Гаранционен фонд

www.guaranteefund.bg

І. ПРЕДСТАВЯНЕ

Гаранционният фонд (ГФ) е създаден през 1997 г. със Закона за застраховането.

Фондът е юридическо лице със седалище в София и има предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт.

През 1997 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 93 от Закона за застраховането, Министърът на финансите на Република България издава Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд. Този правилник урежда:

1.устройството и дейността на Гаранционния фонд;

2.дейността по набирането, управлението и разходването на средствата по него.

3.дефинира статута и предмета на дейност.

Със създаването на Комисията за финансов надзор (КФН) през 2003 г., правилникът на фонда се издава от председателя на КФН, като Комисията става и надзорна за фонда институция.

ІІ. ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА:

Да прилага разпоредбите на действащите законови и подзаконови нормативни актови, както и актовете на българските държавни органи, регулиращи по силата на закона дейността в областта на застраховането.

Да изпълнява функциите и задачите, възложени по закон.

ІІІ. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ФОНДЪТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ:

Кодекса за застраховане, законовите и подзаконови нормативни актове по прилагането му, регламентиращи застрахователната дейност.

Решенията, заповедите и указанията на КФН и на УС на АБЗ, касаещи дейността на фонда.

Фондът постига целите си и чрез добросъвестно сътрудничество със застрахователните компании, извършващи задължително застраховане, органите на държавната власт в Република България.

ІV. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Фондът се управлява от управителен съвет. Той се състои от петима членове - дееспособни физически лица, включително председател. Членовете на УС се избират измежду представители на застрахователите, които извършват задължително застраховане.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Борислав Михайлов – председател на УС

Николай Сотиров - генерален секретар

Теменуга Ненова – член на УС

Диана Евстатиева – член на УС

Йордан Кифов – член на УС

Евгени Игнатов – член на УС

 

Председатели на управителните съвети на фонда (по реда на тяхното избиране):

Иван Василев

Христо Печеняков

Милети Младенов

Борислав Михайлов

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА:

Управителен съвет

Директор

Отдел “Ликвидация”

Отдел “Специална ликвидация”

Отдел “Правен и регреси”

Отдел “Финанси и счетоводство”

Отдел “Информационни системи и анализи”

Отдел “Обща администрация и секретариат”

V. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

ГФ има осъществени контакти със сходни организации в Германия, Полша и Чехия. Отправени са покани за сътрудничество до Гаранционния фонд във Франция, Гърция, Словения, Турция, както и до представителите на Световната банка в България с искане за съдействие за осъществяване на контакти със сродни на фонда институции в чужбина.

С тези контакти се търси полезност в следните направления:

● устройствени правилници (публикации) за Гаранционния фонд;

● аналитични функции на Гаранционния фонд; връзки със застрахователите;

● ресурси на Гаранционния фонд; управление и инвестиции; връзки с надзорната власт;

● законова рамка.

 

VІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ

Гаранционният фонд е създаден, за да обезщетява пострадалите от пътнотранспортни произшествия лица. Той работи с условията на задължителното застраховане и перспективите за неговото развитие произтичат от принципите на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”.

Усилията на фонда са съсредоточени към действия, които да доведат до подобряване и разширяване на обхвата и събираемостта по застраховката “Гражданска отговорност”, а именно:

1.ежеседмично събиране от застрахователните компании на данни за регистрираните полици по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт;

2.предоставянето им на КАТ за налагане към техния масив на регистрирани МПС;

3. предприемане на мерки от тяхна страна за спиране от движение на МПС или средствата за обществен транспорт, както и административно-наказателни на лицата, без сключена задължителна застраховка.

С приемането на Кодекса за застраховане функциите и задачите на фонда влизат в нови измерения:

1.отпада от отговорност изплащането на обезщетения при виновен неправоспособен водач;

2.след влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, се разширява териториално отговорността, като се обхващат случаите освен на територията на Република България и тази на друга страна-членка на Европейския съюз;

3.структурата на управление се променя, чрез създаването на съвет на фонда, който осъществява контрол и надзор върху дейността.

Предстои тези новости да бъдат въведени през 2006 г. Това изисква много усърдна и професионална работа на ръководството и служителите на фонда, както и подкрепата на застрахователната общност в цялост, за да продължи Гаранционния фонд да бъде институция с история и доказана стабилност.

 

 

 

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Гаранционен фонд
Борислав Михайлов
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ

Председател на УС и Изпълнителен директор
Завършва СУ “Климент Охридски”, Юридически факултет през 1980 г. със специалност “Право”.
Има специализации по мениджмънт в гр. Берлин Германия (1996), в Австрийската стопанска камара (1997) и във Висшата школа за мениджъри ИКО ИНТЕЛЕКТ (1998).
В застраховането е от 1983 г., като юрисконсулт в специализиран клон за МПС на ДЗИ, а впоследствие става главен юрисконсулт в Централно управление.
За периода 1997-2001 г. е избран за заместник-председател, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ.
От 2002 до днес е председател на Съвета на директорите на “Интерамерикан – България” ЗАД.
Председател на Асоциацията на българските застрахователи е за периода 1998-2000 г.
От 2001-2002 г. е член на Управителния съвет на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
Един от създателите на Гаранционния фонд през 1997 г. и член на Управителния съвет 1997-2002 г.
От м. октомври 2004 г. е председател на Управителния съвет на фонда.

Николай Сотиров
НИКОЛАЙ СОТИРОВ

Генерален секретар
Завършва Висш икономически институт през 1976 г. със специалност “Статистика”.
Има висша следдипломна специализация по “Застраховане” във ВИИ, специализации по застраховане в Чехия, Унгария, Франция и Австрия, както и специализиран курс за обучение на ръководни кадри в застраховането и застрахователния надзор в Германия.
В застраховането е от 1978 г., като специалист, главен специалист имуществено застраховане, ръководител направление, директор на дирекция Автомобилно застраховане” в ЦУ на ДЗИ, асоцииран член на УС на ДЗИ.
Трудовият му стаж продължава, както следва: 1995-1996 – “Българско застрахователно дружество” АД – член на УС и изпълнителен директор, Молдовско-българско ЗД “Бояна” – зам.председател на СД и изпълнителен директор; 1996-1997 - “Международен застрахователен институт” АС – председател на УС и изпълнителен директор; 1997-1999 – ЗК “Български имоти” АД – член на УС и изпълнителен директор; 199-2002 – ЗАД “Армеец” -председател на УС и изпълнителен директор; 2003-2005 г. – член на УС на ГФ.
От 01.01.2005 г. до днес е директор на Гаранционния фонд.
Диана Евстатиева
ДИАНА ЕВСТАТИЕВА

Член на УС
Завършва висше образование във ВИИ”Карл Маркс” (1975/1979г.), специалност „Финанси и кредит”. Има следдипломна квалификация по мениджмънт и управление към Австрийската Търговска Камара от 2002 г. и специализации по: „Карго” застраховане- TTCLUB; във водещи компании по обработка на застрахователни обезщетения – Англия; във водещи компании по обработка на застрахователни обезщетения – Англия; в National Insurance Academy of INDIA-agricultural insurance; в Lloyd’s Maritime Training Programme - морски „карго”щети; „Winterthur” - селскостопанско застраховане и презастраховане –Швейцария; Marsh UK Group –по застраховане и презастраховане –-Англия; 5-ти IVR-Colloquium /Inland Waterway transport/- Австрия; „Управление на човешките ресурси” –DICON-България; Участие в семинар на ERA.
Постъпва в ЗПАД ”Булстрад” на 03.09.1979 г. За периода 1979-1996 работи като: инспектор в дирекция ”Карго”; застраховател в Дирекция ”Каско и карго”; главен експерт в Дирекция ”Каско, карго и общо застраховане”; директор дирекция ”Ликвидационна дейност”.
От 18.12.1996г. до днес е генерален директор на генерална дирекция ”Застрахователни обезщетения”.
От 1997 г. до 2002 г. е Claims officers на Националното бюро „Зелена карта”, а от 2001 г. е избрана за член на УС на ЗПАД ”Булстрад”.
Евгени Игнатов
ЕВГЕНИ ИГНАТОВ

Член на УС
Евгени Игнатов – член на УС
Роден на 19.01.1971 е гр. София. През 1997 г. завършва “Технически университет” – София със транспорт”, магистърска степен.
Трудовият си стаж започва през 1999 г. в “ДЗИ – Общо застраховане” АД, клон София, като автоексперт – оценител. За периода 2000-2002 г. работи като: ръководител сектор “Ликвидация”, главен експерт “Аквизиция”, главен експерт “Аквизиция и централизирана ликвидация ‘Зелена карта”, Главен експерт “Регресни претенции и централизирана ликвидация по застраховка ‘Зелена карта’”;.Дирекция “Автомобилно застраховане” в “ДЗИ – Общо застраховане” АД. От м. ноември 2002 г. до днес е Директор Дирекция “Автомобилно застраховане в “ДЗИ – Общо застраховане” АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки