НЕ ЗАСТРАХОВАЙТЕ НА ВСЯКА ЦЕНА!

16 Януари 2014 г.,zastrahovatel.com
Проф. д-р Радослав Габровски

 

- Проф. Габровски, специализираната застрахователна аудитория вече има възможност да се запознае отблизо с новия ви монографичен труд  „Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане”. Ако трябва да изберете едно изречение, което да отправите към застрахователите днес от перспективата на своя изследователски труд, какво би било то?

- Преди всичко трябва да подчертая факта, че българският застрахователен пазар е най-добре организираният и стабилен сектор в националната ни икономика. Застрахователите са напълно наясно с реалностите, потенциалните рискове и последиците  в кризисни условия, но все още има какво да се желае.  Става въпрос предимно за някои проблеми в сферата на общото застраховане.

 Изречението, което би следвало да отправя към нашите застрахователи, отразява многопосочно идеята, която  се съдържа в основната теза на монографията и има няколко основни аспекта, а именно:

            а) в условията на  турбулентна бизнес среда и повишена неопределеност, дължащи се на финансовата криза, съпътстващата я рецесия, както и от други икономически и финансови сътресения, рисковата изложеност на бизнес фирмите чувствително се повишава;

            б) затова е необходимо, особено в очерталите се нови рискови направления и опасности, прилагането на още по-рационален, ефикасен и ефективен застрахователен риск мениджмънт;

            в) преди всичко обаче е наложително застрахователите, включително и застрахователните посредници, да осъществяват адекватна, аналитична рискова диагностика и оценка на клиентелата и по-специално  на корпоративните потребители. На тази база да осъществяват обективна, разумно рискова селекция на застрахователните клиенти и техните застрахователни интереси.

Във връзка с поставения въпрос именно последната, третата, част от тезата представя идеята, която обосновавам многоаспектно в цялото съдържание на представената монография. Отчитам обаче и факта, че предметът на разработката, особено диагностицирането и оценката на специфичния кредитен риск на застрахователя, не е съвсем ново и неизвестно явление. В други финансови сектори подобни процедури съвсем нормално се осъществяват, което означава, че и в застрахователния сектор това е възможно.  Освен това  с  разработката  се цели  привличане вниманието на специалистите от застрахователната практика върху някои теоретически постановки, както и върху сравнително лесно приложими практически подходи за по-рационална и ефикасна диагностика и оценка на рисковата изложеност на корпоративните клиенти и на рисковете, свързани с вземанията на застрахователите. 

И ако трябва задължително да синтезирам  всичко казано дотук, дословно в едно изречение то е:  Не застраховането на всяка цена, а рационалната рискова диагностика, оценка и разумна селекция на застрахователната клиентела са гаранция за балансиран застрахователен портфейл, финансова стабилност и ефективност на застрахователното дружество!  

 

- Каква е основната болка на съвременното българско застраховане?

- „Основната болка” произтича от основния проблем, който е систематичен, защото засяга цялата българска политико-икономическа и социална система. Става въпрос за „заболяването” на тази система, породено от нестабилността, несигурността и свързаните с нея последици през последните години. Основната роля в тази система се пада на базата на националната икономика - производството, тъй като именно то със своите икономически агенти и механизми не само произвежда, но и потребява различни продукти и услуги, включително и застрахователни. А когато в рамките на националната икономика производствената  система не функционира нормално, то и другите сектори изпадат в подобно „болестно” състояние.  В резултат на това и потреблението на застрахователни услуги неминуемо бележи колебания и нестабилност в една или друга посока.  Смятам, че в това отношение привеждането на по-подробни аргументи е излишно. 

 

- Подходът към риска като такъв в съвременния финансов свят еволюира с годините и с промяната на вътрешните и външните за един пазар условия, в които се развива една финансово-икономическа дейност. Трябва ли да се стремим да доближаваме своя подход към риска, към опита на други държави, или би било по-добре да търсим собствени уникални решения?

- На този въпрос ще отговоря веднага и направо: при третирането на риска трябва  да се съчетават и прилагат и двата подхода. Преди всичко трябва да се има предвид, че страната ни е членка на една общност  -  Европейския съюз. Затова независимо от националните особености  тенденциите са всички правила и регулации в тази общност да са валидни и задължителни за всички държави-членки.  В застрахователната сфера унифицирането на подходите  към риска и регулирането на застрахователния сектор в отделните държави се реализира чрез директивите и други документи на съответните органи на ЕС.  Така че в това отношение трябва да се стремим към професионализма, богатия положителен опит и подходите  в третирането на риска на по-развитите икономики.      

От друга страна, националните особености на България също не трябва да бъдат пренебрегвани, тъй като те дават съответно отражение върху спецификата параметрите и динамиката на риска в обществено-икономическия и политическия живот в страната. Тези особености следва да се идентифицират, оценяват и третират чрез методите, средствата и стандартите на съвременния застрахователен риск мениджмънт, доказани в практиката на развитите държави.  Именно в това се заключава съчетаването на специфичните, националните, с чуждестранните стандарти при третирането на риска.

 

- Корпоративните клиенти са особено желани от застрахователните компании, брокери и агенти. Предполага се, че присъствието им в определен портфейл носи стабилност. Доколко и кога това може да се счита за вярно?

-Корпоративните застрахователни клиенти винаги са били желани не само от застрахователите, а и от всички други бизнес сектори. Това е така, защото в нормални икономически условия, бизнес среда и благоприятна пазарна конюнктура този сегмент по принцип генерира по-големи обеми продукция, по-големи парични обороти и приходи за относително по-кратки времеви периоди и при значително по-ниски относителни разходи. Това е валидно и за застраховането и за стабилността на агрегирания и индивидуалните (на отделните застраховки)  портфейли на застрахователните компании.

Обратно, в общото застраховане в условията на неблагоприятна и несигурна бизнес среда, в резултат на свито потребление на застрахователни услуги, а така също поради загуба или изпускане на важни корпоративни клиенти,  негативният ефект, по-съществен или по-незначителен, е винаги налице. Но най-важното е, че в подобни ситуации той по-често е синергичен и трудно се управлява. Доказателство за това са кризисните ситуации и резултатите в застрахователния сектор през последните години, на които сме преки свидетели. В споменатия по-горе мой монографичен труд съм посочил някои по-типични варианти и примери за потенциалното проявление на подобни комплексни негативни ефекти, неминуемо водещи до по-сложни рискови ситуации и значителни загуби за застрахователите.  

- Кое е по-важно според вас за повишаване на финансовата култура на една нация? Да се започне от създаването на обща култура, която след това да бъде надградена с финансови знания? Или да се наблегне на непрекъснатото усъвършенстване и образоване на хората, изграждащи индустрията, които да формират силен финансов елит – локомотив, теглещ напред нацията?

- Подобно на поведението финансовата култура е особена реакция на индивидите към специфична сфера. Тя е присъща само на хората, докато всяко друго живо същество реагира на околната среда инстинктивно.

Когато става въпрос за финансовата, предполагам, че имате предвид и застрахователната  култура на една нация, това означава, че тя е осреднен сбор от финансовата култура на отделните индивиди на тази нация. А когато се търси нейният генезис, трябва да се отчита следното:

            а) До известна степен финансовата култура на индивидите може да се дължи на първични генеалогически (наследствени) заложби.   В някои отношения това е типично за индивиди и за някои нации - например пословично е, че евреите и арменците по принцип са по-добри търговци, следователно и финансисти, например от българите.

            б) Друг фактор за развитие на финансовата култура е социалната и обкръжаващата среда,  в която живеят и се формират индивидите. В това отношение примерите са много, а аргументите са достатъчно доловими и ясни. 

Така очертаните предпоставки за формирането на финансова култура са реалистични, но в никакъв случай те не са достатъчни. Когато се разчита само на тях – резултатите са незначителни и силно ограничени. Макар че не липсват и някои феномени.

            в)Придобитата на базата на познанието, науката и тренинга  финансова култура и компетенции са най-висшата форма за надграждане на знания, опит и изграждане  на финансовата култура, предполагаща  най-високи постижения,  далечни хоризонти и дългосрочни перспективи.

Смятам, че най-добрият начин за формирането на финансова, включително и застрахователна, култура на индивидите и нацията е комбинацията от трите споменати вече възможности. Когато поради обективни причини това  не винаги е възможно, следва да се има предвид, че придобиването или повишаването чрез обучение и тренинг (третата възможност) финансова култура винаги може да компенсира, даже и да надхвърли очакваните постижения.

Смятам, че понятието  „финансов елит”, макар и по-точно и постижимо от „политически елит” също е твърде широко понятие. Освен това, ако „влакът” (разбирай реципиентите) е „спънат”, т.е. не възприемат или не се поддават на „теглене”, какъв ще бъде резултатът. Може би в този случай важи казаното вече от една известна личност, че  освен от елита, всичко зависи предимно от  „МАТРИЯЛЪТ” на дадена нация.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки