Активите на пенсионните фондове през първото тримесечие на 2008 г. за първи път отбелязаха спад

08 Юни 2008 г.,zastrahovatel.com

 

Кризата на световните капиталови пазари и корекцията на борсата у нас повлия и върху развитието на пенсионния бранш

През първото тримесечие на 2008 г. общият размер на нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигнаха 2.278 млрд лева. Това сочат обобщените данни на Комисията за финансов надзор към 31 март 2008 г., които бяха публикувани наскоро. В сравнение с края на първото тримесечие на 2007 г. активите отбелязват ръст от 36.91%, но спрямо края на миналата година те намаляват с 40.116 млн.лв. или с 1.73% на сто. От стартирането на пенсионната реформа у нас това е първото тримесечие, в което пенсионните фондове регистрират отрицателен прираст на нетните активи. Причината за спада не е изолирано явление, а отразява ефекта от намалението на цените на финансовите инструменти, търгувани на фондовите борси в страната и по света. От дружествата коментират, че този спад е незначителен и загубите вече са наваксани.

Независимо от общата тенденция за намаляване на активите, броят на осигурените в трите вида пенсионни фонда се увеличава. Към 31 март 2008 г. в тях се осигуряват 3 491 583 души, като нарастването спрямо март миналата година е със 7.34 %. Най-голям е броят на осигурените в универсалните фондове – 2 682 956 души и представляват 76.84% от всички осигуряващи се за допълнителна пенсия. В доброволните фондове осигурените са 598 029, което им осигурява дял от 17.13%, а в професионалните – 210 598 души, което им отрежда 6.03% дял.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50.76%, в професионалните – 84.83%, а в доброволните – 57.87%. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33.7 г., в професионалните – 42 г., и в доброволните – 46.1 г., сочи още статистиката на КФН.

През първото тримесечие на тази година деветте пенсионни дружества реализираха различен финансов резултат от дейността си. Четири от тях излязоха на печалба – ПОК „Доверие”, ПОД „Алианц България”, ПОД „ Ай Ен Джи” и ПОК „Съгласие”. Останалите пет компании отчетоха загуби.

Универсални пенсионни фондове

През разглеждания период универсалните фондове, които са най-масовите в системата на допълнителното пенсионно осигуряване, са акумулирали средства в размер на 1.246 млрд. лева. УПФ „Доверие” е привлякъл най-много средства – 470 млн. лева, което представлява 37.71% относителен дял по този критерий. На втора позиция се нарежда УПФ «Алианц България” с 278.3 млн. лв. и дял от 22.33%. Третото място се заема от УПФ “ Съгласие” – с 148.6 млн. лв. , което му отрежда 11.92 пазарен дял. Делът на останалите универсални фондове варира между 9.88% и 0.26%.

Към края на март тази година в универсалните фондове се осигуряват 2 682 956 души. УПФ «Доверие» е привлякъл най-голям брой осигурени - 1 милион души, което му отрежда 37.41 % пазарен дял. След него се нарежда УПФ «Алианц България” с 522 608 осигурени и пазарен дял от 19.48%. На трето място по брой осигурени лица е УПФ “ Съгласие”- 340 601 души и съответно пазарен дял от 12.69%. Пазарният дял на останалите фондове варира между 9.58% и 0.39% .

Брутните постъпления от осигурителни вноски в универсалните фондове към 31.03.2008 г. възлизат на 103.901 млн. лв. Средният размер на натрупаните средства на едно лице към разглеждания период е 464.65 лв

През първото тримесечие на тази година универсалните фондове са инвестирали общо 1.187 млрд. лв. Най-много средства са инвестирани в акции и дялове – 346.4 млн.лв. което представлява 29.17% от структурата на инвестиционния портфейл. Инвестициите в ДЦК, които са в размер на 267.957 млн. лева, заемат второ място в структурата на портфейла На трето място се нареждат вложенията в банкови депозити, които възлизат на 248.4 млн. Лв, а това им отрежда 20.92% дял. В акции и права на колективни инвестиционни схеми са инвестирани 107.9 млн. лева , а в акции на дружества със специална инвестиционна цел – 43 млн. лева.

Професионални фондове

Професионалните фондове, чийто пазар е лимитиран по отношение на категориите труд, към разглеждания период е набрал 210 598 осигурени. От тях 74 823 души се осигуряват в ППФ “Доверие”, което му отрежда 35.53% пазарен дял по този критерий. На следващо място е ППФ “Алианц България” с 36 389 осигурени, следван от ППФ „Съгласие” с 35 682 лица.

Размерът на нетните активи, събрани от този вид фондове, към март тази година възлиза на 392.4 млн. лв. Най–голям пазарен дял по този критерий заема ППФ “Доверие” – 38.01%, следван от ППФ “Алианц България” с пазарен дял от 21.37%.

Брутните постъпления от осигурителни вноски към 31.03.2008 г. в професионалните фондове възлизат на 15.956 млн. лв. Средната месечна осигурителна вноска е в размер на 57.89 лв. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ППФ е 1 863.68 лв. Начислените и изплатени суми от тези фондове на осигурени лица и на наследници са в размер на 352 000 лв.

През разглеждания период професионалните фондове са направили инвестиции на стойност 381.962 млн. лв. От тях в акции и дялове са инвестирани 121.3 млн. лв., което представлява 31.76% от структурата на портфейла. На второ място са вложенията в корпоративни облигации – 78.5 млн. лева, следвани от инвестициите в банкови депозити – 76.6 млн. лева. Вложенията в ДЦК са в размер на 72.2 млн.лв. , или 19.70% относителен дял в общия инвестиционен портфейл.

Доброволни пенсионни фондове

Към 31.03.2008 г. в доброволните фондове се осигуряват 598 029 души. Тези фондове са набрали активи в размер на 639.142 млн. лв. С най-голям пазарен дял по акумулирани средства е ДПФ “Алианц България” - 337.9 млн. лв., което му отрежда 52.88% пазарен дял. На второ място е ДПФ “Доверие” с набрани средства в размер на 100.6 млн.лв. и 15.74% пазарен дял. Останалите доброволни фондове заемат между 9.67.% и 0.18 % дял по размери на нетните активи.

През разглеждания период брутните постъпления от осигурителни вноски възлизат на 35.634 млн. лв. Средната месечна осигурителна вноска е 125.23 лева, а средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ДПФ е 1 068.75 лв.

Към разглеждания период общият брой на пенсионерите в доброволните фондове са 1887 души. От тях 1508 души получават лична пенсия за старост, 25 души получават лична пенсия за инвалидност и на 354 души се изплаща наследствена пенсия. За периода 01 януари – 31 март 2008 г. начислените и изплатените от доброволните фондове суми на осигурени лица и пенсионери са в размер на 28.098 млн. лв.

Към първото тримесечие на тази година доброволните фондове са инвестирали 596.164 млн. лв. Най-голяма част от тези средства са вложени в акции и дялове – 218.4 млн. лв., което представлява 36.64% дял от структурата на портфейла. В банкови депозити са инвестирани 120.5 млн. лева, а в корпоративни облигации – 97.4 млн. лв. Делът на ДЦК по размер на направените инвестиции продължава да отстъпва на по-задни позиции. В този инструмент са вложени 93 млн. лева, или относителен дял от 15.60 %.

Пазарът

Резултатите от дейността на частните пенсионни дружества за първото тримесечие на 2008 г. отразяват общото състояние на българския и световния финансов пазар през този период. Негативният тренд на капиталовите пазари в световен мащаб, който започна в началото на годината, се отрази върху дейността на допълнителното пенсионно осигуряване, която за първи път от началото на пенсионната реформа регистрира спад на активите си. Това доведе до намаляване на доходността на средствата, вложени в пенсионните фондове, което обезпокои осигурените лица. Имайки предвид, че парите за втора пенсия са дългосрочна инвестиция, то резултатите от това тримесечие представляват картина на моментното състояние на финансовите пазари, които вече започнаха да преодоляват кризата, коментираха представители на бранша. Според тях силният ръст на активите през миналата година и постигнатата висока доходност компенсират в известна степен този спад.

В същото време браншът продължи тенденцията на стабилно развитие. За 6 години активна дейност пенсионните компании, подобно на тези в ЕС, се превърнаха в едни от най-развитите финансови институции. Като част от небанковото финансово посредничество, допълнителното пенсионно осигуряване придобива все по-голямо значение за развитието на финансовите пазари. Според анализаторите тенденцията за увеличаване на активите на пенсионните фондове е трайна и необратима и резултатите от едно тримесечие не биха могли да променят оптимистичните прогнози.

Ани ДимитроваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,