Доброволните и професионалните фондове бележат намаление на активите си. Универсалните фондове реализират повишение на своите средства

05 Септември 2008 г.,zastrahovatel.com
Резултатите от дейността на допълнителното пенсионно осигуряване у нас за полугодието на 2008 г. показват една по-различна картина в сравнение с познатите досега. Размерът на нетните активи, акумулирани от трите вида фонда – универсален, професионален и доброволен, към 30 юни 2008 възлиза на 2.39 милиарда лева, сочат даннните на КФН. В сравнение с полугодието на 2007 г. те отбелязват ръст от 29.05%. Сравнени обаче с показателите от началото на тази година, нетните активи на допълнителните пенсионни фондове са се увеличили само с 3.09%. Увеличението се дължи основно на резултатите, постигнати от универсалните фондове, които отбелязват спад единствено през януари т. г. Активите на доброволните фондове от началото на годината са намалели с 8,96%, а на професионалните – с 2,76 %. Анализаторите обясняват причината за спада в ръста на активите с финансовата криза, започнала в края на миналата година, която оказа влияние и на българския фондов пазар.

В статистиката на КФН за шестмесечието на 2008 г. вече е включено още едно пенсионно дружество - Пенсионноосигурителен институт” АД, лицензирано през първото тримесечие на тази година. С него лицензираните пенсионни компании, които оперират на  българския пазар, стават десет. Към разглеждания период обаче новото дружество  все още не управлява пенсионни фондове.

Другата новост е, че за  първи път надзорната институция  оповестява и данни за доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС). През второто тримесечие на годината ДПФПС „ДСК-Родина” стартира своята дейност, след като пое за управление 2 професионални схеми, в които вече се осигуряват 348 души. Нетните активи на  тези фондове, които започнаха дейността си в края на юни тази година, възлизат на 12 000 лева,а брутните постъпления от осигурителни вноски са в размер на 17 000 лева.

Към 30.06.2008 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - е 3 544 185 души. Спрямо юни 2007 г. общият брой на осигурените лица е нараснал с 244 734 души, или със 7.42% 

Универсални пенсионни фондове

Към полугодието на 2008 г. нетните активи на УПФ достигнаха 1.367 млрд. лева и представляват над 50% относителен дял от общата сума нетни активи. Единствено натрупаните средства в тези фондове отбелязват ръст в сравнение с края на 2007 г., като увеличението е с 11.32%. Това се дължи преди всичко на факта, че в универсалните фондове продължават да се акумулират средства, които все още не могат да се теглят.  

В универсалните фондове се осигуряват и най-много лица -  2 724 951  души. Един милион души са осигурените в УПФ “Доверие”, което му отрежда 36.97% пазарен дял. На следващо място се нарежда УПФ “Алианц България” с 528 495  осигурени и пазарен дял от 19.39%. На следващо място по брой осигурени лица е УПФ “ Съгласие” - 347 570 души и съответно пазарен дял от 12.76%. Трите фонда продължават да държат почти 70% от този пазар. Четвъртото място е за УПФ „ДСК-Родина” с 267 356 осигурени и пазарен дял от 9.81%. Пазарният дял на останалите фондове варира между 9.01% и 0.48% .

От осигурителни вноски в УПФ за шестмесечието на 2008 г. са събрани 257.3 млн. лв.  Средният месечен размер на вноската на едно лице е 28.12 лв., а  средният размер на натрупаните средства в индивидуалната му партида възлиза на  501.75 лв. За периода януари–юни 2008 г. УПФ са изплатили на наследници на осигурени лица средства в размер на  270 000 лева.

През разглеждания период  УПФ са инвестирали общо 1.299 млрд. лева.  Отново най-голям дял в структурата на инвестиционния портфейл заемат инвестициите в акции, чийто размер е 348.5 млн. лв. и им отрежда 26.82% пазарен дял. На втора позиция са вложенията в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на ЕС, които възлизат на 305.7 млн. лева и съответно заемат 23.53% от портфейла. В банкови депозити са инвестирани 281.8 млн. лева, което представлява 21.69% относителен дял. Почти толкова средства – 276.5 млн. лева, са инвестирани в корпоративни облигации, а 107 млн. лева са вложени в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми. Вложения в чуждестранни ценни книжа са направили 7 универсални фонда на обща стойност от 280.7 млн. лв.

Професионални пенсионни фондове

 Рразмерът на нетните активи, натрупани от професионалните  фондове за  разглеждания период, е 400 млн. лева. В сравнение с края на миналата година активите на тези фондове са намалели с 11.360 млн. лева, или с 2.76%. Причината за този спад се обяснява освен с борсовата криза, която доведе до  понижението на цените на акциите, и с намаляването на броя на хората, които се осигуряват в професионалните фондове. Най–голям пазарен дял по натрупани средства заема ППФ “Доверие” – 37.57%, следван от ППФ “Алианц България” с пазарен дял от 20.93%. Професионалните фондове, в които се осигуряват работещите в тежки условия на труд, са набрали 213 929 души. Най-много са осигурените в  ППФ “Доверие”  -  74 979 души и пазарен дял от 35.04%, следван от ППФ “Алианц България” с 36 315  осигурени  и пазарен дял от 16.98%. Непосредствено след него се нарежда ППФ “Съгласие” с 35 894 осигурени и дял от 16.78%.

Постъпленията от осигурителни вноски през първото полугодие на годината в професионалните фондове възлизат на  38.7 млн. лв. Средната месечна осигурителна вноска  е  64.64 лв. Средният размер на натрупаните средства на едно  осигурено лице в ППФ е 1 869.91 лв. За периода януари–юни 2008 г. начислените и изплатени суми от професионалните фондове са в размер на 870 000 лв.

Към 30 юни 2008 г. ППФ са инвестирали общо 385.3 млн. лева.  От тях на първо място са инвестициите в акции, където са вложени 115.8 млн. лв.; те заемат 30.06% относителен дял от структурата на портфейла. След тях се нареждат вложенията в корпоративни облигации – 81.2 млн. лева, което прави  21.09% относителен дял. В банкови депозити са инвестирани 79.6 млн. лева, което представлява дял от 20.68%. Потчи толкова средства са вложени в дългови ценни книжа – 79.2 млн. лева.

Доброволни пенсионни фондове

Към 30.06.2008 г. активите на ДПФ  възлизат на  622 .8 млн. лева  и отбелязват спад с 8.96% в сравнение с края на 2007 г., когато техният размер е бил 678.6 млн. лева.  Причината е в продължаващата негативна тенденция на фондовите пазари, която значително рефлектира върху доброволните фондове, тъй като по-голяма част от техните активи са вложени в акции. Другата причина е по-гъвкавата възможност, която тези фондове предоставят за изтегляне на средствата. Въпреки спада на активите, доброволните фондове са привлекли от началото на годината още 12 152 осигурени лица и към края на юни техният брой вече е   604 957.

С най-голям пазарен дял по акумулирани средства е ДПФ “Алианц България” -  327 млн. лв., което му отрежда 52.51% пазарен дял. На второ място е ДПФ “Доверие” с 16.09% пазарен дял. На трета позиция е ДПФ „Ай Ен Джи”, чиито активи възлизат на 60.6 млн. лв. и с 9.74% пазарен дял. Останалите доброволни фондове заемат между 8.29% и 0.23% дял по размери на нетните активи. 

През разглеждания период постъпилите осигурителни вноски възлизат на 59.6 млн. лв. Средната месечна осигурителна вноска е 89.05 лева, а средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ДПФ е 1029.53 лв.

Към разглеждания период пенсионерите в доброволните фондове са 1 791 души, като 51.6 млн. лв. са начислените пенсии и изплатените суми на осигурени лица и пенсионери. От тях най-голям е делът на еднократно или разсрочено изплащане на суми на осигурени лица, който възлиза на 31.3 млн. лв . Изплатените от доброволните фондове пенсии са в размер на 19.4 млн. лв.

 Доброволните фондове са инвестирали 591 млн. лв. От тях 205 млн. лева са вложени в акции, права и дялове, което им отрежда 34.69% дял от структурата на портфейла. По 112 млн. лева са инвестирани в дългови ценни книжа и в акции и права извън АДСИЦ и колективни инвестиционни схеми. След тях се нареждат вложенията в корпоративни облигации – 106.2 млн. лв. Инвестициите в банкови депозити възлизат на 98.9 млн. лева. В инвестиционни имоти са инвестирани 44 млн. лева.

 

Ани ДимитроваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки