„Пенсионноосигурителен институт” АД - на челни позиции по доходност и динамика на развитие

19 Май 2014 г.,zastrahovatel.com
Доц. Людмила Векова, председател на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт ” АД

 

            Визитка

 

Доц. Людмила Векова завършва Висшия икономически институт - специалност „Икономика на труда”. През 1990 г. защитава степен кандидат на икономическите науки. От 1989 г. до 1991 г. е асистент в Института за държавно и стопанско управление към МС. През 1991 - 1992 г. е директор на дирекция в Центъра по социално осигуряване и социално подпомагане към МТСГ, а от 1993 г. - главен експерт в ГУ „Социално осигуряване”.

В периода 1995 - 2007 г. е заемала ръководни длъжности - директор на дирекция и член на УС на ПОК „Доверие” АД, изпълнителен директор и член на УС на ПОК „ДСК Родина” АД, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие” АД. От 2008 г. до 2011 г. последователно е главен секретар и директор на Дирекция „Секретариат” на Икономическия и социален съвет на РБългария.

Автор е на редица научни публикации в областта на социалното осигуряване и социалната защита. Експерт в научни проекти в сферата на социалното осигуряване и управлението на човешките ресурси.

Хоноруван преподавател в УНСС и в СУ „Св. Климент Охридски”. Доцент в Пловдивския университет от 2011 г.

От 2012 г. е председател на Съвета на директорите в „Пенсионноосигурителен институт ” АД.        

 

- Госпожо Векова, как започна 2014 г. за „Пенсионноосигурителен институт” АД?  Какво показват предварителните резултати за първото тримесечие на тази година?

            - Продължаваме позитивна тенденция три поредни години „Пенсионноосигурителен институт“ АД да се развива с интензивни темпове - както по отношение на увеличение на броя на осигурените лица, така и особено по отношение на нарастване на размера на акумулирани нетни активи. Надявам се да запазим досегашните си високи темпове и през настоящата година, тъй като определено 2013 г. беше много успешна за „Пенсионноосигурителен институт”. В подкрепа на казаното ще посоча няколко цифри. При годишен ръст на осигурените лица в пенсионноосигурителните дружества от 2,34% за 2013 г. спрямо 2012 г. ние отчитаме годишен темп от 35.16%. По отношение на показателя нетни активи, при среден за пазара годишен ръст от 19,84%, „Пенсионноосигурителен институт“ АД отбелязва през 2013г. 79,34% нарастване на нетните активи в трите управлявани пенсионни фонда.

            Бих желала да отбележа и изключително успешните инвестиционни резултати на дружеството. По данни на Комисията за финансов надзор към 31 март тази година  „Пенсионноосигурителен институт” АД е постигнал доходност за двугодишен период (31.03.2012-31.03.2014г.) и в трите управлявани от дружеството пенсионни фонда, която надвишава резултатите на останалите дружества за допълнително пенсионно осигуряване в България.

Данните към 31 март потвърждават и добрите инвестиционни резултати на дружеството в дългосрочен план. За осигурените лица в универсалния пенсионен фонд „Пенсиононосигурителен институт“ е важно да знаят, че за 5-годишен период (2009-2013 г.) техният фонд е на челна позиция с постигната средногеометрична номинална доходност от 6.29%. Отбелязваме успешни резултати и при инвестирането на активите и на другите два управлявани фонда - ППФ „ПОИ“ и ДПФ „ПОИ“, за 2-годишен период (31.12.2011 г. до 31.12.2013 г.) - съответно 7.61% и 8.70%, което ги нарежда на водеща позиция по този показател сред съответните фондове.

За „Пенсионноосигурителен институт” АД е важно успешните инвестиционни резултати да са дългосрочна тенденция на стабилно развитие, а не междинен резултат. Едновременно с това  бих искала да отбележа, че тези резултати са постигнати при сравнително по-ниско ниво на риск, което е изключение от възприетото правило по-високата доходност винаги да е  свързана с по-висок риск.

            „Пенсионноосигурителен институт” АД е най-младото лицензирано пенсионноосигурително дружество и амбицията ни е да компенсираме по-късния си старт с повече усилия, ефективна работа и по-успешна инвестиционна политика. Засега успяваме, надяваме се добрите резултати и в бъдеще да ни отредят по-челна позиция в класацията. 

Безспорно постигнатите до момента резултати са такива, с които спокойно можем да се гордеем, но същевременно са и голямо предизвикателство да бъдат надминати и подобрени, както и сериозна отговорност за бъдещото ни успешно развитие.

 

            - Няма как да не ви попитам къде са постигнати тези инвестиционни резултати?

            - До момента нашите инвестиции са концентрирани изцяло на българския пазар в български инвестиционни инструменти. Естествено, че с увеличаването на дейността на дружеството и с размера на управляваните активи инвестиционната ни политика ще се ориентира и към вложения и на чужди пазари. Но това ще става само след внимателен анализ и оценка на различните инвестиционни възможности и преценка инвестиционното решение да бъде взето в подходящия момент.

 

            - През миналата година „Пенсионноосигурителен институт” стана носител на приза „Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г.”, с тези резултати определено давате заявка за приз и през тази година...

            - За нас този приз беше голямо признание за положените усилия и труд и сериозен мотив да продължим с още по-голям хъс напред. Амбицирани сме да повторим тази награда. Надяваме се, че усилията ни през миналата година ще бъдат оценени по достойнство от компетентното жури.

 

- Знаят ли българите достатъчно за ползите от доброволното пенсионно осигуряване? Считате ли, че сегашният данъчен режим стимулира в достатъчна степен инвестицията в доброволен пенсионен фонд или би могло да се помисли и в друга посока?

- Може да се каже, че когато възможностите на доброволното пенсионно осигуряване бъдат обяснени на хората, те разбират и започват да осъзнават ползите за себе си. Виждат големите възможности - и по линия на избора на начина на осигуряване, и по линия на правото на избор за получаване на натрупаните средства.

Трябва да се отбележи и значението на доброволното пенсионно осигуряване като добро инвестиционно решение на фона на доходността, която реализираха доброволните пенсионни фондове, съпоставена с равнището на лихвите по банковите депозити. Като пример мога да посоча реализираната доходност на ДПФ „ПОИ” за 2-годишен период (31.03.2012-31.03.2014г.)-12.95%, като за същия период среднопретеглената доходност на всички доброволни фондове е 7.64%.

 

Мисля, че всички ние сме в дълг към обществото, имам предвид държавата и пенсионните дружества. Доброволното пенсионно осигуряване следва да бъде популяризирано чрез сериозна информационна кампания, имаща за цел постепенно да създаде у хората настроение да направят целево спестяване и добра инвестиция в своето бъдеще, вместо да насочат своите средства към най-популярната форма – банков депозит. Всички искаме да имаме гарантирани достойни и спокойни старини, но това изисква и лична инициатива, и дългосрочно решение. Доброволното пенсионно осигуряване осигурява тази възможност и колкото повече хора се възползват от тази възможност, за тях животът след пенсиониране няма да се възприема като тежест, а като достойно съществуване.

За съжаление освен недостатъчната информираност за тези възможности проблем за развитието на доброволното пенсионно осигуряване у нас е и ниското ниво на доходите на голяма част от населението, както и затрудненото финансово положение на голяма част от работодателите, което е причина да бъдат прекратени или временно спрени голяма част от работодателските договори.

Важен стимул за развитието на доброволното пенсионно осигуряване са и  данъчните облекчения, а за съжаление техните размери не са променяни дълги години – както по отношение на вноските от работодателите, така и по отношение на личните вноски. На този етап политиката на държавата е да не се увеличава размерът на данъчните облекчения, но трябва да се разбере, че за да се развие доброволното пенсионно осигуряване данъчните облекчения са факторът, който ще стимулира все повече хора, които имат  възможности и желание, да внасят средства в доброволните фондове. Тези данъчни облекчения са целеви облекчения, които, от друга страна, ще помогнат да се намали и натискът върху първия стълб – държавната пенсионна система.

 

- Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред пенсионноосигурителния бранш към днешна дата?

            - Приемането на промени в законодателната уредба, за които от страна на пенсионноосигурителните дружества има единна позиция за възможните решения. За съжаление от страна на надзорния орган в лицето на Комисията за финансов надзор,Управление Осигурителен надзор все още липсва достатъчно активност. Такива съществени въпроси, като изплащането на срочните  пенсии от професионалните пенсионни фондове, нарастването на размера на вноската за универсалния пенсионен фонд, формирането на пенсионните резерви и други, са от съществено значение за развитието на нашата дейност, но тяхното решаване се отлага във времето. Колкото по-рано се случи това, толкова по-малко проблеми ще възникнат в бъдеще. Необходим е активен диалог и политическа воля тези проблеми да намерят законодателно решение, защото те рефлектират пряко върху правата и интересите на осигурените лица.

