Сдружение „Обединени Застрахователни Брокери”


Сдружение „Обединени Застрахователни Брокери”

управление: Максим Максимов адрес:
телефон:

уеб сайт: http:// www.ozbrokeri.bg

Сдружение „Обединени Застрахователни Брокери” е учредено на 23.06.2007г. от осемнадесет учредители – застрахователни брокери. Сдружението е с нестопанска цел. Регистрирано е с решение на Софийски Градски Съд по фирмено дело №13192 от 2007г.

След учредяването са приети още пет застрахователни брокера – общо 23 .

Членовете на Сдружението имат годишен премиен приход около 25 млн. лева и над 90 000 клиента (физически и юридически лица).

В момента ОЗБ имат около 50 офиса и около 800 застрахователни консултанта.

ОЗБ си поставя за цел да покрие, чрез своите членове, територията на страната към края на 2008 година с около 80 офиса.

Сдружението има за задача да разработи и осъществи програми за организационно, методическо и научно подпомагане дейността на своите членове.

Основна задача е да представлява и защитава интресите на своите членове пред трети лица и държавни органи, сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина.

ОЗБ ще създаде условия за своевременно обменяне на информация и идеи, организиране на семинари, конференции и други форуми на регионално и национално ниво.

Сдружението ще създаде свои структури по аквизиция и ликвидация, чрез които да улесни дейността на членовете си и оптимизира отношенията им със застрахователните компании.

ОЗБ си поставя за задача, постепенно да унифицира програмните продукти на членовете си с цел оптимизиране на дейността им и отношенията (разчетни и други) със застрахователните компании.

Сдружението представлява членовете си на основание изрични пълномощни пред застрахователните компании при подписване и преподписване на брокерските договори.

Органите на управление са Общо събрание и Управителен съвет с председател Максим Максимов. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки