"Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД


управление: Дочо Карадочев
адрес: София 1301, бул. “Александър Стамболийски” № 55, ет.1
телефон: 02/ 923 69 11
факс: 02/ 923 69 11
e-mail: baez@baez-bg.com

уеб сайт: WWW.BAEZ-BG.COM/

 

"Българска агенция за експортно застраховане" EАД (БАЕЗ) е единственото специализирано застрахователно дружество в България, което застрахова плащанията по сделки за износ или за продажба в България.

БАЕЗ застрахова и банкови кредити, гаранции, инвестиции в чужбина и акредитиви.

БАЕЗ е застрахователно дружество с единствен акционер Република България, представлявана от Министъра на икономиката.

Българска агенция за експортно застраховане е  специализирана в сключването на следните застраховки:

 • Застраховка на плащания по сделки за износ
 • Застраховка на плащания по продажби в България
 • Застраховка на банкови кредити за финансиране на износа
 • Застраховка на гаранции
 • Застраховка на инвестиции в чужбина
 • Застраховка на акредитиви.

  Агенцията предлага застрахователните си продукти както на българските фирми, така и на всички търговски банки.

  БАЕЗ е основана през 1998 г. като акционерно дружество. Едноличен собственик на Агенцията е Република България, представлявана от Министъра на икономиката. Акционерният капитал е в размер на 10 милиона лева

 • Ползи за фирмите

  Финансовите застраховки, предлагани от БАЕЗ предоставят ценни предимства за фирмите. Застраховките на плащания дават възможност:

 • Активно и успешно да се управляват и покриват рисковете от неплащане по търговските сделки и по този начин да се осигури защита от финансови загуби.

 • Компанията да повиши конкурентоспособността си, като предложи на клиентите си отсрочено плащане и застрахова в БАЕЗ риска от неплащане.

 • Ефективно да се управлява финансовата ликвидност.

 • Фирмата да се сдобие с надеждна оценка на финансовото състояние и платежоспособността на своите партньори.

 • По-широк достъп до финансиране на дейността чрез прехвърляне на правата по полицата на банка.

  Застраховката на банков кредит за предекспортно финансиране предоставя на търговските банки възможност за:

 • Повишаване на оперативния резултат поради начисляване на по-малко провизии;

  Съгласно Наредба № 9 на БНБ застрахователните полици, сключени от БАЕЗ за сметка на държавата се смятат за безрисково обезпечение по банкови кредити.

 • Подобряване качеството на кредитния портфейл и намаляване на рисковия компонент на активите;

 • Осигуряване на високоликвидно обезпечение.

 • Дейност на БАЕЗ

  БАЕЗ извършва дейност по два основни закона - Закона за застраховането и Закона за експортното застраховане.

  Законът за експортното застраховане (последна редакция ДВ, бр. 92/2004) е специално създаден, за да се регулират принципите на тази дейност в България. Съгласно този закон БАЕЗ провежда държавната политика в областта на експортното застраховане, като покрива непазарни рискове от свое име и за сметка на държавата.

  Съгласно Закона за застраховането БАЕЗ сключва застраховки срещу пазарни рискове за своя сметка.

  Основен критерий за чия сметка ще се сключи застраховката е държавата на евентуалното сбъдване на риска.   СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД
   РОСЕН НАЦЕВ

   Заместник-изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
   БИСТРА ИЛКОВА

   Председател на Съвета на директорите
   ДИЯНА НАЙДЕНОВА

   Заместник-председател на Съвета на директорите
   КРАСИМИРА ДЮЛГЕРСКА-СТОЙКОВА

   Член на Съвета на директорите


    
   Застрахователна библиотека
   Полезни връзки
   orange_li
   "Основи на застраховането"
   Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
   orange_li
   "Здравно застраховане"
   д-р Ирена Мишева ,
   orange_li
   "Презастраховане"
   Христо Драганов, 2001