Анализ на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. - I част

15 Декември 2008 г.,zastrahovatel.com
Данчо Данчев - председател на Комисията по автомобилно застраховане при АБЗ

Изявлението ми няма претенцията да бъде обстоен анализ на развитието на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите през 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. на българския застрахователен пазар, но има за задача да постави жалоните на една, надявам се, сериозна и ползотворна дискусия по проблемите на тази масова застраховка, като на тази основа се генерират нови идеи и решения.

За периода  2007-2008 г. задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се очерта като най-проблемната застраховка на пазара на общото застраховане в България. На българския застрахователен пазар тази застраховка винаги е била проблематична, но ако допреди присъединяването на България към ЕС проблемите основно се дължаха на задължителния и произтичащия оттам социален характер на застраховката, на ниските цени, нелоялната конкуренция и предлагането на различни видове бонуси и преференции при закупуването й от една или друга застрахователна компания, то след присъединяването на България към ЕС и с появата на всяка нова обобщена статистическа информация става ясно, че разширяването на териториалното покритие на застраховката доведе до драстично покачване на квотата на щетимост. И това при условие, че не е изминал и половината от давностния срок по първите издадени след началото на 2007 г. застрахователни полици!

Извършването на по-задълбочен анализ на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. означава не само да си припомним и анализираме изнесените от КФН данни за застрахователния пазар в България, като внимателно откроим основните фактори, които влияят негативно при продажбата и ликвидацията, но и да предложим конкретни решения за създаване на по-голяма стабилност и ефективност както за отделните застрахователни дружества, така и за целия пазар на общото застраховане у нас.

За целта нека се запознаем със статистиката. Какво ни говорят данните за пазара по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2007 г. в сравнение с 2006 година?

 

Показатели

Общо за пазара през 2006 г.

Общо за пазара през 2007 г.

Общ премиен приход

1,060,137,931

1,268,582,389

Премиен приход по  „Гражданска отговорност на автомобилистите”

220,763,700

299,235,233

Дял на застраховката в целия портфейл

20.82 %

23.59 %

Изплатени обезщетения по „Гражданска отговорност на автомобилистите”

57 291 763

95,930,985

Квота на щетимост по „Гражданска отговорност на автомобилистите”

25.95 %

32.06 %

 

 

Според официално публикуваните от Комисията за финансов надзор данни за 2007 г. общият премиен приход, генериран от практикуващите общо застраховане дружества, възлиза на 1 268 582 389 лв. За сравнение общият премиен приход през 2006 г. е в размер на 1 060 137 931 лв., т.е. реализираният прираст на пазара през 2007 г. е в размер на 19.66%.

Премийният приход по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2007 г. е в размер на  299 235 233 лв. спрямо  220 763 700 лв. за 2006 г. Реализираният премиен прираст е в размер на 35.55%. Силно впечатление прави фактът, че премийният прираст по застраховката значително надвишава средния прираст на пазара. Както знаете, основно това бе резултат от увеличения брой на застрахованите автомобили през 2007 г., което  пък бе задължително условие на ЕС за присъединяването ни към Многостранното гаранционно споразумение.

Пазарният дял на застраховката в целия застрахователен портфейл е нараснал с 2.77 процентни пункта и за 2007 г. застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите заема 23.59% от баланса на целия портфейл.

Реализираният премиен прираст бе съпроводен и от значително увеличаване на квотата на щетимост по застраховката, като същата е нараснала с 6.11 процентни пункта спрямо 2006 година и за 2007 г. квотата на щетимост е в размер на 32.06%.

 

     Данни за пазара по застраховка „Гражданска отговорност” за второто полугодие на 2008 г. и сравнение с второто полугодие на 2007 г.

 

Показатели

Общо за пазара през 2007 г.

Общо за пазара през 2008 г.

Общ премиен приход

595 504 579

722 455 661

Премиен приход по  „Гражданска отговорност на автомобилистите”

125 034 105

159 908 770

Дял на застраховката в целия портфейл

21,00

22,13

Изплатени обезщетения по
 „Гражданска отговорност на автомобилистите”

40 675 256

68 169 065

Квота на щетимост по
„Гражданска отговорност на автомобилистите”

32,53

42,63

 

Тенденцията за увеличаване на общия премиен приход се запази и през 2008 г., като за първото шестмесечие на 2008 г. общият премиен приход възлиза на 722 455 661 лв. и при сравнение със същия период на 2007 г. е налице прираст в размер на 21.32%.

Отново застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите изпревари ръста на целия пазар, като за първото шестмесечие на 2008 г. по нея бе реализиран премиен приход в размер на 159 908 770 лв. и прираст спрямо 2006 г. в размер на 27.89%. Относителният дял на застраховката в целия портфейл отчете нарастване спрямо 2006 г. с 1.13 процентни пункта.

Голямото безпокойство идва обаче от значителното увеличение на квотата на щетимост, която при сравнение на двата периода отчита нарастване с 10.1 процентни пункта, което изпреварва нарастването по останалите показатели и трудно би могло да ги компенсира. Общият размер на изплатените обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за първото полугодие на 2008 г. е в размер на 68 169 065 лв.

Изложените дотук данни провокират редица въпроси. От една страна е налице увеличаване на премийния приход и на пазарния дял на застраховката. Анализирайки го, трябва да отбележим, че през 2008 г. това нарастване не се дължи на увеличената цена на застраховката, а на постоянно увеличаващия се брой МПС и подобрената икономическа обстановка в страната. Хубаво би било всички тези МПС да са застраховани, но все по-големият брой претенции, предявявани към Гаранционния фонд, дава еднозначен отговор, че това не е така. Изложената статистика показва, че увеличаването на премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е по-високо от средния прираст за пазара, но като цяло следва неговите темпове. Тревожен в случая е изпреварващият премийния прираст растеж на квотата на щетимост по застраховката.

Портфейлът на пазара на общото застраховане в България все още не е диверсифициран и основните приходи се дължат нa автомобилния сегмент. Всеизвестно е, че той е и най-рисков. Именно поради тази причина, изработвайки пазарните си стратегии, застрахователните дружества трябва да са най-прецизни и предпазливи. Едно евентуално подценяване на опасностите, които крие той, и проблемите пред застраховка „Гражданска отговорност” могат много бързо да донесат не само отрицателен технически резултат по застраховката (какъвто вече се констатира при много компании), но и да доведе до фалит на някои от практикуващите общо застраховане дружества.

В условията на настъпващата световна финансова криза само чрез сериозен диалог, обмяна на опит, информация и идеи ние застрахователите можем и трябва да предвидим евентуалните негативни бъдещи последствия и да предприемем необходимите мерки за подобряване на съществуващото статукво по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

В момента трудностите по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите са много, но нека посочим някои от основните проблеми.

1. Намаляващата застрахователна съвкупност

Както знаем, с присъединяването на България към ЕС застрахователното покритие по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите бе разширено и по отношение на територията на държавите членки на ЕС и държавите от Европейското икономическо пространство. Предпоставка за отпадане на граничния контрол бе подписването на Многостранното гаранционно споразумение. Основното изискване на Европа за  присъединяването на България към Многостранното гаранционно споразумение бе по  категоричен начин да бъде доказано, че почти всички собственици на автомобили, регистрирани съгласно изискванията на българското законодателство, са застраховали своята отговорност по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Благодарение на задължителната пререгистрация на МПС, която се извършваше само след представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, бяха събрани актуални данни относно автомобилния парк в България. Чрез съвместното сътрудничество на МВР, КФН, Информационния център на ГФ и всички застрахователи обхватът по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към края на 2007 г. бе близо 94%.

Не така оптимистично звучат изнесените от Гаранционния фонд данни към 31.08.2008 г., когато регистрираният обхват по задължителната застраховка е 84.1%. Важно е да се отбележи, че подобно намаляване на обхвата на застраховката е неблагоприятно както за отделните дружества, така и за пазара като цяло. Необходимо е институциите, натоварени с контрола за сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, непрекъснато да създават условия за максимално намаляване на броя на превозните средства, които нямат сключена застраховка. Само чрез постоянен обмен на информация и воля за категорично справяне с проблема, чрез прилагане на радикални мерки и осъществяване на непрекъснати проверки би било възможно обхватът по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите да е съобразно европейските изисквания. Наивно е да мислим, че Европа ще позволи тенденцията с намаляване на обхвата да се задълбочи, както и че не е възможно да бъде възстановен граничният контрол. Добра насока в това отношение са предприетите от Гаранционния фонд действия по прилагането на чл. 295, ал. 3 от Кодекса за застраховането, регулиращ изпращането на уведомителни писма до собствениците на МПС, за които сключеният договор по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е изтекъл, прекратен е или не е подновен. При една добра координация с МВР и посредством прилагане от тяхна страна на мерки за спиране от движение на моторните превозни средства без застраховка и налагане на съответните административни наказания е възможно проблемът с обхвата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите да бъде овладян.

2. Възможността за разсрочено плащане на застраховката

До голяма степен проблемът с обхвата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се дължи и на предвидената в Кодекса за застраховане възможност за разсрочено плащане на застрахователната премия. Факт е, че голяма част от застрахователните полици по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се прекратяват поради неплащане на някоя от поредните разсрочени вноски. Все повече са застрахователните събития както в България, така и в чужбина, при които се установява, че застрахователното събитие е настъпило след прекратяване на застрахователната полица. В такъв случай претенцията се предявява към Гаранционния фонд. Успоредно с това непрекъснато се увеличава броят на претенциите, при които застрахователното събитие е настъпило по време на предвидения в чл. 202, ал. 2 от Кодекса за застраховането петнадесетдневен срок, като последващо плащане на застрахователната вноска не се отчита и полицата се прекратява. Както знаем, при определяне на застрахователната премия застрахователят предвижда достатъчността на същата при условие, че е събрана цялата застрахователна премия, а не само първа вноска от нея. Така застрахователите са принудени да плащат стотици хиляди левове за причинените от некоректни платци застрахователни събития. Немаловажни са и всички оперативни затруднения, които произтичат от възможността за разсрочено плащане на застрахователната премия и от оскъпяването на същата поради увеличените административни разноски. Проблемът с некоректните платци и несъбираемостта на застраховка „Гражданска отговорност” поставя въпроса доколко целесъобразна е предвидената възможност за разсрочено плащане. Ясно е, че за голяма част от некоректните платци същата е изгодна, но същевременно води до нереална оценка на застрахователната съвкупност, загуби за застрахователите, множество обезщетения, изплащани от Гаранционния фонд, и изместване на сроковете по застраховката за сметка на увеличаващи се периоди без застраховка. За да бъдат избегнати тези неуредици, е необходимо да бъде направена промяна в Кодекса за застраховането и да отпадне възможността за разсрочено плащане на застрахователната премия. Ясно е, че подобна промяна първоначално би била приета отрицателно, но съзнанието на българското общество трябва да бъде възпитано, че разходът за сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е както всички останали разходи, свързани с обслужването на автомобила, които навсякъде се плащат еднократно. Чрез законовото регулиране на този проблем ситуацията  на пазара по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите значително би се подобрила и би позволила да бъдат изцяло събирани предвидените от застрахователя премии, което пък от своя страна ще гарантира по-голяма стабилност на застрахователния пазар в България. 

 

*

Първа част от изказването на Данчо Данчев на семинара с международно участие на тема „Република България, член на Европейския съюз – предизвикателствата на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и проблемите, свързани с нея”(25-26.11.2008г.). Форумът се организира от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), Гаранционния фонд (ГФ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и е предназначен за представители на застрахователни компании, Комисията за финансов надзор (КФН), брокери, специализирани компании за ликвидация на щети, съдии, адвокати и други.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки