Застрахователните дружества инвестират под 10% от активите си в корпоративни акции

24 Юни 2013 г.,zastrahovatel.com
Светослав Загорски

 

Ниската ликвидност на българската борса е основната причина само 2 компании да са публични дружества

 

 

Застрахователните компании са сред най-големите институционални инвеститори както в световен мащаб, така и в България. У нас те имат значителен принос за финансиране на вътрешния ни дълг, като са сред най-големите купувачи на Държавни ценни книжа от почти всички емисии, пускани от Министерство на финансите. Застрахователните компании са и сред основните играчи на капиталовите пазари, където имат двояка роля. От една страна, са емитенти на акции, а от друга, инвеститори в книжа на други компании.

 

Днес

 

Естествено, в България мащабите са съвсем различни главно поради това, че страната ни все още е в дълбока икономическа криза, капиталовият ни пазар е недоразвит, а и поради силната зависимост на икономиката и бизнеса ни от проблемите на европейския пазар и на Еврозоната.

Поради това у нас застрахователните компании не са така силно представени на фондовата ни борса. На Българска фондова борса – София, в момента са листвани акции от емисии на две застрахователни компании – „Евроинс ”АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. При „Булстрад” цената на акциите се колебае между 14 и 15 лв. за брой, а при „Евроинс” – около 0,80 лв. за акция. И при двете дружества обаче става въпрос за малко на брой сделки и за несъществени обеми. Това означава, че към този вид акции за момента няма особено голям интерес от страна на инвестиционната общност.

 

Бъдещето

 

Това е и една от причините на борсата да бъдат листвани акции само на два застрахователя. Поне засега няма индикации други компании да качат свои емисии за търговия на българската борса. Повечето специалисти са на мнение, че това се дължи на факта, че борсата ни е много слаба в момента и застрахователните дружества не биха могли да наберат свеж ресурс от капиталовия пазар. Поне не бързо и лесно. Именно поради тази причина повечето български застрахователни компании увеличават капитала си и си осигуряват свеж финансов ресурс не чрез капиталовия пазар, а от компаниите-майки.

Твърде е възможно през следващите години застрахователните дружества напълно да изчезнат от българската борса, като се делистват и тези две компании, защото публичността в момента им създава само допълнителни разходи и грижи, без да има някаква полза от публичната търговия с техните акции на фондовата борса.

Повечето големи застрахователни компании в световен мащаб, чиито подразделения са и много български застрахователи, обаче са публични и техните акции се търгуват на световните фондови борси.

Значително по-голям интерес представляват застрахователните компании от гледна точка на техните инвестиционни стратегии и в частност инвестициите им в корпоративни акции на регулираните капиталови пазари.

 

Стратегиите

 

Инвестиционните стратегии на застрахователните компании са пряко свързани със законовите ограничения за инвестиции в определен клас активи. На първо място те трябва да отговарят на тези законови изисквания, като същевременно направените инвестиции трябва да отразяват и особеностите на дейността на застрахователите по такъв начин, че  да гарантират сигурност, доходност и ликвидност, постигнати чрез правилна диверсификация и подходящо разпределение в определен вид активи.

Всяка застрахователна компания сама определя в какви активи да инвестира, стига те да са  законово приетите, както и размерът на всяка инвестиция  до размера на изискуемите ограничения.

Инвестиционните стратегии на застрахователните компании могат да бъдат определени като консервативни или балансирани, в зависимост от това дали са включили рискови активи в портфейлите си. Една част от застрахователните компании в България са приели изцяло консервативен метод на управление, като причините за това са напълно разбираеми.

 

Сигурността

 

Именно поради тази причина инвестициите в корпоративни акции на капиталовите пазари в момента не са сред любимите на застрахователите у нас.

Компаниите са принудени да търсят сигурен доход и да минимизират риска. Поради това на БФБ – София, те инвестират основно в специализираните земеделски фондове (Акционерни дружества със специална инвестиционна цел - АДСИЦ). По закон тези фондове са длъжни да разпределят определен процент от годишната си печалба като дивидент. През последните години инвестициите в земеделска земя дават значителен доход за АДСИЦ, един път от нарастване на цената на земята,  втори път – от печалба от преотдаването й под аренда. Именно това кара застрахователните компании да инвестират в подобни акции, защото се счита, че доходността им е почти сигурна.

Извън акциите на дружествата, които специализирано инвестират в земеделска земя, на фондовата борса в България предпочитани от застрахователите са всички позиции в ликвидни компании с добри финансови показатели. Обикновено това са компаниите, които образуват двата борсови индекса и се търгуват сравнително редовно, а също така раздават и дивиденти в края на годината.

 

Възможностите

 

Подобна е логиката при инвестиране и на световните капиталови пазари. Според Йонка Горанова, инвестиционен консултант в „БенчМарк”, въпреки трудностите на световните финансови пазари изминалата година е предоставила възможност на инвеститорите , които търсят премия над безрисковата, да реализират печалби, тъй като компании в Европа, и не само, с добри финансови показатели са се търгували на ниски стойности. Част от участниците на застрахователния пазар в България, чиято инвестиционна политика включва покупка  и на акции, се възползваха от създалата се ситуация  и инвестираха в акции  и корпоративни облигации на чуждестранни борси, като са реализирали печалба от показването на стойността на акциите.

Освен в акции с потенциал за поскъпване част от застрахователните ни компании инвестират и в най-първокласните акции на световните борси, т.н blue chip. Това са огромни дружества, като Coca Cola и Monsanto, които всяка година носят почти сигурен доход на своите акционери.

 

Тенденциите

 

Като се имат предвид мащабите, напълно оправдана е наблюдаваната тенденцията за превес на направените инвестиции в акции на чуждестранни компании спрямо инвестициите в български дружества, търгувани на БФБ - София. Според обобщени данни за застрахователния пазар на БНБ, които включват и здравноосигурителните дружества,  делът на инвестициите в акции на чуждестранните компании е 65% от общия размер на инвестициите в този клас активи. За сравнение в края на 2007 г.  88% от общия размер на инвестициите в акции е бил в български компании, но тогава капиталовият пазар у нас беше в подем и ръстът на цените на акциите беше в стотици проценти. Същата тенденция се наблюдава и при инвестициите в ценни книжа, различни от акции.

 

Статистиката

 

Според секторната статистика през изминалата година инвестициите на родните застрахователи в страните от ЕС са се увеличили с 405,6 млн. лв. до 2,3 млрд. лв., което представлява ръст от 20.9% спрямо декември 2011 г. Така към края на годината общо 44,2% от активите на сектора са вложени в страни от съюза при 40,4% година по-рано. Нарастването е за сметка на средствата, инвестирани в България, чийто дял намалява до 51,3% при отчетени 55,5% в края на 2011 г. 

Статистическите данни за миналата година показват, че инвестиционната политика на застрахователните компании е била успешна. Към края на 2012 г. общата стойност на активите в застрахователния сектор достига 5,3 млрд. лв., като се увеличава с 500,4 млн. лв., или 10,4% на годишна база. Според публикуваната от централната банка информация за последното тримесечие на 2012 г. активите в сектора са се повишили с 268,3 млн. лв., което представлява ръст от 5,3% спрямо септември. В основната си част активите в сектора остават съсредоточени в компаниите, които работят в сферата на общото застраховане. Към края на годината те представляват 76.2% от пазара в сравнение със 75.5% година по-рано. Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки