Потенциалът на застрахователния и осигурителния пазар у нас в условията на засилена конкуренция

20 Април 2008 г.,zastrahovatel.com
Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари” От 27 до 29 февруари 2008 г. в пловдивския новотел “Пловдив” под патронажа на министъра на финансите Пламен Орешарски се състоя Шестото международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”. В рамките на изложението се проведе и международна конференция на тема “Капацитетът на публичния и частния сектор за усвояване на европейските фондове: предизвикателства пред българските общини и финансови институции”, семинари и презентации. Лектори бяха финансисти, министри, представители на финансови институции от Европа, мениджъри и експерти. Форумът бе организиран от “Е-21” АД - издател на списание “Банки Инвестиции Пари”, с подкрепата на БНБ, КФН, БФБ-София, АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, НСОРБ.

Ключови теми на конференцията бяха “Банковият сектор на България - тенденции и рискове”, “Опитът на страните членки на ЕС при усвояване на Структурните фондове – добрите практики на  Белгия, Ирландия, Австрия и Чехия”, “Единният европейски пазар на финансови услуги и мястото на българския финансов сектор”, “Потенциалът за развитие на застрахователния и осигурителния пазар в България в условията на засилена конкуренция”, “Директивата за пазарите на финансови инструменти – новите наредби на КФН”, “Стратегия за развитие на БФБ и капиталовия пазар” и други.

В докладите и дискусиите бяха разглеждани актуални теми, свързани с кредитирането – потребителско и ипотечно, небанковото кредитиране; потенциалът на общините при усвояването на европейските фондове; конкурентоспособността на бизнеса; бъдещето на БФБ; дяловото инвестиране, развитието на застрахователния и осигурителен пазар и други.

Състояха се и редица интересни презентации на най-новите продукти и услуги на участниците в изложението, семинар на НАП за новите промени в данъчните закони през 2008 година и семинар на тема “Разработка на проекти за финансиране по Оперативните програми, актуални към момента.”

На изложението се представиха с най-новите си продукти над 30 компании, опериращи в секторите търговски банки, застраховане, пенсионно и здравно осигуряване, инвестиционни посредници, фирми за недвижими имоти, лизингови и картови оператори.

В най-интересния за аудиторията на в. “Застраховател прес” модул от форума - “Потенциалът за развитие на застрахователния и осигурителния пазар в България в условията на засилена конкуренция”, участие взеха представителите на КФН Валентина Динкова и Живка Славкова и на бизнеса - Рик Янсен, Стефан Стефанов и Иво Груев.

В предните броеве на вестник "Застраховател прес" представихме резюмета от докладите на някои от лекторите. Валентина Динкова - директор на Дирекция „Осигуряване“ в Управление “Осигурителен надзор” в КФН, говори на тема “Потенциал и възможности за инвестициите на пенсионните фондове”. Г-жа Динкова се спря на мястото и ролята на допълнителното пенсионно осигуряване (ДПО) в България и разгледа дейността и резултатите на ДПО до края на 2007 г. Тя представи краткосрочни прогнози до 2010 г. по отношение на активите на пенсионните фондове, както и работата на КФН за усъвършенстване на законодателството в областта на ДПО. Накрая тя засегна една нова тема, актуална в момента – какви са възможностите за инвестиране на средства от пенсионните фондове в инфраструктурни проекти.

 

Живка Славкова - началник отдел „Регулаторни и пазарни анализи“ в управление „Застрахователен надзор“ на КФН, оповести актуалните към момента данни за състоянието на застрахователния пазар. Според тях 1,498 млрд. лева са приходите на застрахователния пазар за 2007 г., което представлява 20,1% номинален ръст, а реалният ръст - с отчитане на инфлацията - е 10,8%.

Застрахователното проникване е 2,73% при 2,54% за 2006 г., а застрахователната плътност се очаква също да бъде по-висока спрямо предходната година (162,38 лв.) В общото застраховане премийният приход за 2007 г. е 1,264 млрд. лв., а изплатените обезщетения възлизат на 454,418 млн. лв., което представлява 25% ръст. Брутните технически резерви в общото застраховане възлизат на 898,946 млн. лв. Техническият резултат за годината е положителен и е 38,495 млн. лв.

Активите на дружествата са 1,355 млрд. лв. През 2007 г. общият размер на инвестициите е 833,862 млн. лв., отстъпените премии на презастрахователи са 246,991 млн. лв., а относителният дял на първите 4 компании в сектора е 52,22%, което показва, че намалява концентрацията в бранша.

С най-голям дял в премийния приход за 2007 г. са автомобилните застраховки –68%. От тях на „Автокаско“ се падат 44% (36% ръст в сравнение с 2006 г.), а на застраховката „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването на МПС - 24% от премийния приход. Следващото място като относителен дял заемат имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия“ - 19%) и финансовите застраховки. Най-голям дял в изплатените обезщетения също заемат автомобилните застраховки - "Автокаско" с 57%, а „Гражданска отговорност”, свързана с притежаване на МПС - с 27%.

Брутните премийни приходи в животозастраховането бележат 25,7% ръст през 2007 г. и достигат 234,085 млн. лв. Също ръст от 13,6% се отчита и в изплатените обезщетения, които през 2007 г. достигат 77,318 млн. лв. Техническите резерви на животозастрахователите възлизат на 361,137 млн., което е 34,8% ръст, а постигнатият технически резултат е с размер 12,987 млн. лв. Животозастрахователният пазар генерира активи от 805,2 млн. лв., или 27,2% ръст. През 2007 г. компаниите са инвестирали 679,257 млн. лв. (57,4% ръст). Съдейки по пазарния дял на първите четири компании, че концентрацията в сектора постепенно отслабва за сметка на увеличаващата се конкуренция. Пазарният дял на най-големите  през 2007 г. е 67,15% срещу 73% за предходната година. При премийните приходи по видове застраховки водят животозастраховките, свързани с рента. Те заемат 73% от премийния приход и генерират 180,647 млн. лв. На второ място са животозастраховките, свързани с инвестиционен фонд, където има 87% ръст. При изплатените претенции 78% дял заемат животозастраховките с рента, 8% - животозастраховките, свързани с инвестиционен фонд, и 6% - допълнителните застраховки.

 

Стефан Стефановглавен директор “Маркетинг и продажби” на ЗД “КД Живот” АД, в своята презентация на тема "Животозастрахователният пазар в България – анализ и перспективи за развитие", също направи анализ на пазара за изминалата година. Основните акценти в неговия доклад бяха върху продължаващия висок ръст на пазара на животозастрахователни продукти в България (25,7% за 2007 г.) и нарастващия интерес към застраховките, свързани с инвестиционен фонд (с ръст 55% за 2007 г.). Все повече компании се ориентират към предлагането на подобни продукти (както показват данните за периода 2 март 2007 г. - 8 март 2008 г.) и очакванията в следващите няколко години са тези иновативни продукти да станат водещи на пазара и да изместят класическата застраховка „Живот” и рента.

 

В своето изложение Иво Груев – заместник-изпълнителен директор на ЗПАД „Булстрад”, се спря на голямото значение на риск мениджмънта в застрахователната дейност. Темата за управлението на риска, за риск мениджмънта, от гледна точка не само на застрахователното дружество, а като цяло, е изключително важна, изтъкна лекторът в началото. Г-н Груев разгледа темата от три страни: какво представлява, как се формира и какво отражение намира управлението на риска в стратегията на което и да е дружество.

Преди всичко във всяко бизнес начинание трябва да има икономическа логика. Защо съществува даден бизнес? На първо място – за да предлага продукти и услуги. На второ – за да осигурява възвръщаемост или печалба на акционерите или на собствениците си. Всяко дружество притежава основни активи. Без да навлиза в детайли, г-н Груев само маркира някои от тях: сгради, машини и съоръжения, суровини и материали, човешки ресурси, продукти, както и нематериални активи в смисъл на капитали, технологии и ноу-хау, клиентска база, дистрибуционна мрежа, търговска марка (бранд) и т. н.

Каква е ролята на риск мениджмънта за дружеството, т. е. на упрпавлението на риска? Преди всичко да защитава активите на дружеството. В пряка връзка с това е идеята, че управлението на риска като процес прави предвидим процеса на реализиране на дадена стратегия или бизнес план. С други думи – той намалява отклонението в рисковете до приемливи за мениджмънта на компанията равнища. Също така добрият риск мениджмънт е пряко свързан с подобряване на имиджа на компанията и с увеличаване на авторитета на търговската марка.

Как следва да протича процесът на управление на риска в рамките на дадено дружество? Всичко започва от стратегията или бизнес плана. Всяко дружество залага определени стратегически параметри, които следва да бъдат постигнати в средносрочен и дългосрочен план. За да има вярно прогнозиране и правилно планиране, заделяне на ресурси, устойчиво развитие и т.н., процесът на управление на риска преминава през идентифициране на заплахите за стратегията и през оценка и анализ на „вероятност” и „тежест”. Процесът по-нататък се пречупва през така наречения „апетит към риска”, т. е. доколко дружеството е склонно да приеме риска като даденост, да го носи само или съответно да го управлява със свои собствени средства, или да го трансферира чрез определен вид финансиране.

Процесът на управление на риска представлява цикъл, който започва от стратегията и бизнес плана и завършва (при необходимост) с промяна и с конкретно действие, насочени към неговото модифициране и адаптиране към рисковете, които стоят пред компанията.    

Ако приемем, че един бизнес план или една стратегия представляват съотношение между факторна и резултативна величина, т. е. развитие във времето на определени финансови показатели, върху този план или стратегия влияние могат да окажат различни външни и вътрешни фактори, които да дадат отклонение в положителна или отрицателна посока.

 

Славимир Генчев

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки