Клиентите на банки и застрахователи търсят иновации

22 Декември 2016 г.,zastrahovatel.com
Новите технологии променят изискванията към доставчиците на финансови услуги

Проучване сочи, че една пета от анкетираните са готови да си купуват банкови и застрахователни услуги от компании като Google, Amazon и Facebook

В тези условия партньорството между банки и застрахователни компании придобива все по-голямо значение за бизнеса и на двете институции

 Информационните технологии заемат все по-важна роля в процеса на взаимодействие между банките и застрахователните компании и техните клиенти. Поредното потвърждение за това е наскоро проведено проучване на Fujitsu, според което повече от една трета от анкетираните са готови да се откажат от използваните от тях финансови услуги, ако доставчикът не им осигурява достъп до тях по електронен канал.

Макар че традиционните плащания си остават все така популярни, платежните услуги по дигитални канали постепенно заемат първото място. Участниците в проучването на Fujitsu демонстрират готовност да преминат към нов тип услуги, които улесняват живота им. Така например 32% вече използват технологии за мобилни плащания, 22% ползват платежни технологии, базирани на носими устройства, а 20% ползват криптовалути.

Модерните технологии са най-важни за потребителите на финансови услуги в Испания и в Източна Европа - 47% и 43% съответно са анкетираните от тези две локации, които биха напуснали своята банка и застрахователна компания, ако те не им осигуряват дигитални канали за взаимодействие. Най-малки са претенциите в това отношение на клиентите от Германия (27%) и Швейцария (33%).

Отново анкетираните от Източна Европа в най-голяма степен са готови да използват новите технологии за плащания - безконтактни (40%), мобилни (27%) и носими (22%). В това отношение най-консервативни са анкетираните от Германия - от тях безконтактните плащания са готови да приемат само 8%, мобилните - 7%, а плащанията от носимите устройства - 5%.

Проучването показва, че потребителите възприемат положително новите технологии и затова изискванията им към доставчиците на финансови услуги се променят. Тази ситуация създава допълнителни възможности за развитие на бизнеса на финансовите институции. Например всеки трети участник в проучването казва, че би купувал от своята банка или застрахователна компания електроенергия за дома си, а 30% биха си купували от финансова институция услуги за достъп до Интернет. 

От друга страна, новите реалности крият и заплахи за доставчиците на финансови услуги. Една пета от анкетираните са готови да си купуват банкови и застрахователни услуги от компании като Google, Amazon и Facebook.

В проучването „The Fujitsu European Financial Services Survey 2016” са анкетирани 7013 потребители на финансови услуги от Великобритания, Франция, Холандия, Белгия, Люксембург, Испания, Германия, Швейцария, Полша, Чехия и Словения.

Тези данни са и поредното доказателство, че партньорството между банките и застрахователните компании придобива все по-голямо значение за бизнеса и на двата вида финансови институции. Банковото застраховане се превръща в дейност, много необходима както на кредитните институции, така и на самите застрахователни компании.

Банковото застраховане като вид финансова дейност представлява икономически изгодно съчетаване и предлагане на банкови и застрахователни продукти и услуги чрез общи канали на продажба или интегрирането на банковата дейност като финансова дейност и застрахователната дейност като смесица между финансова и социална дейност в един общ канал и един общ пазар на предлагане.

Това може да бъде осъществено по много начини, единият от които е да се включи застраховката „Живот” като елемент от предлаганите от банките финансови услуги. В европейската практика, а вече от години и у нас, тази съвместна дейност се осъществява и чрез кръстосани акционерни участия (участия на едни и същи акционери в банкови и застрахователни дружества или взаимното проникване в капиталите, като застрахователна компания е акционер в банка и обратно).

Друг вариант е кръстосаният маркетинг или кръстосаните продажби, т. е. възможността да се предлагат банкови услуги на клиенти на застрахователната компания и респективно застрахователни продукти на клиентите на банковата институция. В тази посока България стои далеч не толкова като нормативна уредба и възможности, колкото като практика.

Договорът за дистрибуция е основна форма на сътрудничество между банки и застрахователи в страни като Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания. Той е често срещана форма и в Белгия и Холандия. Кръстосаното акционерно участие е особено популярно в Германия. И при нас съществува преплитане на акционерно участие, но за разлика от европейската практика то е най-вече на ниво мажоритарна собственост. Т. е. застрахователна компания е изцяло собственост на банка или пък застраховател е основен акционер в банка.

Нарастващата конкуренция между банките особено на пазара на банкирането на дребно води до нарастване на маркетинговите и административните разходи, свързани с предоставянето на по-високо качество на традиционните финансови услуги. Въвеждането на застрахователните продукти сред предлаганите от банката услуги безспорно води до повишаване на печалбата и ефективността от дейността на нейните служители.

Участието на кредитната институция в банково застраховане, първо, увеличава директните приходи в резултат на получените от застрахователя комисиони за осъществените продажби на застраховки. Второ, дава възможност за увеличаване на продуктивността на банковите служители чрез създаване на условия за предлагане от тяхна страна на по-широк набор от услуги на клиентите на банката и трето, намалява в известна степен постоянните разходи на банката, тъй като в определени случаи е възможно поемането на част от тях от застрахователното дружество.


Пазарните тенденции са към изграждане на т. нар. универсални банки

които предлагат на своите клиенти всички възможни финансови услуги, включително застрахователни и осигурителни продукти.

Съвместната дейност между банкова и застрахователна институция е в интерес не само на двете страни, но и на клиентите, тъй като те получават комплексна услуга. За пример би могло да се посочи възможността застраховката „Живот” да послужи като обезпечение на потребителски заем или ползването на временни финансови средства от застрахованото лице за сметка на банката.

Банката е заинтересована да осъществи и обвързване в дългосрочен план със своите настоящи и бъдещи клиенти, за което би спомогнал именно дългосрочният характер на застраховката „Живот” посредством интегрирането му в пакета от банкови услуги.

Анализирайки достъпната информация за своите клиенти като социален и финансов статус, банката ще може да им предложи неоценима помощ при избора на най-добрия застрахователен продукт и да създаде успешен канал за продажби. Застрахователят пък ще инвестира значителна част от математическите резерви по събраните с помощта на банката премии в инвестиции, управлявани от нея.

Предлагайки съвместно по-широк кръг от продукти, и двете страни създават условия както за привличане на нови клиенти, така и за запазване на съществуващите.

Банковото застраховане е източник на нов бизнес - клиентите на банката може да се окажат непозната територия за застрахователя и благоприятна среда за нов бизнес.

Традиционните канали за дистрибуция в последните години отбелязват все по-слаба продуктивност както у нас, така и в развитите страни. Тази съвместна дейност е допълнителна възможност за успеха на техния бизнес.

Интегрирането на банковата и застрахователната дейност може да доведе до снижаване на индивидуалните производствени разходи, а също да предостави възможност за усъвършенстване на информационните технологии.

Конкретните продукти, които може да се предложат на банката и нейните клиенти, се разделят на три групи - финансови и кредитни продукти, депозитни продукти и опростени стандартизирани пакети от продукти.


Финансови и кредитни продукти

Застраховката на кредитополучател е със стихваща отговорност и с начална застрахователна сума, равна на размера на отпуснатия кредит. С погасяването на главницата намалява и застрахователната сума. В случай на смърт на кредитополучателя застрахователната сума, платена от застрахователя, ще покрие непогасената част от главницата. Застраховката се сключва най-често във връзка с ипотечни кредити, но е възможно да бъде сключена във връзка с предприемачески или потребителски заем и лизингови схеми.

Застраховката, свързана с ползван овърдрафт по картова сметка, може да се реализира по два начина. При първия застрахователното покритие е само до размера на ползвания овърдрафт, като в случай на смърт на картодържателя застрахователната компания изплаща изцяло неговото задължение към банката, включително и натрупаните лихви. Застрахователната премия е месечна и се определя от среднопретеглената стойност на ползвания овърдрафт в предходния месец. Във втория случай застрахователното покритие е върху максималния размер на ползвания овърдрафт, като в случай на смърт се погасяват първо задълженията към банката, а остатъкът се изплаща на наследниците на картодържателя. Застрахователната премия е месечна, годишна или за срока на валидност на издадената дебитна карта. Застраховката е ориентирана не само към притежателите на дебитни, но и на кредитни карти, както и към кредитополучателите, при които погасяването на кредита не е обвързано с равни месечни вноски.

При застраховката, свързана с обезпечение на кредит, се предлага възможност отпуснатият ипотечен, потребителски или предприемачески кредит да бъде погасен чрез застрахователна полица. Клиентът, получил кредит от банката, погасява само лихвите, а главницата се погасява за сметка на застрахователната сума в края на срока на застраховката, който съвпада със срока на кредита. Тази схема е много предпочитана в страните, в които данъчният режим е преференциален за вноските по застраховки „Живот”, или в случаите, в които лихвените проценти по кредитите са по-ниски от реализираната доходност от застрахователната компания.

При застраховане на лицата, притежаващи депозити в банка, в зависимост от постигнатата договореност между нея и застрахователната компания всички клиенти, притежаващи депозити, автоматично са застраховани в зависимост от наличността по тяхната сметка. Например при размер на депозита до 5000 лв. застрахователната сума е в размер на наличността по депозитната сметка. При размер на депозита от