Задължително застраховане на имотите

18 Ноември 2014 г.,zastrahovatel.com
Доц. Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул инс” АД

 

- Доцент Проданов, 2014 г. беше повлияна от много катастрофични събития в България. Ще се отразят ли те върху финансовите резултати на застрахователните компании?

- Тази година беше интересна и трудна. Интересна, поради надеждата тя да донесе по-голямо търсене у българите към застрахователните продукти, както и по-голяма отговорност към имуществото им. Трудна година поради тежките природни бедствия през цялата 2014-та. Не е възможно известната на всички ситуация с наводненията, градушките, похабеното имущество (с висока стойност на активите и голям обхват на застрахованите) и обезщетяването им да не се отрази осезаемо върху финансовите резултати на компаниите. Независимо от това застрахователният  пазар остава стабилен, а компаниите доказаха, че умеят да реагират в по-трудни ситуации. Затова смятам, че 2014 г. няма да се окаже „катастрофична” за българския застрахователен пазар.

 

- Какво е отражението на тези събития върху финансовите резултати на ЗД „Бул инс” АД? Разполагате ли вече с обобщена информация за броя на заведените щети и размера на претенциите?

- ЗД „Бул инс” е подготвено за катастрофични събития - тези събития, по които покритите рискове засягат множество застраховани лица с големи стойности на понесените вреди. В най-голяма степен унищожителната буря от 8 юли с ураганен вятър и градушка олицетвори катаклизмите през годината. Но видяхме и наводнения, незапомнени като честота и широк териториален обхват.

За щастие системата за управление на риска в нашата компания минимизира негативния импакт. В случая с голямата градушка отражението върху финансовия ни резултат е минимално поради презастраховането на този специфичен риск в застраховките „Каско”. Извадили сме си поуките от предишни години, тъй като сме един от традиционните играчи в автомобилното застраховане с натрупан огромен опит. През 2007 г. имаше подобно събитие с голяма градушка в София и с много поражения. „Бул инс” плати обезщетения по 8500 претенции за повече от 20 млн. лв. Тогава изградихме и добавихме към презастрахователната си програма презастраховането на риска от градушка върху автомобилите в обхвата на застраховката „Каско”. В резултат на катастрофичните събития имаме щети и по други застраховки - щети по индустриални имоти, недвижима собственост на физически и юридически лица, както и претенции по различни видове застраховки на отговорности. Те са с малък дял от общия размер на обезщетенията, изплатени през годината. Портфейлът ни е структуриран така, че тези щети няма да окажат съществено отрицателно влияние върху финансовия резултат.

 

- А каква е ситуацията в селскостопанското застраховане?

- Известно е, че цялата година беше лоша за земеделските стопани - неблагоприятни метеорологични условия, катастрофични събития в определени региони, ниски цени за много от масовите за България земеделски култури. Определено резултатите на аграрния сектор са по-лоши в сравнение с тези от предишната година. В тази обстановка все повече земеделски стопани приемат застраховките като задължителен разход, интересът към застраховките се повишава. Но застрахователната плътност е все още твърде ниска.

 

- Ако се върнем отново към автомобилното застраховане, как върви процесът по ликвидацията на щети от градушката в София, след като на практика автосервизите не бяха в състояние да поемат огромния брой клиенти? Можете ли да кажете до момента каква част от щетите са ликвидирани?

- В компанията бе създадена много добра организация по завеждане на претенциите и ликвидация. Оказа се, че заведените щети приближават броя на щетите отпреди седем години, близо 8000 по „Каско“ и няколкостотин по имущество. Разполагаме с достатъчен административен капацитет за работа с клиентите, както и финансов капацитет за своевременно разплащане. Буквално часове след градушката на 8 юли в ЗД „Бул инс” създадохме кризисна организация, за да обслужим първите клиенти с щети от градушката. Хората започнаха да идват веднага след бурята, а ние работихме по завеждане на щетите до късно вечерта. През следващите дни, в продължение на две седмици, успяхме да се справим със завеждането на около 95% от щетите. Останаха единични случаи на застраховани, които например, са пътували в чужбина и при завръщането си са заварили пострадалия си автомобил или жилище. Клиентите имаха възможност да избират между наличните алтернативи - официален сервиз, доверен сервиз или да получат обезщетението си по експертна оценка, балансирайки между желаното и възможното.

 

- Можем ли да очакваме промяна при оценката на риска при застраховките „Каско” вследствие на катастрофичните събития?

- Да, смятам, че този риск беше подценен, имам предвид отражението на катастрофичния риск върху „Каско” портфейлите на компаниите. Виждаме, че страната ни преминава през нестабилен период на динамична промяна на климата. Цяла Европа все по-често е засегната от катастрофични събития - по-тежки катаклизми от тези, които сме свикнали обичайно да наблюдаваме. И занапред ще се проявяват аномалии и необичайно разрушителни природни бедствия.. Домакинствата и фирмите трябва да се замислят за управлението на тези рискове във все по-враждебната околна среда. Държавата трябва да се замисли за системата от стимули, които може да изгради - санкции и бонуси, така че последиците да могат по-безболезнено да се понасят от обществото. Имам очакване новото правителство да се заеме с изграждането на система  - застрахователен пул или друг вид система за задължително застраховане на катастрофични рискове. В България това е единственият начин, за да има по-голямо застрахователно проникване на имуществените застраховки.

 

- Означава ли, че вие заставате зад решението за създаване на катастрофичен пул или някаква друга форма, свързана със задължително застраховане на имотите?

- Да. Многократно сме коментирали, но няма сериозен дебат по темата. На всеки 3-4 години се заговаря за задължително имуществено застраховане. После темата се забравя, може би защото едно такова решение не е популярно. Все пак имаме надежда, че новото правителство и парламент ще се заемат с този въпрос, защото за България е важно с подходящо управление на катастрофичните рискове да се неутрализира липсата на публични ресурси, които да се справят с последиците от природните бедствия. В обстановка на нарастващ бюджетен дефицит и липса на публични фондове това е единственият начин страната да живее по-спокойно в ситуацията на все по-тежки природни катаклизми.

 

- В такава рискова метеорологична обстановка можем ли да смятаме, че българите започват да се замислят за застраховане?

- Общата картина е, че през първите месец-два след наводнения, земетресения или бури хората наистина се активизират, но после споменът за бедствието затихва, потъвайки в информационния поток. Но има домакинства и фирми, които осъзнавайки дългосрочните промени в климата променят мисленето си. В нашата компания, забелязваме определен интерес сред клиентите ни за комплексно застраховане на активи, интереси и отговорности. Въпреки това този процес е бавен, смятам, че държавата трябва да се намеси било с фискални стимули, било с други мерки, така че да се промотира застраховането като общ системен процес за управление на риска.

 

- Ще има ли промяна в политиката на ЗД „Бул инс” АД по линия на автомобилното застраховане вследствие на катастрофичните рискове? Каква политика ще следвате в бъдеще?

- Текущите ценови нива в „Каско“ сегмента са ниски, премията е недостатъчна за покриване на всички рискове. В компанията ни преосмислихме тарифната си политика, както и бизнес процесите - от подписваческата до ликвидационната дейност. В момента сме поставили застраховката на основи, създаващи устойчивост, превенция на негативни явления като застрахователните измами, и същевременно гарантиращи добро ниво на услугите. Смятаме, че цените, които сме определили са справедливи и адекватни на пазарното търсене. Евентуално увеличаване на премията, която плащаме към презастрахователите, ще е единственото, което може да повиши леко цената по полицата. Не предвиждам рязка промяна в политиката ни в автомобилното застраховане през 2015 г.

 

- През последните месеци доста компании преосмислиха политиката си в „Каско” застраховането. Може ли да се смята, че това се дължи на тенденциите в този сегмент от застраховането? В каква посока ще върви пазарът, след като автомобилният парк остарява,  амортизира се, а и намаляват продажбите на нови автомобили?

- Автомобилното застраховане дълго време беше в плен на носталгията по изминалите години на финансов възход. Когато настъпи кризата, съществуваше инерция и нищо не се промени в условията и тарифната политика на компаниите. Със следващите години проблемите се натрупваха и изостряха - недостатъчната премия, големите разходи, несъвършените условия, които водеха до опити за застрахователни измами. Логично дойде преосмислянето на практиките в автомобилното застраховане. През 2014 г. повечето компании възприеха стратегически ориентиран подход към генериране на устойчивост в автомобилното застраховане. Оттук нататък предвиждаме да има повече и по-структурирана информация, интелигентни информационни процеси, по-точно и справедливо ценообразуване, както и по-добре фокусирани върху нуждите на клиентите услуги. Предвиждам също застрахователите да търсят по-добре своя интерес във взаимоотношенията по веригата „клиенти - посредници - застрахователи - автомобилни сервизи“. Оптимист съм, че автомобилното застраховане ще продължи да създава бизнес за застрахователния сектор, без да се преследва максимата „застраховане на всяка цена”. Прави сте обаче, че в автомобилното застраховане има проблеми като застаряващия автомобилен парк, големия риск от кражба на автомобилите, спадащите продажби на нови автомобили. Ясно е, че това е в резултат на забавянето на икономиката и на стари нерешени проблеми на държавното управление. Все пак съм оптимист, че ако България започне да излиза от рецесията, бързо ще се увеличават продажбите, ще се увеличи заетостта на работещите, повече фирми и домакинства ще потърсят нови автомобили, съответно и нови застрахователни покрития.

 

- На прага сме на поредната „кампания” по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Какви са вашите очаквания за цените през тази и следващата година и можем ли да станем свидетели на дъмпинг от страна на някои компании, които се нуждаят от свеж финансов ресурс?

- Пазарът успява да се саморегулира и не очаквам дъмпинг в цените. Компаниите извадиха поуки от годините, в които имаше ценова война. От друга страна, е малко вероятно да има значим ръст в цената на застраховката поради забавянето на икономиката и липсата на политическа и стопанска стабилност. Благосъстоянието на домакинствата е незавидно. Предвиждам лек ръст в цената на застраховката „Гражданска отговорност”  от 3%-5% през следващото полугодие. Напомням, че цените на полицата у нас са в пъти по-ниски от тези в Европа при сходни нива на риск. Не очаквам да се стигне до раздаване на бонуси или рязко намаляване на цените по време на кампанията, тъй като никой няма дългосрочен интерес от това.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки