Eдин от най-бързо развиващите се финансови сектори управлява над милиард лева активи

16 Ноември 2005 г.,zastrahovatel.com
Нетните активи, акумулирани от частните пенсионни фондове, преминаха психологическата граница от 1 милиард лева към края на деветмесечието на 2005 г. Това сочат окончателните резултати за дейността по допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2005 г на Управление „ Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор. Прогнозите са до края на тази година те да нараснат с още 100 милиона лева.

Проследявайки развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България през първите три години от неговото съществуване, ясно се наложи изводът, че това е един от най-бързо развиващите се финансови сектори в страната, а частните пенсионни фондове – едни от най-големите институционални инвеститори. Размерът на акумулираните средства от известно време поставя въпроса за либерализиране на пазара на инвестициите и разчупване на ограниченията, заложени в закона. Предвижданите промени в КСО по отношение на инвестициите са именно в тази насока. Страната ни е поела ангажимент да отпадне ограничението за инвестиции в държавни ценни книжа след присъединяването ни към Европейския съюз, а това ще доведе до промени в ограничеията и по отношение на остналите инвестиционни инструменти, в които пенсионните фондове могат да влагат набраните средства.

 

   Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2005 г. възлизат на 1. 019 милиарда лева. Спрямо деветмесечието на 2004 г. нарастването е с 336. 6 млн. лв., или с 49,33%. Най-голям е размерът на нетните активи в универсалните фондове – 393.1 млн. лв., което е относителен дял от 38.59% в общите нетни активи. Следват доброволните пенсионни фондове с 385.7 млн. лв. нетни активи, което представлява дял от 37.85%. В професионалните фондове натрупаните средства са в размер на 240.1 млн. лв., което се равнява на дял от 23.56%.

Към 30.09.2005 г. в трите вида фонда се осигуряват 2 905 344 лица, което представлява ръст от 10.21% о спрямо осигурените 2 636 090 лица към края на месец септември на 2004 г. Най-голям е броят на осигурените лица в универсалните пенсионни фондове – 2 182 691, или 75.13% от броя на всички осигурени. В доброволните фондове се осигуряват 542 969 души, или 18.69%, а в професионалните – 179 684 лица, или 6.18%.

Пенсионноосигурителните дружества приключват деветмесечието на 2005г. с общи приходи в размер на 23.056 млн. лв., което представлява нарастване с 6.882 млн. лв. спрямо 30.09.2004 г., когато приходите възлизат на 16.174 млн. лв. Нарастването на общите приходи на пенсионноосигурителните дружества е с 13.37 процентни пункта повече от нарастването на общите им разходи.

 

Графика Пазарен дял на пенсионноосигурителните дружества по брой осигурени лица към 30.09.2005 г.

Графика Пазарен дял на пенсионноосигурителните дружества по размер на нетните активи на управляваните от тях пенсионни фондове към 30.09.2005 г.

 

Универсални пенсионни фондове

И през разглеждания период универсалните фондове запазват тенденцията на динамично развитие. Към септември 2005 г. активите на тези фондове за първи път надхвърлиха активите на доброволните. Това е съвсем обяснимо, като се има предвид динамичното нарастване на броя на осигурените лица. В момента в тези фондове се осигуряват 2 182 691 души. За сравнение към края на 2004 г осигурените са били 2 004 776 лица, към края на 2003 г. – 1 613 875 лица, а през 2002 г., когато въсщност стартира осигуряването в УПФ, броят им възлизаше на 1 164 482 души. Най-много са осигурените лица в УПФ “Доверие” – 881 693 души, което му осигурява 40.39% пазарен дял по този критерий. Втората позиция остава за УПФ“Алианц България” с 449 892 осигурени и пазарен дял от 20.61%. На трето място по брой осигурени лица е УПФ “ Съгласие”- почти 205 000 души и съответно пазарен дял от 11.86%. Тези три универсални фонда държат над две трети от този пазар. Останалите фондове варират между 9.39% и 1.78% пазарен дял.

Набраните от универсалните фондове нетни активи през периода възлизат на 393. 184 млн. лв. От осигурителни вноски в тези фондове са събрани 15.4 млн. лв. Средният месечен размер на вноската на едно лице е 14.17 лв., а средният размер на натрупаните средства в индивидуалната му партида възлиза на 180.14 лв.

През периода универсалните фондове са инвестирали средства в размер на близо 382 млн. лв. Отново най-голям остава делът на инвестициите в ДЦК – 215.1 млн. лв., или 56,28 % от общия инвестиционен портфейл. На второ място по размер на направени инвестиции са банковите депозити – 68.8 млн. лв., или 18.02% от инвестиционния портфейл. 57.6 млн. лв. са инвестирани в ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари и този инструмент заема 15.08 % от общите инвестиции. Размерът на инвестициите в акции на всички УПФ в общия инвестиционен портфейл възлиза на 24.2 млн. лв., което представлява относителен дял от 6.34 %, а на корпоративните облигации – 33.3 млн. лв., или 8.74 %. Размерът на инвестираните средства в ипотечните облигации е на стойност 33.6 млн.лв., или 8.80 % от инвестициите на всички универсални фондове.

