Женитбена застраховка/ капитал за образование

Застрахователната сума се изплаща напълно и безусловно при сключване на брак. За времето от навършване на пълнолетие до настъпването на условието, застрахователната сума може да бъде увеличена с процент отговарящ на доходността на премийните резерви. По този вид застраховка се прилага и ограничаване на възрастта, до която трябва да настъпи женитбата. След този срок застрахователната сума се изплаща безусловно. Изплащането е гарантирано и в случай, че поради смърт на застраховащия е прекратено изплащането на застрахователните премии. За застраховката е характерно и покриването на други рискове за застрахованото лице до навършване на пълнолетието му.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки