Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

16.03.2022За м. февруари 2022 г. в КФН са получени 120 (сто и двадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на  застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или за промяна на адреси, представители или други обстоятелства.
През периода са постъпили уведомления от националните компетентни органи относно намерението на 3 (три) застрахователни дружества да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и не са постъпвали уведомления относно оттегляне на намерението на застрахователи  със седалище в ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Към края на м. февруари 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 420 (четиристотин и двадесет) дружества.
За м. февруари 2022 г. в КФН са получени 25 (двадесет и пет) уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
През същия период са получени 83 (осемдесет и три) уведомления относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  Поради това, към края на февруари 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в Република България, намалява до 2 070 (две хиляди и седемдесет).
През м. февруари 2022 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните органи на три държави членки относно намерението на 1 (един) местен застраховател да разшири обхвата на класовете застраховки, които предлага на територията на посочените държави членки. Към края на м. февруари 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет).
За периода 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователни посредници със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична дейност.
В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 55 (петдесет и пет) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012