Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд

Застраховките "Живот" свързани с инвестиционни фондове нямат алтернатива в България. Те дават напълно нов поглед и ново по-добро решение в дългосрочен план.

Застрахователната сума (размера на застрахователното покритие) е абсолютно гарантирана, определя се от клиента и за да се избегнат рисковете на валутния обмен, всички разплащания могат да бъдат в съответната валута. Това дава на нашите клиенти стабилност и сигурност в инвестициите.

Вноските по застраховките реално намаляват дължимия данък върху Вашите доходи, като се приспадат от облагаемия Ви доход съгласно ЗОДФЛ.

Основни покрития:

 • При доживяване на срока - на застрахования се изплаща договорената застрахователна сума и допълнително разпределената доходност;

 • При трайна нетрудоспособност от злополука - на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента нетрудоспособност или рента, съгласно условията на съответния продукт. При по-тежки увреждания, ДЗИ поема по нататъшното плащане на застрахователните вноски.

 • При загуба - на посочените ползващи лица се изплащат застрахователната сума и допълнително разпределената доходност.

Освен високата степен на застрахователна защита дългосрочните застраховки "Живот" на ДЗИ, са със спестовен елемент и могат да бъдат свързани с някой от следните инвестиционни фондове:

 • "Високодоходни ценни книжа, гарантирани от държавата" - държавни ценни книжа, емитирани в лева, щатски долари или евро;

 • Валутен инвестиционен фонд:

  • Активи във щатски долари: държавни ценни книжа, емитирани в щатски долари;

  • Активи във евро: държавни ценни книжа, емитирани в евро.

Ежегодно върху спестовната част на застраховката се разпределя доходност, в зависимост от избрания инвестиционен фонд, която се получава заедно с договорената застрахователна сума.

Вие избирате:

 • Срок на застраховката - срока след който да разполагате със спестяванията си;

 • Вида и начина на внасяне на застрахователната премии (вноски); - Типа и размера на застрахователната сума (застрахователното покритие);

 • Начина на получаване на застрахователната сума в края на периода;

За тази застраховка е характерно, че спестовната част от застрахователната премия се влага в инвестиционни фондове, посочени от застрахования. По време на действието на застраховката е възможно: да се промени или да се раздели спестовната част на премията между няколко инвестиционни фонда; да се промени или да се раздели спестовната част на премията между няколко инвестиционни фонда; да се промени размерът на застрахователната сума; да се промени съотношението между рисковата и спестовната част.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000