Професионални пенсионни фондове

Професионалните фондове, в които се осигуряват работещите в условията на първа и втора категория труд, са набрали 179 684 души. Сред тях с най-голям брой осигурени е ППФ “Доверие” със 71 901 души и пазарен дял от 40.02%, следван от ППФ “Алианц България” с 37 498 осигурени и пазарен дял от 20.87 %.

240.136 млн. лв. е размерът на нетните активи, акумулирани от този вид фондове за разглеждания период. Най–голям пазарен дял по този критерий заема ППФ “Доверие” – 41.71%, следван от ППФ “Алианц България” с пазарен дял от 24.36%.

Постъпленията от осигурителни вноски през деветмесечието на тази година в професионалните фондове са в размер на 32.939 млн. лв. Средната месечна осигурителна вноска за тези фондове е в размер на 43.27 лв. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ППФ е 1 336.44 лв.

235.9 млн. лв са инвестирали професионалните фондове през периода. От тях 134.8 млн. лв., или 57,14 % от активите са инвестирани в ДЦК. Стойността на инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, е в размер на 32.5 млн. лв., което прави 13.81 % относителен дял в общия инвестиционен портфейл. Размерът на инвестициите в акции възлиза на 13.2 млн. лв., или относителен дял от 5.62%, в корпоративни облигации са вложени 19.3 млн. лв., което представлява относителен дял от 8.19% , а в ипотечни облигации – 19.7 млн. лв., или 8.37%. В банкови депозити са инвестирани 44.1 млн. лв., като делът им в общия инвестиционен портфейл на ППФ е 18.72 %.

Доброволни пенсионни фондове

Към 30.09.2005 г. в доброволните фондове се осигуряват 542 969 души. Тези фондове са набрали активи в размер на 385.765 млн. лв. С най-голям пазарен дял по акумулирани средства има ДПФ “Алианц България” - 206.9 млн. лв., което му отрежда 53.66% пазарен дял. След това се нарежда ДПФ “Доверие” с 19.12% пазарен дял. Останалите доброволни фондове заемат между 8.49% и 0.59 % дял по размери на нетните активи.

През разглеждания период постъпилите осигурителни вноски в доброволните фондове възлизат на 63 млн. лв. Средната месечна осигурителна вноска е 41.96 лева, а средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ДПФ е на стойност 710 лв. Към края на септември 2005 г. общият брой на пенсионерите в доброволните фондове е 2 147 души, като 22.7 млн. лв. са начислените пенсии и изплатени суми на осигурени лица и пенсионери. От тях най-голям е делът на еднократно или разсрочено изплащане на суми на осигурени лица, който възлиза на 12.5 млн. лв. Изплатените от доброволните фондове пенсии са в размер на 9.485 млн. лв.

Доброволните фондове са инвестирали близо 378 млн. лв. Подобно на задължителните фондове и тук в структурата на инвестиционния портфейл най-силно са застъпени ДЦК, чийто размер е 176.4 млн. лв и относителен дял от 46.56 % . На следващо място са банковите депозити в страната, в които са вложени 89.4 млн. лв. и представляват 23,61% от структурата на портфейла. Относителният дял на ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа през периода, е 13.72 %. Инвестираните в акции средства са 5,74% от общите инвестиции. Делът на корпоративните облигации е 7.97%, а вложените в ипотечни облигации средства са в размер на 43.5 млн. лв и съответно дял от 11.48 % .

Доходност на пенсионните фондове

За периода 01 октомври 2003 – 30 септември 2005 г. задължителните фондове – универсални и професионални – са постигнали доходност, която е над минимално определената. Така например среднопретеглената доходност за УПФ за посочения период е 10.82% / при минимална доходност от 6.49%/, а при професионалните фондове нейният размер е 10.80%, където размерът на минималната доходност е 6.48%.

При универсалните фондове най-висока доходност е постигнал УПФ „Доверие”- 11.84%, следван от УПФ „Ай Ен Джи” – 11.26%. С най-ниска доходност за периода се отчита УПФ „ДСК-Родина” – 9.17%.

При професионалните фондове начело на класацията е ППФ „Доверие”, реализирал доходност от 12.72%. След него се нарежда ППФ „Ай Ен Джи” с доходност от 11.17%.

Среднопретеглената дохдоност за посочения период, реализирана от доброволните фондове, е 10.48%. С най-висока доходност е ДПФ „Доверие” – 11.86%, следван от ДПФ „Ай Ен Джи” – 11.01%. Доходността на останалите фондове варира между 10.31% и 9.17%.

Ани ДимитроваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,