За съжаление натрупването на нерешени проблеми във времето рефлектира негативно върху пенсионноосигурителните дружества. А ние на практика нямаме вина за това. Факт е, че дейността на пенсионноосигурителните дружества до момента се обсъжда само от негативната страна. В същото време постигнатото в условията на дълбоки икономически сътресения и сериозни финансови проблеми остава без обективна оценка.

 

- Обръщайки поглед към доходността, няма как да не ви попитам и за мултифондовете, чието въвеждане ще даде по-големи възможности на пенсионните дружества да управляват риска в портфейлите. На какъв етап е този процес и кога най-рано можем да очакваме техния старт?         

- От страна на пенсионноосигурителните дружества бяха направени достатъчно стъпки в тази посока. От 2005 г. насам се работи по посока на въвеждането на мултифондовете. Стигна се до етап, в който предложените от нас и съгласувани с надзора текстове трябваше да влязат като изменения в Кодекса за социалано осигуряване, но нещата бяха замразени. Всъщност в последните няколко години не са приемани промени в Кодекса за социално осигуряване, които се отнасят до допълнителното пенсионно осигуряване.

На дневен ред стои и въпросът за лекото „разхлабване” на законовите ограничения към инвестиционния режим. Строгите инвестиционни ограничения бяха една от причините пенсионноосигурителните дружества да не могат да реагират достатъчно адекватно и да ограничат негативни инвестиционни резултати по време на кризата. Може би е добре при определени случаи и за определен период от време да се помисли за някакъв подобна възможност, за да може да се реагира адекватно и тази загуба да бъде по-малка.

Тъй като „Пенсионноосигурителен институт” АД стартира своята дейност в периода след финансовата и икономическа криза, за нас проблемът с отрицателната доходност и нейното преодоляване не стои както пред останалите пенсионноосигурителни дружества. Тенденцията по отношение на реализираната доходност при инвестирането на активите на управляваните пенсионни фондове при нас е само в положителна посока.

 

- По ваше мнение каква е посоката, в която следва да се развива допълнителното пенсионно осигуряване у нас в следващите няколко години?

            - Няколко са основните насоки – законодателни промени, които да регламентират решаването на съществуващите проблеми в уредбата на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, подобряване на взаимоотношенията с НАП във връзка с превода на средствата от осигурителни вноски, разширяване на инвестиционните възможности, подготовка за изплащане на пенсиите от втория стълб, сериозни усилия за популяризиране на възможностите на втория и третия пенсионен стълб.

 

            - Какво да очакват осигурените лица в пенсионните фондове на „Пенсионноосигурителен институт”?   

- Важен приоритет на дружеството е коректното отношение и специалното внимание към осигурените лица и затова полагаме и акцентираме върху пряката връзка и директния контакт с нашите клиенти. В тази връзка ще се опитаме да предоставим на осигурените в нашите фондове лица някои допълнителни възможности, свързани с продуктите и услугите, предлагани от останалите дружества, свързани със ЗК „Лев Инс“АД.

Всички осигурени  лица в управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД три фонда имат възможността да станат асоциирани членове на Клуб „Активна сигурност“. Идеята на този клуб е да засили социалните контакти между хората, обмена на мнения и информация, така че първоначалният замисъл за споделянето на проблеми, обмен на идеи и информация за застраховането ще бъде допълнен с обмен на информация и препоръки по отношение и на допълнителното пенсионно осигуряване.

Разчитаме изключително много на мрежата от офиси на ЗК „Лев Инс” АД. Колегите от застрахователната компания вече са запознати със спецификата и  възможностите на допълнителното пенсионно осигуряване и имат съществена роля за постигнатите високи резултати. Поради това, естествено, ще разчитаме все повече на тяхното съдействие при продажбата на пенсионните продукти. Целта е да предложим на нашите  клиенти една комплексна услуга. Тези от нашите осигурени лица, които имат сключена поне една доброволна застраховка в ЗК „Лев Инс“ АД, могат да станат притежатели на клубна карта - Silver, Gold  или Platinum с различен обхват на  преференциалните условия.

            В перспектива ще се опитаме чрез възможностите, които ни предоставят социалните мрежи, да достигнем до по-младите хора, които са важна за нас целева група. Да им предоставим повече информация както за пенсионната система, така и по-специално за предимствата и ползите за тях от допълнителното пенсионно осигуряване. Добрата информираност на тези хора е от съществено значение за успешното развитие на пенсионната система, което налага обединяване на усилията на пенсионните дружества и държавните структури.  Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,