Финансовата грамотност - необходимото условие за успешно „навигиране“ в съвременния свят

29 Януари 2014 г.,zastrahovatel.com
Росица Вартоник, председател на Фондация „Инициатива за финансова грамотност”

 

Финансовата грамотност е сред ключовите житейски умения в съвременния свят, защото качеството и удовлетвореността от живота във все по-голяма степен ще зависят от нея предвид нарастването на личната отговорност за финансовата ни обезпеченост и многообразието и сложността на финансовите продукти и услуги.

Децата и младежите израстват и ще живеят във все по-динамична и комплексна среда,  която налага сами да поемат отговорността за финансовото си бъдеще. Те трябва да имат практически знания и умения  как да си направят бюджет и да вземат ежедневни разумни финансови решения. Трябва да могат да управляват „рисковете“, да създадат и поддържат фонд за „аварийни ситуации“, да използват кредита разумно, да се подсигуряват за старини и за здраве.

Разнообразието на предлаганите финансови продукти и услуги непрестанно нараства, а достъпът до кредит е сравнително лесен за много млади хора. Финансовите продукти стават все по-сложни и изборът между тях все по-труден и изискващ специализирани умения.

Същевременно лошите финансови решения могат да имат дълготраен негативен ефект не само върху индивидуалното качество на живот, но и по отношение на  общественото благосъстояние. Не напразно слабата финансова грамотност се свързва с нисък жизнен стандарт, зависимост от държавни социални програми и „финансово изключване“.

Младежите са особено уязвима група, защото, от една страна, те демонстрират много ниски нива на финансова грамотност, а от друга, имат пред себе си дълъг житейски и потребителски хоризонт. Същевременно в значително по-малка степен от своите родители например ще могат да разчитат на държавата за финансово осигуряване на своето бъдеще и здраве.

 

Обезпокоително ниско ниво на финансовата грамотност на младежите в България

 

Национални проучвания в различни страни показват, че младите хора са сред групите с най-ниски нива на финансова грамотност. Те демонстрират също и висока степен на незаинтересованост по въпроса за личните  финанси и управлението им.

Тези изводи важат в пълна степен  и за България. Според данни от проучване на финансовата грамотност в България от 2010 г. (Световната банка) 53,7%  от младежите смятат, че нямат никакви или имат слаби финансови познания. Други 11,3% не могат да преценят нивото на финансовите си познания. Субективната негативна оценка се потвърждава чрез резултатите от въпроси за обективна оценка, които демонстрират липса на основни финансови математически умения и липса на знания по основни финансови и икономически понятия. Например 70,4% не могат да отговорят или са дали грешен отговор на въпрос за приблизително изчисление на сложна лихва. А 69,4% не могат да отговорят или са дали грешен отговор на въпрос за инфлация, лихва по спестявания и отражението върху покупателната способност.

Въпреки че в България не е правено по-задълбочено изледване на знанията и уменията на младежите по отношение на управление на личните финанси, може да се направи обосновано предположение за същестуващо особено ниско ниво на знания и умения.

 

Програмите за повишаване на финансовата грамотност като инвестиция в човешки капитал

 

Програмите за повишаване на финансовата грамотност подпомогат  развитието на необходимите практически знания и умения у младите хора, така че те да са способни да вземат адекватни финансови решения и да изградят по-стабилно и сигурно бъдеще за себе си и своите близки. В този смисъл инициативите в областта на финансовата грамотност са и следва да се разглеждат като инвестиция в човешки капитал, осигуряваща устойчиво икономическо и социално развитие.

Не напразно финансовата грамотност е включена като компонент в  международното изследване PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 2012 г. Ученици от 18 страни са тествани и в областта на финансовата грамотност наред с  математиката, природните науки, четенето и разбирането на текст. Във Великобритания, а и в други страни, обучението по лични финанси е част от учебната програма в средните училища.

Едва ли може да се спори, че българските ученици имат същата необходимост като своите връстници по света да придобият знания и умения в тази толкова важна област.

 

Проект  „Моят живот, моите финанси“

 

С  проекта  „Моят живот, моите финанси“ се правят първите стъпки в тази посока. Той  се реализира от  Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в партньорство  с „Джуниър Ачийвмънт България“ и финансовия портал „Моите пари“. Финансира се по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките му е разработена уникална за страната програма по лични финанси за ученици в гимназиален етап на обучение. Създадена е от български финансови експерти и отразява в най-пълна степен специфичните нужди на българските младежи на прага на самостоятелен живот.  Едновременно с това е съобразена със световните практики и методологии за изготвяне на програми за повишаване на финансовата грамотност сред младежка аудитория.

Програмата е предназначена за преподаване в училищата чрез обучени за целта учители. Това е и сред най-ефективните способи за предаване на нови знания и  умения. Според изследвания в областта на поведенческите финанси нивото на възприемане на знания силно се повишава, когато обучението се провежда в места, които стимулират когнитивния процес - училища, месторабота - там хората по презумпция усвояват нови знания и умения и са по-склонни да приемат нова информация. В допълнение по този начин ще се осигури повторяемост на обучителния процес през годините, както и дълъг живот на образователния продукт.

В рамките на проекта са  обучени  15 учители от 10 града в страната.  От своя страна те ще преподават по програмата на свои ученици през ІІ срок на учебната 2013/2014 г.   Предвижда се над 300 ученици да преминат обучение по програмата. По проекта са обхванати следните населени места: Видин, Враца, Лом, Плевен, Павликени, Разград, Лозница, Търговище, София, Стамболийски.

 

Какво представлява образователната програма „Моят живот, моите финанси“?

Програмата обхаваща шест основни  теми от областта на личните финанси и трудовото право:

 „Мечти, ежедневие, финанси“  - Какво трябва да знаем за целите, финансовото планиране и личния бюджет?

 „Да погледнем в  бъдещето - спестяване и инвестиции“ 

 „Кредитите: с разум и цел“

 „Карти, „бързи” пари и кеш” - Какво трябва да знаем за кредитната и дебитната карта, „бързите” кредити?

 „Не e достатъчно „Да чукнем на дърво” - Какво е важно да знаем за застраховането и застраховките?

 „Моето утре започва от днес“ - Най-важното за трудовите взаимоотношения, доходите и пенсионното осигуряване

Учебното съдържание по всяка тема и инструкциите в помощ на преподавателите са събрани в „Учебно ръководство“, а упражненията и практическите казуси за индивидуална и групова работа за учениците в „Учебна тетрадка“. Към всяка тема има разработени презентации и видеофилми.

 

„Моят живот, моите финанси“ - практически полезна

 

Програмата е практически ориентирана. Темите се отнасят до събития, ситуации и действия, които със сигурност ще възникнат и присъстват в непосредствено предстоящ етап от живота на младежите и за които те трябва да бъдат адекватно подготвени – умението да управляват парите си чрез водене на личен бюджет, започване на работа, правенето на покупки с използване на кредит, използване на банкови карти и т.н. Затова акцентът е поставен върху разумното потребителско поведение и видовете най-често използвани финансови продукти и услуги, основни характеристики, ползи и рискове, свързани с ползването им.

 

 

За личните финанси – ясно, достъпно, атрактивно

 

Финансовата материя се приема от младежите (а и не само от тях) като скучна и сложна, което често води до слаба заинтересованост и ниска усвояемост на учебния материал. За да се избегне това, темите от „Моят живот, моите финанси“ са разработени на ясен и достъпен език, с използване на атрактивни  елементи и обучителни подходи. Към всяка тема има разработени редица упражнения и казуси за групова работа. Така в процеса на дискусията и играта учениците ще могат да „тренират“ наученото.

 

Поредицата видеофилми „Моят живот, моите финанси“

 

Един от най-атрактивните елементи на програмата са видеофилмите по всяка тема - общо шест. Сред „създателите“ им е известният български режисьор Жоро Торнев. В тях участват и група приятели от софийска гимназия.

Форматът - видеофилм - е не случайно избран. Той е особено подходящ за целевата група - тийнейджъри - като способ  за провокиране и ангажиране на вниманието им и съответно за повишена усвояемост на учебния материал. Същевременно поради предвиденото разпространение чрез социалните мрежи видеофилмите ще достигнат до широка аудитория и ще могат позитивно да повлияят на нивото на финансови познания на по-големи групи от обществото.

Според учителите, преминали обучение по програмата, видеофилмите са  водещият елемент, около който те планират да  проведат  уроците.

 

„Моят живот, моите финанси“  през „погледа“ на учителите

 

Иновативният характер  на образователната програма обуславя необходимостта от „тестването“ й по отношение на ефективността  и приложимостта й. Сред предвидените „тестови механизми“ са пилотни „преподавания“ на уроци, входен и изходен тест за учениците и други. Един от тестовете, които образователната програма вече „премина“, е оценяването й от учителите, обучени по проекта. Ето част от коментарите им:

ü  Изключително професионално разработени учебни материали! Ясни, интересни, изчерпателни! 

ü  Достъпни и провокиращи към размисъл, с практическа насоченост!

ü  Полезно, систематизирано, интересно, достъпно за ученици, нагледно (видоематериали, презентации), реално!

 

Бъдещето

 

Финансовата грамотност е необходимо условие за успешно „навигиране“ в съвременния свят. Тя е особено важна предпоставка за успешна житейска реализация на младите хора. Затова  развиването на знанията и уменията  за управление на личните финанси трябва да започне още докато са в училище, преди началото на самостоятелния им живот.  

Пилотният проект „Моят живот, моите финанси“ поставя основите на този тип обучение, а успехът му, както и устойчивото му бъдещо развитие, зависи от усилията на всички заинтересовани страни - държава, бизнес, образователни институции, медии, неправителствени организации.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки