална собственост, които са пробен период и все още не са включени в масово производство, т.е. цикълът не е приключен окончателно.


Съществуват още много застраховки, свързани с интелектуалната собственост, като застраховка срещу фалит, застраховка на кинотеатри и др.


В един от следващите броеве на в. „Застраховател прес” ще разгледаме по-подробно основните условия по анонсираните в предходното изложение застраховки.


Надяваме се, че с настоящия материал сме „повдигнали”, макар и малко, завесата на застраховки, които досега са пренебрегвани от българската застрахователна практика. Ние обаче сме убедени, че застраховането на интелектуална собственост има място на българския застрахователен пазар. Нещо повече, то може да се обособи като клон на застраховането.


 


 


 


 
[1]  В застрахователната теория и практика „малките застраховки” се наричат така не защото са малко значими, а защото застрахователните дружества получават малки приходи от тяхното предлагане на застрахователния пазар. При тях застрахованата съвкупност е малка. Трудно се обхваща и закономерността в проявлението на риска. След краткотрайно предлагане на застрахователния пазар някои от тях се преливат в основните застраховки.

[2] Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. М., 2005.

[3] Цыганов, А.А. Разработка программ страхования интеллектуальной собственности. // Организация продаж страховых продуктов, 2006, n. 2.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки