„Застрахователно дружество „ОЗОК Инс”” АД

„Застрахователно дружество „ОЗОК Инс”” АД

адрес: гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Атанас Далчев”, между блок 93 и блок 96
телефон: 02/495 13 35, 0893/558 016
факс: 02/495 13 54
e-mail: info@ozok.bg

уеб сайт: http://www.ozok.bg

Дружеството е с едностепенна форма на управление.  Членове на Съвета на директорите са: Председател: Александър Петров Личев; Членове: Румен Кирилов Димитров; Женя Иванова Пилкова. Представлява се от Александър Петров Личев – Главен изпълнителен директор  и Румен Кирилов Димитров – Изпълнителния директор .

ЗД „ОЗОК Инс“ АД (старо наименование - „ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008г. под наименованието „Общинска здравноосигурителна каса” АД, с ЕИК 200140730. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул."Атанас Далчев" 93-96. Дружеството притежава лиценз № 523-ЗОД от 15.05.2008 г. за доброволно здравно осигуряване, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

От създаването си до м.август 2013г.  Дружеството е предлагало на пазара следните продукти:

  • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
  • Извънболнична медицинска помощ
  • Болнична медицинска помощ
  • Допълнителни услуги
  • Възстановяване на разходи за медикаменти
  • Стоматологична помощ

В съответствие с изискванията на параграф 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ бр.60 от 07.08.2012 г.) “Общинска здравноосигурителна каса” АД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и съгласно Решение № 619-ОЗ от 07.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор получи лиценз за извършване на застрахователна дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение № 1 от КЗ, за всички рискове по застраховки „Злополука” и „Заболяване”, под наименованието „ОЗОК – Здравно застраховане” АД. На 15.08.2013г. са вписани съответните промени, следващи от прелицензирането на Дружеството като застраховател, по партидата му в Търговския регистър на Агенцията  по вписванията.

От създаването си и до момента,   ЗД „ОЗОК Инс“ АД се специализира и стреми към постоянно развитие, с цел предоставяне на адекватна, своевременна  и достатъчна медицинска помощ на множеството обслужвани от на клиента, чрез:

         Осигуряването на улеснен достъп до реномирани лечебни заведения и клинични лаборатории в цялата страна;

         Осигуряването на качествено абонаментно обслужване във всички партньорски медицински заведения;

         Бързо и адекватно насочване на клиентите ни към подходящия специалист от координатор на дружеството – медицинско лице.

ЗД „ОЗОК Инс“ АД е едноличен собственик на „Медико-Дентален център ОЗОК” ЕООД www.mdcozok.bg ,  където застрахованите лица, както и всички други пациенти, могат да ползват широк спектър от медицински специалисти и изследванията в извънболничната помощ, висококачествена медицинска апаратура и обслужване, както и дентална помощ.

 

Предлаганите с Медицинската застраховка пакети от здравни услуги са разработени в съответствие с конкретните нужди на клиентите и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000