Застрахователнотехнически проблеми, свързани с мултирисковото застраховане на земеделските култури[1]

25 Април 2015 г.,zastrahovatel.com

 

Проф. д-р Боян Илиев

 

Пренастройването на застрахователната защита от „ограничен брой рискове” към  мултирисково застраховане е свързано с базови промени в самата организация на застраховката. Преди всичко отпада необходимостта в общите условия да бъдат изброявани и дефинирани покритите обективни рискове. Приема се, че фактическите последици от тези рискове се вместват в процента на покритие от общата щета (първи вариант), респ. взети са предвид и при определянето на застрахователната сума като част от очаквания доход (втори вариант). Ограниченията по отношение на застрахователните плащания, възприети  от застрахователното дружество и уточнени в общите условия на застраховката, означават, че основната част от щетите, които се дължат на незастраховаеми рискове са изключени, т.е. те са взети предвид при определяне процентите на покритие от общата щета при първия вариант и от очаквания доход - при втория, а следователно и при   калкулирането на застрахователната вноска. По този начин при уреждането на щетите отпада необходимостта да се доказва дали събитието е включено в отговорност на застрахователното дружество или не.

Основен проблем при мултирисковото застраховане, независимо от избора на вариант между посочените в първата част на статията,  е правилното прогнозиране на очаквания доход. Значението на тази величина се определя от факта, че от очаквания доход зависи големината на застрахователната сума. Разликата между тази сума и фактическия доход определя размера на общата щета, която е база за определяне на застрахователното обезщетение. Очакваният доход има значение и за определяне максималната отговорност на застрахователното дружество, когато отговорността на застрахователното дружество се определя като процент от застрахователната сума. Големината на очаквания доход за следващата застрахователна година зависи от тенденцията в неговите стойности през предходните години и от други променящи се фактори, които влияят върху това развитие. За определянето на очаквания доход може да се ползва статистическа информация за цялата страна. Става дума за очаквани добиви от декар по видове култури. Няма причина застрахователните дружества да не работят с едни и същи очаквани добиви от декар за различните видове култури, като за тях остава решението да изберат индивидуално процента на застрахователното покритие. Възможно е обаче да бъде ползвана и фирмената информация на субектите, които се занимават с отглеждане на земеделски култури. В този случай очакваните добиви ще бъдат съобразени с условията, при които тези култури се отглеждат. Трябва да бъде проучена и подробна информация за очакваните изкупни цени на продукцията. Тук проблемът е по-сложен, тъй като предвид трябва да се вземе развитието както на регионалните, така и на международните изкупни цени на земеделската продукция. Подробното разглеждане на въпросите, свързани с прогнозирането на очакваните доходи обаче, не е обект на тази статия.

Друг проблем при мултирисковото застраховане е свързан с предварителната оценка в толерантни граници на общата щета, за която застрахователното дружество ще носи отговорност. Всъщност става дума за оценка на базата, на която дружеството ще прогнозира своите бъдещи плащания по сключените от него застрахователни договори. При стартирането на застраховката това може да стане посредством натрупване (събиране) на очакваните последици от рисковете, за които дружеството поема отговорност по застраховката на земеделските култури при настоящата й организация. За незастрахованите до момента рискове трябва да бъде ползвана външна информация. Така се получава сумата на загубите, включени в застрахователното покритие. След няколко години, когато бъде набрана необходимата статистическа информация, предварителната оценка на очакваната обща може да се направи, като за база се използват плащанията по мултирисковото застраховане през предходните години. Информацията за оценка на общата щета при мултирисковото застраховане трябва да бъде за продължителен период от време поради цикличността в проявлението на рисковете, на които земеделските култури са изложени. Избирането на по-къси периоди крие опасността в тях да попаднат години само с благоприятно или само с неблагоприятни развитие на риска, което компрометира правилното установяване на застрахователната вноска. Последиците са подценяване на риска, респ. нарастване на застрахователнотехническия риск или надценяване на риска, респ. загубване на пазарни позиции. 

Правилното прогнозиране на очакваната обща щета, респ. и на очакваното плащане на застрахователното дружество, е предпоставка за надеждно установяване на застрахователната вноска. Включването на допълнителни загуби и рискове при мултирисковото застраховане при всички случаи е свързано с промяна на застрахователната премия. Нейната големина ще зависи от процента от общата щета, до който застрахователното дружество носи отговорност (при единия вариант), респ. процента от очаквания доход (при другия вариант). Върху големината на застрахователната вноска влияние ще оказват още големината на застрахователните плащания и разсейването на тези плащания. Последното влияе върху големината на добавката за сигурност, като я увеличава. Благоприятно въздействие върху размера на застрахователната вноска ще имат намалените ликвидационни разноски, тъй като се облекчава процесът, свързан с уреждането на застрахователните плащания.

На практика в зависимост от предпочетения от по-горе посочените варианти застраховката се организира по правилата на формата на застраховане „Процентно участие на застрахованите в покриването на общата щета“ (при първия вариант) и „Първи риск” (при втория вариант). В последния случай всички щети, чийто размер е до определената застрахователна сума, в случая тя е процент от очаквания доход, ще бъдат изплащани в пълен размер. Когато щетите надвишават застрахователната сума, те се изплащат в размер на застрахователната сума.

Мултирисковото застраховане дава възможност в застрахователното покритие да бъдат включени негативните последици от всички обективни, случайни рискове, дори и от тези, които се приемат за катастрофични. Изключени трябва да останат само загубите, които са резултат от груба небрежност или от умишлени действия на застрахованите. Тези загуби нямат случаен характер. Те се дължат на съзнателни действия на застрахованите или на недобросъвестно тяхно отношение към стопанисването на земеделските култури. Тази особеност на покритието при мултирисковото застраховане предполага застрахователното дружество да бъде уведомявано за всяка възникнала щета и да участва при нейното констатиране, когато има съмнения за умишлени или грубо небрежни действия на застрахованите. Ако такива са налице, трябва да бъде оценена частта от щетата, която се дължи на тях, която накрая трябва да бъде приспадната от общата щета.

Ликвидацията на щетите при мултирисковото застраховане е облекчена. Тя ще се извършва по документи след установяване на фактическите доходи. По този начин се избягват предварителните и окончателни огледи и свързаните с тях действия по установяване и оценка на щетите (с изключение на посочения по-горе случай на щети в резултат на умишлени или грубо небрежни действия на застрахованите).  Чрез постоянен текущ контрол от страна на застрахователното дружество върху състоянието, в което се намират застрахованите култури, дори посоченото изключение за оглед и оценка на настъпилите щети може да отпадне.

Някои от постановките, включени в общите условия при настоящата организация на застраховката, трябва да останат и в общите условия на мултирисковото застраховане. Такива са текстовете, свързани с обекта на застраховката, задълженията на застрахованите, плащане на обезщетение, когато поради настъпване на тотална щета застрахованите със земеделски култури площи трябва да бъдат презасети или презасадени.

Въвеждането на мултирисковото застраховане не означава отказване от застраховането на ограничен брой рискове, т.е. от сега съществуващата застраховка. Двете форми за организиране на застрахователната защита трябва да съществуват паралелно и да се конкурират. Така ще се докаже коя от тях има бъдеще. При сегашните условия, създадени от финансово-икономическата криза, може би настоящата организация на застраховката ще бъде предпочитана, тъй като тя е по-евтина, но и интензивността на застрахователната защита е ниска. В същото време застрахователните дружества в нашата страна имат добре утвърдена практика.  Развитието на застрахователната услуга обаче трябва да се адаптира към променените потребности от сигурност, които производителите на земеделска продукция предявяват. Мултирисковото  застраховане на земеделските култури е отговор именно на такава променена потребност. Може да се очаква, че когато новите виждания за необходимата сигурност бъдат формулирани недвусмислено от производителите на земеделска продукция и когато в икономическото развитие на нашата държава настъпи подем, на преден план ще излезе мултирисковото застраховане.  

 [1]  Статията е продължение на публикацията „Мултирисковото застраховане на земеделските култури”, отпечатана в бр. 4 (501) на в. „Застраховател прес”Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки