България си остава изключително малък пазар за световните лидери в застраховането

04 Ноември 2006 г.,zastrahovatel.com
Виолета Даракова, изпълнителен директор на ЗД „Евроинс” АД

- Г-жа Даракова, с какво ще запомните отминаващата 2006 г. като професионалист?

- Като цяло 2006 г. е година на значителни промени в застрахователния бизнес. Приет беше новият Кодекс за застраховането, който промени регулаторната рамка за застрахователния пазар в страната и въведе значително по-високи изисквания за застрахователните компании. Освен това отпадна и минималната премия по застраховка “Гражданска отговорност”, което доведе до драстично намаляване на цената й. Надявам се, че това няма да окаже негативно влияние в следващите години, тъй като резултатите по тази застраховка се получават около три години след сключването й. Едновременно с това значителни дискусии бяха проведени около бъдещето на застраховка „Зелена карта” след 1 януари 2007 г. и логичното поскъпване на „Гражданската отговорност”.

2006 г. е годината и на прелицензирането на застрахователните компании с оглед присъединяването на България към Европейския съюз.

По отношение на нелоялната конкуренция все още има към какво да се стремим.  Ръководството на застрахователния надзор стартира политика за подобряване на етиката на застрахователния пазар. Смятам, че в известна степен това вече се вижда дори и по засилената кореспонденция между надзора и компаниите по отношение на редица въпроси от чисто оперативно естество.

 

 

- Прогнозните данни за дейността на ЗД “Евроинс” АД сочат един доста голям ръст за третото тримесечие както в премийния приход / 19.5% /, така и в печалбата / 100%/ на компанията. На какво се дължи този забележителен успех?

- В продължение на няколко последователни години ЗД «Евроинс» АД инвестира значителни средства в усъвършенстването на дейността си. Става дума за изграждането на информационен софтуер, който работи в реално време и предоставя непрекъсната комуникационна свързаност между агенциите и централно управление, за разработването на нови продукти, които в максимална степен да отговорят на изискванията на клиентите, както и за подобряване на интеграционните процеси с останалите дружества в холдинговата структура.  На този етап на развитие считам, че Евроинс е напълно готово да посрещне предизвикателствата, свързани с присъединяването на България към ЕС и това най-вече се доказва от добрите финансови резултати на дружеството.

 

 

 

- Да ни издадете авансово някои от по-важните резултати на компанията до края на годината….

- ЗД „Евроинс” АД, като публична компания, е поелa ангажимент пред своите акционери всяко тримесечие да предоставя прогнози за своето развитие  и очаквани резултати. Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа обаче тази информация се предоставя първоначалоно на Българската фондова борса и на Комисията за финансов надзор.

 

- Наскоро получихте лиценз за няколко нови продукта. Бихте ли представили новите в тях?

- С решение от 27 септември 2006 г. Комисията за финансов надзор издаде допълнителен лиценз на ЗД „Евроинс” АД за разширяване на предмета на дейност с нови видове застраховки: застраховка "Релсови превозни средства. Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства"; застраховка "Летателни апарати. Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати" и застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати", включваща всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на летателни апарати и гражданска отговорност на превозвача на летателни апарати.

По този начин дружеството ще може да отговори в по-висока степен на повишаващите се изисквания на своите клиенти и ще бъде значително по-конкурентоспособна след присъединяването ни към ЕС чрез предлагането на нови застрахователни продукти.

До края на тази година очакваме общ премиен приход от новите застраховки в размер на 240 000 лв., от които 15 500 лв. ще са от застраховката на релсови превозни средства. За 2007 г. се предвижда двоен ръст в премийните приходи по тези застраховки в размер на около 600 000 лв., а за 2008 г. - 826 000 лева.

 

- Не бих искала да настъпвам в “неприятни води”, но не мога да се въздържа да ви запитам за злополучната срутена сграда на улица „Алабин" 39, инцидент, при който загинаха две момичета. Застрахователната сума е била  1.3 млн. лева, но  няма да бъде изплащано никакво обезщетение, защото сградата се е самосрутила след ремонтни дейности. Бихте ли обяснили още веднъж за читателите на вестника и на сайта ни, за да няма никакви недоразумения, каква точно бе застраховката и в кои случаи застрахователят не изплаща обезщетения….

- Срутената сграда на ул „ Алабин” 39 е изключително трагичен инцидент, в който за голямо съжаление има и жертви. В качеството си на изпълнителен директор на ЗД „Евроинс” АД бих желала да изразя нашите съболезнования към семействата на загиналите момичета.

Сградата е застрахована в нашето дружество като договорът е бил сключен през август 2005 г. и тази година е подновен. Най-общо покритите рискове включват пожар, природни бедствия и аварии по ВиК и елетроинсталации. Към полицата няма сключена “Гражданска отговорност на застрахования за възникнали искове за причинени вреди на трети лица и имущество”. Общите условия, неразделна част от всеки застрахователен договор, изключват изплащане на обезщетение при настъпване на щети в случай на нарушени строително-технически норми и изисквания, при извършване на ремонти, реконструкции или промени, също така при конструктивни или проектни изменения, допълнения или подобрения при възстановяване на увредено имущество и др.

Към този момент не бихме могли да вземем решение по случая, тъй като все още се извършват проверки и не сме получили официалното становище на следствието.

 

-  Остават само два месеца и половина до официалното признаване на страната ни за член на ЕС. Това събитие неминуемо ще рефлектира и върху застрахователния пазар – нови компании, навлизане на чужди застрахователи чрез клонове в България, износ на бизнес от страна на нашите застрахователи зад граница… Какви са вашите очаквания и прогнози – позитивни или известен страх от конкуренцията, която ще се задълбочи в този ресор на икономиката ни?

- Oт 1 януари 2006 г. влезе в сила новият Кодекс за застраховането, с което се обединяват всички досега действащи нормативни актове. По този начин като създадени регулативни органи, нормативна база и капиталови изисквания, българският застрахователен пазар по нищо не се отличава от европейския. Присъединяването на страната ни към ЕС ще даде възможност на всяка застрахователна компания от страна-членка да отвори свое представителство в България, без да е необходимо издаването на лиценз от Комисията за финансов надзор. Това несъмнено ще доведе до нови участници на българския застрахователен пазар и ще засили конкуренцията. Въпреки това, ако анализираме как се е променил застрахователният пазар в десетте новоприети членки след присъединяването им към ЕС, ще видим, че в повечето от страните не са настъпили съществени изменения в пазарните дялове на отделните участници. Освен това поради редица причини, между които не на последно място и демографски, и въпреки добрите ръстове, които отбелязва застрахователният сектор през последните години, България си остава един изключително малък пазар и вследствие на това не особено атрактивен за голяма част от световните застрахователни лидери.

 

- Какво ново очаква конкретно ЗД “Евроинс” АД – нова политика, нови продукти, структурни промени, промяна в портфейла, износ на бизнес зад граница …или…?

- След направените промени на последното Общо събрание на акционерите ЗД „Евроинс“ АД отговаря както на всички изисквания на нормативните актове, регулиращи дейността на публичните компании, така и на новоприетия Кодекс за застраховането. През 2006 г. дружеството на два пъти увеличи собствения си капитал, като втория път това бе постигнато чрез реализиране на публична емисия акции на фондовата борса. Към момента ЗД „Евроинс“ АД разполага с добре изградена клонова мрежа, надежден софтуер, квалифициран персонал, адекватни нива на тарифите и система за бързо изплащане на обезщетенията, в резултат на което е напълно готова да отговори на нарастващата конкуренция.

 

Въпросите зададе Илеана СтояноваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки