Селските стопани избират бедствието на животните пред застраховането им

15 Март 2006 г.,zastrahovatel.com
Единствено ЗК “Витоша живот” застрахова за опасния вирус на "птичи грип"

Застраховането на птици  както и на хората, които са в контакт с тях,  за болестта, която отнесе 62 човешки живота още през 2003 г.в Югоизточна Азия, у нас все още не е станало необходимост

Собствениците на птицеферми засега не проявяват интерес към застраховките за  “птичи грип” и опасно мутиралия щам H5 N1 независимо от апокалиптичните прогнози на земеделския министър още в средата на февруари.

Застрахованите в “ДЗИ-Общо застраховане” АД големи птицеферми с над 40-50 хиляди и до 1.5 милиона птици, независимо че компанията предлага допълнително покритие за вируса, не желаят да включат този риск към общите условия. Безсмислено е, твърдят те, да се  застраховат кокошки в затворени помещения.

Ловните стопанства също не търсят застраховане както на птиците, така и на хората, работещи в тези условия от опасния вирус  на “птичи грип”. От ДЗИ твърдят, че са застраховали едрия дивеч – сърни, елени – само в едно  ловно стопанство. Застраховани са всички животни в Софийската и Плевенската  зоологическа градина с полица за екзотични животни срещу болести, злополуки, пожар и природни бедствия. Прави се групова застраховка по списъка на животните, като в зависимост от цената на всеки вид се определя застрахователната сума.Птиците обаче не са застраховани изрично за вируса, като според специалисти различните видове кокошки, в това число и фазаните, са уязвими от “птичи грип”.

Към екзотичните застраховки могат да се причислят и застраховките на коне в частните конни бази, като при тях освен традиционните рискове застрахователите поемат и разходите за лечение.

Застрахователните суми  се определят от стойността на животното.

При конете са от 8, 10, 12 до 15 хил.лв., като средната застраховка на един състезателен кон е над 5 хил.лв.А от това полицата се оскъпява. (1987)

 

 

В България от 1989 г. до сега  селскостопанските животни намаляват драстично. Статистиката показва, че броят на говеда и биволи от 1.6 милиона е намалял на около 700-800 хиляди, а на овцете от 8.5 милиона на 1.5 милиона. Драстично е и намаляването на броя на птиците от кокошите видове. От всички животни, които се отглеждат в момента,  едва от 0.8% до 4% са застраховани за природни бедствия и заболявания.

 От друга страна, при условията, в които се отглежда днес едрият рогат добитък, според  специалисти от застрахователния бизнес никой не би трябвало да поема огромния риск и да продава полици. Фермерите не спазват почти никакви зоохигиенни и ветеринарни норми, както и нормите за хранене и отглеждане на скъпоструващите животни. Така  заболяванията са много повече, а финансовите загуби са както  за животновъдните ферми, така и  за застрахователите, които твърдят, че разходите им за обезщетения са неимоверно повече от приходите от застраховки. Щетимостта в “ДЗИ-Общо застраховане” е 48%,  в ЗПК “Витоша” АД  е 35 процента.

Днес сред застрахованите животни попадат най-много птици, свине и едър рогат добитък. Застраховки за животни се правят от фермите на отделни физически лица и от частни кооперации,  но процентът им е много нисък, тъй като стопаните избират бедствието пред полицат.

 

Пазарът на полици за животни  е слабо развит

 

Застраховането на животни се прави основно от няколко компании – “ДЗИ-Общо застраховане” , ЗПК “Витоша”АД , ЗПАД “Булстрад”, ЗПАД “Алианц България”.  Компании като ЗК “Орел” АД, ЗАД “Виктория”, “ХДИ- застраховане”, ЗК “Български имоти –Винер Щетише” , “ОЗК” също предлагат полицата, но твърдят, че интересът от страна на застрахованите е доста по-слаб. Целият застрахователен пазар за животните според специалисти , е около 2-2.5 млн.лв. премии.

“ДЗИ- Общо застраховане” АД още от създаването си  до днес остава лидер в този вид застраховане, като държи около 40% от пазара с премиен приход около 1 млн.лв. за 2005 г.

ЗПАД “Алианц България” има сравнително малък премиен приход от полиците за животни, като са застраховали единични ферми из страната, а също както повечето компании не покриват риска от “птичи грип”, обясниха от компанията.

Драган Драганов, директор “Селскостопанско застраховане” в ЗПК „Витоша” АД обясни, че в компанията около 7% са застраховките на животни в портфейла на ресора, като премиите за 2005 г. са около 155 хил.лева. Селскостопанските застраховки като приход представляват общо 6 на сто като дял от общите приходи на компанията. Застраховат се предимно едър рогат добитък – крави, биволи. Компанията не прави застраховки на птицеферми и свинеферми, тъй като не са имали клиенти за такива застраховки.

Застраховките на селскостопански животни в ЗК “Витоша” в повечето случаи се правят от специализирани ферми, т.е. хора отглеждащи най-малко по 10-15 крави. Много малък е делът на  личните застраховки на селяните, отглеждащи по 1-2 животни.

За ЗК “Орел” АД  застраховането на животни не е приоритет, като компанията работи с отделни клиенти - в повечето случаи това са лични стопанства, докато кооперациите почти не развиват животновъдство и затова не проявявали интерес към застраховане.Изглежда, хората, които отглеждат индивидуално по 100-200 крави, са доста по-отговорни за добитъка си според Станимир Няголов, главен експерт в компанията.

Само няколко от кооперациите са запазили животновъдството си както тази в село Коиловци, Плевенска област, и застраховат кравите си в ЗК “Орел”. В района на гр. Белене също застраховат овцете си. В Южна България компанията е застраховала кокошки-носачки в птицефермите, като продължава да носи рисковете за тях. Част от фермите за производство на бройлери са застраховани само срещу риск за пожар и природни бедствия, без да се включват рискове за заразни болести.

ЗК “Орел” АД застрахова най-много овце, крави, птицеферми за производство на яйца, пчелни кошери

Д-р Димитър Цолов, директор “Селскостопанско застраховане” в “ДЗИ-Общо застраховане” АД твърди, че основно полицата се купува от фермите на едноличните стопани (търговци и дружества), а кооперациите нямат пари за такъв лукс. Фермите, които получават кредити над 30-40 хил.лв. по програма САПАРД  под формата на животни, също са задължени да имат застраховка за своя сметка.

Компанията е направила  8 застраховки на субсидирани с по 50-60 крави от “Данон” фермери през 2005 г.

Според д-р Цолов най-големите птицеферми (“Дончево-яйца и птици” АД от Добрич с около 1.5 млн. птици; холдинг  “ Хайпро” в Разград, който държи “Камчия”, Шумен) и са застраховани в “ДЗИ-Общо застраховане” АД.

Застраховани са и други частни птицеферми в Плевен, Айтос, Пловдив с по 40-50 хиляди кокошки-носачки. Всички те обаче са застраховани за основното покритие, което обхваща смърт вследствие пожар, природни бедствия и заразни заболявания.

Птиците на “Хайпро” в Павликени пък  са застраховани в ЗК “Орел” АД.

От изброените птицеферми само две са направили застраховка срещу “птичи грип”.

По принцип полицата за селскостопански животни в компанията е единна с унифицирани рискове по видове животни. Изключени са рискове от субективен характер, като неправилно гледане на животни, неспазване на зооветеринарните изисквания за отглеждане, неизпълнение на предписания на ветеринарни лекари за ваксини и др. медикаменти за профилактика. Изключени са и  рискове като злоумишлени действия от страна на трети лица, войните, размириците и т.н.

 

Застрахователната сума е равна на пазарната цена

 

Покритието е пълно, т.е. при смърт се изплаща пълната застрахователна сума. Тя пък се определя в зависимост от цената на селскостопанските животни. Всяка застрахователна компания следи  тези пазарни цени самостоятелно и има разработени таблици по региони на страната.

 В “ДЗИ-Общо застраховане” АД бройлерите например са застраховани за 1-2 лв. на едно пиле, а кокошките-носачки по 5-6 лв., до 10-12 лв. на родителите на бройлери,т.е. кокошките, които снасят оплодени яйца, от които се излюпват бройлери. Застрахователната полица е със сума равна на общия брой птици. Например при ферма с 20 000 бройлери рискът ще бъде за общо 20 – 40 хил.лв. ,а при 1.5 милиона пилета отговорността е над 2-3 млн.лева.

При застраховането на птици полицата покрива риска за всички пилета във фермата, докато при едрия рогат добитък животните задължително трябва да са маркирани  и затова застраховката не винаги се прави на цялото стадо. Когато обаче в птицефермата има частични щети и смърт на 50 пилета обезщетението се изплаща само за тях. Така много често фермерите си правят сметка, че не им се рентира да плащат премия за пълната застрахователна сума, а при загуба на част от птиците да получат частичното обезщетение. В случая с “птичи грип” това става обаче, след като умрелите пилета се изпращат във Ветеринарния институт и лабораторно се докаже, че става дума точно за същото заболяване.

В ЗПД “Витоша” АД застрахователната отговорност за една заплодена юница е с минимална застрахователна сума от 1500 лв., а за по-възрастните крави – по 1000-1200 лв. Въпрос на пазарна  политика е определянето на застрахователната отговорност, а също така зависи и от произхода на животните – дали са вносни от Европа или заплодените в България, които са по-евтини. Основното правило е, когато се застраховат немаркирани животни, да се застраховат всички във фермата. В компанията основният риск е смърт и клане по необходимост в резултат на пожар и природни бедствия. Тези рискове в резултат на  злополуки и заболявания ( незаразни и заразни болести) са допълнение, но обикновено се избира комбинацията от цялостно покритие на рисковете, защото тарифата е много по-ниска, както и премията. Като застрахователно покритие и цена стопанинът има интерес именно от целия пакет рискове в полицата.

 

Премия от 5% до 8% от застрахователната сума в зависимост от вида на животните е характерна за пазара

 

Премиите са в процент от застрахователната сума. Тя пък се формира ежегодно от пазарната цена по видове животни. Всеки застраховател  следи цените и категорията на животните.

За един бройлер с цена 3 лв. годишната премия в “ДЗИ-Общо застраховане” АД е  0.18 лв., а за една кокошка с цена 5 лв., съответно 0.45 лв. Разбира се, за птицеферма с 1 млн. кокошки застрахователната сума ще набъбне до 45 000 лв. Вярно е също обаче, че ако се пресметне доходът от тези кокошки-носачки, които на ден снасят общо около 800 хил. броя яйца, ще стане ясно, че само с 1/10 от яйцата за деня  ще се плати застраховка за цяла година. Затова според д-р Цолов хората, които развиват интензивно птицевъдство на промишлена основа при тези ниски цени на застраховката се обръщат към застрахователя. Защото компанията е изплащала многократно обезщетения за умрелите от заболявания птици. През изминалите поройни месеци на 2005 г. са изплащани обезщетения, но главно за удавени прасета.

Най-скъпи са застраховките за “птичи грип”, които се плащат допълнително, и то на цена колкото е основното покритие, т.е. около 6-7 на сто от застрахователната сума.

Не така е с другите животни. Една породиста крава на възраст от 3-8 години у нас струва 1000-1500 лв., докато в Западна Европа – около 2000 евро. Застрахованите в “ДЗИ-Общо застраховане” АД 300 крави на “Данон” са на стойност 1300 евро всяка една поотделно. Компанията е продала полици в различни стопанства в Плевен, Търново, Русе, Добрич, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Ямбол. В действителност това са районите и с добре развито земеделие.

Застрахователните премии  при пълно покритие на всички рискове в ЗК “Орел” АД са съответно 8 на сто от застрахователната сума  при кравите, 6% за пчелите, 6% за кокошки-носачки и 10 на сто за овце и кози.

Премиите за застраховане на всички рискове при преживни животни в ЗПК “Витоша” АД варират от 5% до 6% от застрахователната сума.

При всички застрахователи обикновено обезщетенията за умрели животни се изплащат 100 процента от застрахователната сума само при пожар и природни бедствия, докато от заразни болести – около 90 на сто. При риска “клане по необходимост” се изплаща обезщетение от порядъка на 60%-70% от застрахователната сума. (2 308)

 

Нашата анкета

Д-р Димитър Цолов, директор “Селскостопанско застраховане” в “ДЗИ-Общо застраховане” АД

 

Фермерите от големите затворени птицеферми нямат интерес към допълнителното покритие за “птичи грип”, което единствено “ДЗИ-Общо застраховане” АД предлага. Смята се, че рискът е минимален, тъй като птиците са в затворени халета без съприкосновение с други птици и с хора, храната  се подава автоматично, въздухът – през климатици и вентилатори, яйцата се събират автоматизирано. Така вероятността за страшната болест е неутрализирана.

Много по-рискови са частните стопани с кокошки и патици в собствените дворове, както и тези, които отглеждат на открито патици и гъски за гушене на черен дроб. В открити пространства на площ 20-30 дка. ,заградени само с телена мрежа, се отглеждат по 20-30 хиляди патици и тъй като няма контрол, там могат да прелитат и диви патици и всякакви други заразени птици. Тези стопани се обръщаха към нас за полици срещу болестта, но ние им отказахме, защото са потенциални болни.

Оказва се, че “птичият грип” съществува от 50 години и поразява отделни птици в различни краища на света. По-опасен  за хората е мутиралият от скоро щам Н5 N1. За животните обаче много по-опасни са други заболявания, като например разразилата се наскоро в Турция чума сред свинете, в непосредствена близост до българската граница.

Лошото е, че частните стопани в България спряха да правят традиционната от години застраховка на селскостопанските си животни - било поради липса на финансови средства, било поради липса на култура. Точно от тези полици се правеше обемът на приходите на пазара. Защото, ако във фермите и кооперациите има около 200 хил.крави, в личните стопанства има поотделно още 300-400 хиляди броя едър рогат добитък, който остава незастрахован. Ако броят на застрахованите животни беше по-голям, тогава и цената на полицата ще бъде по-ниска.

Държавата в известен смисъл работи срещу бизнеса. При  бедствия тя оказва помощ на пострадалите. Така беше и с удавени от пороите животни, така е и сега със заплахата от “птичи грип”- при наложително унищожение на птици тя ще овъзмезди собствениците им. Така хората не чувстват необходимост от превантивни мерки като застраховане. (2138)

 

Станимир Няголов,главен експерт в Дирекция “Общо застраховане” на ЗК “Орел” АД

В нашата полица основното покритие е за риск от природни бедствия, тъй като птиците живеят в затворени помещения. При буря и евентуално скъсване на електропровод  възможността да избухне пожар е доста по-голяма.

Когато се заговори за “птичи грип” в ранната есен на 2005 г. имахме запитване за застраховане на ферми от Северна България,  докъдето прелитат птици от северните ширини по известния Черноморски път на прелетните птици  - “Виа Понтика”. След като тази болест не е включена в списъка на нашите рискове, ние не можем да я покрием, затова отказахме. В Крайморие, Бургаска област, недалеко от птицефермата  на фирма “Авес 94”, беше намерена птица, заразена с вируса Н5. Направи се изолация на района. Птиците  са застраховани за пожар и природни бедствия в ЗК “Орел”, но от фирмата не са потърсили застраховка за “птичи грип ”.

Проблемът е, че днес хората почти не застраховат животните си, след като животновъдството през 1992 г. намали драстично продукцията си. Тогавашните ликвидационни съвети в голяма степен “ликвидираха” животновъдството. От 1946 г.до1993 г. имаше задължителна застраховка в  ДЗИ  за животните, отглеждани в стопанствата. Застраховките бяха със същите тарифни числа. Основните рискове бяха смърт от заразни, незаразни болести, природни бедствия и клане по необходимост.

 

Драган Драганов, директор “Селскостопанско застраховане” в ЗК “Витоша” АД

 

Имаше птицеферми, които се обаждаха в компанията и се интересуваха от застраховки за “птичи грип”. Предполагаемият риск от това заболяване, наистина без да е направен анализ, е много голям и напълно реален. Защото над 80% от наличните домашни птици във Виетнам са  унищожени през 2005 г. от същия щам H5 N1. В Тайланд,Тайван също има много птицеферми, които са унищожени. Прогнозират се и милиони човешки жертви на грипа, а какво остава за птицефермите.

У нас начинът на отглеждане на птиците е несъпоставим с този в азиатските страни. Културата на отглеждане в България е на много високо ниво, а в Азия няма добре специализирани ферми за интензивно птицевъдство.

В момента средствата, които се отделят за застраховка на животновъдството, са нищожни. Говорим за доброволно застраховане, а не за обезпечаване на кредити.

 

 

Георги Георгиев,  председател на Съвета на директорите на ЗК “Витоша живот” АД

 

Липсва статистика за изчисляване на специални тарифни числа за опасния вирус на “птичи грип”

 

Не смятам, че в момента  последствията от “птичи грип” са изключен риск в полиците на животозастраховането в България.Доколкото познавам условията по  обикновените застраховки “Живот” на нашия пазар, “птичият грип” никъде не е изключен риск и  ако някой реши да го направи, това трябва да стане в днес. Ако в момента някоя  животозастрахователна компания желае да го изключи обаче, аз не знам как това ще се отрази върху полиците, сключени в минали периоди, и които са със срокове 5, 10  и 15 години. Този грип може да бъде причислен към общите заболявания, а те винаги се покриват от застрахователите. До момента в общите условия на животозастраховките на всички застрахователи, като изключени рискове се приемат последствията от спин, когато не е вследствие на медицинска манипулация.

Застраховката “Живот” покрива различни видове заболявания., а застраховката за “птичи грип” е по-модерна и нашумяла, но тя не е специална застраховка.

Нашата компания разработи специален продукт като направи предложение за екипите, създадени към общините, които биха работили в огнищата на опасното заболяване.  Развитието на този риск е на базата на нашите общи условия за застраховка “Живот”, тъй като птичият грип е общо заболяване.

В момента липсва специална статистика, за да бъдат изчислени специални тарифни числа за този риск.

Разработихме тази застраховка, но тя ще бъде сключена, ако възникне необходимост от ликвидиране на последствия от “птичи грип”. С нея ще бъдат застраховани екипите за унищожаване на птиците. Застраховката покрива рисковете смърт и трайна загуба  на работоспособност от злополука и от заболяване , включително и от въпросния грип. Нашата договореност е за област Силистра.

Предвидени са застрахователни суми до 10 000 лева. Премиите са изчислени в промили ( 1 на 1000 лв.). Така за  застрахователна сума 1000 лв. цената на застраховката е 12 лв., а за 10 000 лв. – премия 120 лева за година. При краткосрочните застраховки, например за 1 месец цената е 3 лева при застрахователна сума 1 000 лв. и  30 лв. при застрахователна сума 10 000 лева.

Сроковете по тази застраховка са кратки – за 1 или за 2 месеца, тъй като става дума за кампания при възникване на необходимост.

 За птицеферми и ловни стопанства същата застраховка може да бъде сключена като едногодишна за работещите там работници, зооинжинери, ветеринарни специалисти и т.н.

 

Факти и прогнози

 

*Вирусът на птичия грип все още е животински вирус, който циркулира в дивите птици и усилията на експертите трябва да бъдат насочени към това, вирусът да не стане човешки.

 

*Досега 27 страни в света са засегнати от птичи грип при птиците, като в

шест страни има случаи и на заболели от вируса хора. Половината от 161 заболели от вируса са починали. всички случаи при хора са възникнали след контакт със заразени птици и  вследствие на лоша хигиена.

 

* В четири от девет страни в Югоизточна Европа вече има потвърден птичи грип при прелетните птици.  Миграцията на птиците не може да се спре, но може да се положат усилия вирусът да не стане човешки.

 

*От края на 2003 г. до сега най-малко 91 са починалите от смъртоносния щам на птичия грип H5N1.Евентуална пандемия от птичи грип може да причини смъртта на 142,2 млн. души и ще ощети с 4,4 млрд. долара световната икономика, като икономическите последици ще бъдат много по-осезаеми в развиващите се страни

 

* Британската застрахователна компания Heath Lambert, съобщи, че пуска специализирана застраховка за фермери срещу птичи грип.

 Първа в новоразвиващия се тип застраховане се насочи към китайската застрахователна компания Minsheng Life Insurance. Според данни на Световната здравна организация, досега всеки втори заболял от H5N1 е починал от вируса.Полицата предвижда при летален изход вследствие на това заболяване наследниците на застрахования да получат 100 000 юана.

 

ТЕМАТА РАЗРАБОТИ ИЛЕАНА СТОЯНОВА



Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки