ЗЕАД „ЦКБ Живот”

адрес: гр.София 1407, бул.Джеймс Баучер 51, ет.10
телефон: (02)815 48 00
факс: (02)815 48 33
e-mail: secretary@ccb-life.bg

уеб сайт: WWW.CCB-LIFE.BG

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ЗАД “Армеец”, “ЦКБ“ АД и ПОАД “ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887. Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 год.


Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е „ЦКБ Груп” АД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на Компанията.

Застрахователното дружество е с капитал 6 400 хил. лева. То инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери.

Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, който гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

ПРОДУКТИ

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ стартира продажбата на висококонкурентни рискови застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай.

  • Индивидуална рискова застраховка “Живот”

  • Групова рискова застраховка “Живот”

  • Застраховка “Живот” на кредитополучател

  • Групова застраховка „Живот” за доживяване на определен срок „Интерес”

  • Задължителна застраховка „Трудова злополука”


ЦЕЛИ

Основна цел на ЗЕАД „ЦКБ Живот” е първокласно обслужване на клиентите и осигуряване на ефективна застрахователна защита чрез предлаганата широка гама от застрахователни продукти.

ЗЕАД „ЦКБ Живот” също така се концентрира върху реализацията на кръстосани продажби и съвместни продукти с останалите компании от финансовия сектор на Химимпорт Холдинг. Разчитайки на силни партньори като ЗАД „Армеец” и „ЦКБ” АД, Дружеството ще успее да предложи комплексни финансови услуги и да задоволи специфичните изисквания на своите клиенти.

ЗАДАЧИ

Основна задача на ЗЕАД „ЦКБ Живот” е да разшири партньорството си с водещи лицензирани брокери , с банки и лизингови компании, а също така и с дружествата от холдинговата структура.

ПАРТНЬОРСТВО

С подкрепата на основния акционер и осигурената финансова стабилност в лицето на най-голямата публична холдингова компания в България, ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ има сериозни предпоставки за растеж и за утвърждаване като един от стабилните застрахователи на българския животозастрахователен пазар.

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ може да бъде вашият делови партньор, който да осигури надеждно, взаимноизгодно и дългогодишно сътрудничество.

УПРАВЛЕНИЕ


ЗЕАД „ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:


Ярослава Кръстева

Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор


Здравка Димитрова

Заместник-председател на Съвета на директорите


Доц. Цветан Давидков

Член на Съвета на директорите

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕАД „ЦКБ Живот”


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки